Zápis z jednání výboru ČES (květen 09)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK  dne 12.5.2009

 

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp,Dvořáková, Hampl, Hána , Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Jenšovský, Lebl, Stejskal.

Schůzi vedl prof. Marek.

 

 1. Schválení programu schůze
 2. Schválení zápisu ze schůze 10.3.2009
 3. Návrh na státní vyznamenání prof. Stárky . Profesor Marek požádá prof. Blahoše, aby jménem ČLS JEP (podpořil) podal návrh na státní vyznamenání prof. Stárky.
 4. Společný vzdělávací program endokrinologie a diabetologie. Profesor Marek informoval o přípravách společného vzdělavacího programu. V návrhu diabetologů jsou i 4 měsíce na metabolické jednotce. Výbor ČES během diskuse vyslovil pochybnosti, že je reálné zajistit pro všechny lékaře v přípravě na atestaci ENDO + DIA tak dlouhou stáž na metabolických. jednotkách. Toto je nutné vyjasnit. V diskusi o vzdělávacím programu pro pediatrickou endokrinologii zazněla různá stanoviska. Prof. Marek proto pověřil Doc. Šnajderovou a Dr. Dvořákovou, aby s prof. Leblem po zjištění stanovisek pediatrických endokrinologů z terénu, kteří se účastní probíhajícího doškolovacího kurzu, upřesnili během týdne návrhy vzdělávacího programu pediatrické endokrinologie. Společné stanovisko by bylo pak presentováno na plánované schůzce s náměstkyní ministryně zdravotnictví MUDr. Markétou Hellerovou.
 5. Prof. Marek referoval o schůzi předsedů národních endokrinol. organizací na ECE v Istanbulu. Prof. Marek využil nabídky ESE a pozval na Endokrinol. dny v r. 2009 k Evropské přednášce předsedu ESE prof. Nieschlaga. Dále referoval o volbě nových členů výboru ESE – A. Giustina, W. Arltová a Martin Reincke.
 6. XXXII. endokrinologické dny v Českém Krumlově. Ubytování členů výboru bude zajištěno v hotelu Old Inn – požadavky zašle prof. Hána. Prof. Marek referoval o přípravě programu - Evropskou přednášku přednese prof. Nieschlag. Dále prof. Marek pozval prof. Lambertse, který promluví na téma farmakol. léčby Cushingova syndromu a polymorfismů steroidních receptorů. Dále je v jednání účast Dr. Tauchmanové s přednáškou o nových SERMech.
 7. Týden štítné žlázy 18.5. – 22.5. 2009. ČES přislíbila účast na akcích věnovaných onem. štítné žlázy. Akce je podporována firmou Merck Pharma. Tiskové konference 18.5. se zúčastní za výbor ČES prof. Marek a doc. Límanová a dále se budou na dalších akcích podílet další členové výboru (prof. Zamrazil, Dr. Dvořáková – vystoupení v televizi v pořadu Sama doma).
 8. Dlouhé objednací doby v endokrinologických ambulancích. Výbor projednal návrh dr. Stejskala na rozeslání připraveného dotazníku o zajištění endokrinol. služeb v terénu. Doporučeno ještě projednat v SAE, jak akci zorganizovat, aby měla šanci na úspěch. Prof. Marek ve spolupráci se SAE vyvolá nové jednání o směrných číslech s pojišťovnami.
 9. Projekt screeningu onemocnění štítné žlázy za gravidity. Doc. Límanová informovala o rozbíhající se akci od 4/09.
 10. Výsledky hospodaření ČES v r. 2008. Hospodaření ČES je kladné .
 11. Změny členské základny. Prof. Marek informoval o 1 nově přijaté člence ČES a o ukončení členství 3 členů na jejich žádost.
 12. Dopis předsedy a vědeckého tajemníka ČES Klinice dětí a dorostu stran léčby růstovým hormonem ve FNKV. Prof. Marek přečetl dopis zaslaný doc. Votavovi a prof. Hníkové.
 13. Informace o příspěvku mladého výzkumníka, Dr Gabalce, do DMEV. Tento článek věnovaný farmakol. léčbě klinicky afunkčních hypofyz. adenomů je navržen na odměnu firmy Novartis.
 14. Informace o dostupnosti Tachystinu. Během 10 dnů by měl být opět v lékárnách.
 15. Prof. Hána informoval o přípravě webových stránek ČES ve spolupráci s firmou Lundegard. Spolu s Dr. Cvejnem dokončí jednání ke spuštění stránek pro veřejnost.
 16. Výbor ČES potvrdil schválení cestovního grantu na ICE Dr. Stanické ve výši 5000,- Kč. Dr. Stanická měla aktivní účast na ICE v Istanbulu.
 17. Doc. Šnajderová informovala o průběhu studie věnované ochraně gonád u onkologicky léčených pacientek.
 18. Doc. Šnajderová informovala o přípravě Podzimního endokrinol. symposia ve spolupráci s firmou Ferring 23.- 24.10. 2009.
 19. Datum příští řádné schůze výboru: 24.9.2009 ve 12 hodin v Českém Krumlově. Místo bude upřesněno. V případě potřeby bude svolána v dřívějším termínu schůze mimořádná.

 prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES