Volby do výboru SAE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jak probíhají volby do Výboru České endokrinologické společnosti (ČES), tak i Sdružení ambulantních endokrinologů (SAE) si je vědomo potřeby uspořádat volby do svého výboru.

V Českém Krumlově při Endokrinologických dnech nebyl prostor při víceméně společné schůzi SAE a ČES tuto věc příliš prodiskutovat, nicméně věřím, že při počtu 40 – 50 členů našeho sdružení nebude problém se na složení Výboru SAE pro další období shodnout.

Pokud mohu krátce zrekapitulovat historii SAE, sdružení bylo založeno MUDr. Hanou Tauchenovou se zakládajícími místopředsedy MUDr. Pavlem Přeučilem a MUDr. Richardem Stejskalem. Od zakládající schůze jako pokladník působila MUDr. Dagmar Kodedová a jednatelem zodpovědným za administrativu a webové stránky byl MUDr. Miroslav Cvejn. Revizní komisi pak vedl MUDr. Jiří Hradec. Členkou výboru byla MUDr. Marie Gregorová a členkou revizní komise MUDr. Eva Svobodová. Do druhého funkčního období již nechtěla ve funkci předsedy působit dále MUDr. Hana Tauchenová. Výbor vedl MUDr. Richard Stejskal, místopředsedové MUDr. Dagmar Kodedová a MUDr. Miroslav Cvejn byli zároveň zvoleni členy Výboru ČES a MUDr. Richard Stejskal jako předseda SAE byl za Výbor přizván k účasti bez hlasovacího práva.

Jednoznačným kladem založení SAE bylo upozornění Výboru ČES na problematiku ambulantní endokrinologie. Výbor pod vedením prof. MUDr. J. Marka, DrSc. nejen, že vzal tuto skutečnost na vědomí, ale nastolil výbornou spolupráci mezi ČES a SAE (o čemž svědčí přizvání předsedy SAE k jednání Výboru ČES). Toto harmonické prolnutí nás téměř vedlo k myšlence rozvolnit SAE do určité pracovní skupiny v rámci ČES, (nebylo by například třeba dvojích voleb apod.) nakonec jsme se ve Výboru SAE však usnesli, že má smysl pokračovat v zavedeném způsobu práce pod samostatnou hlavičkou – byť velmi úzce s ČES spolupracující.

Výbor SAE s Výborem ČES spolupracuje pravidelně na mnoha okruzích týkajících se naší každodenní práce – namátkou z poslední doby: počty endokrinologických míst a nový Sazebník výkonů, návrhy nových výkonů pro naši odbornost (jako partner pro tato jednání je oslovována výhradně ČES), na druhou stranu se Dohodovacích jednání o ceně naší práce účastní a je k ní vyzýváno pouze SAE jako profesní sdružení. Tyto sice v posledních letech opakovaně končí nedohodou, ale náš hlas přece jen může znamenat posun v hledání konsensu – naše „váha hlasu“ odpovídá například Sdružení ambulantních internistů či gastroenterologů.

Výbor SAE je zcela otevřen kterémukoliv členu SAE, který by měl zájem se do naší činnosti zapojit.

Vyčkáme do 31.12.2009 na návrhy nových členů výboru.

 Chápeme, že pro mimopražské je účast na jednáních nelehká. Zapojit se však lze poměrně snadno po internetu – např. do diskusních skupin k jednotlivým problémům – postačí se obrátit na MUDr. M. Cvejna.

 Pokud nebudou návrhy na nové členy výboru SAE a pokud nikdo nevyjádří nesouhlas s kterýmkoliv členem výboru, navrhujeme potvrdit stávající Výbor pro další čtyřleté období ve stejném složení:

  • MUDr. Richard Stejskal, předseda (tel. 602 834 880, e-mail:rstejskal@vaclavka-medical.cz)
  • MUDr. Dagmar Kodedová, místopředseda a pokladník (tel. 723019381, e-mail:dagmar.kodedova@mybox.cz)
  • MUDr. Miroslav Cvejn, jednatel (administrativa a webové stránky ČES + SAE) (tel. 602465154, e-mail:cvejn@rychnov.cz)
  • MUDr. Pavel Přeučil, MUDr. Marie Gregorová, členové výboru
  • MUDr. Jiří Hradec, MUDr. Eva Svobodová, revizní komise

Pokud jednatel SAE, MUDr. Miroslav Cvejn, neobdrží do 31.12.2009 ne­souhlas od nadpoloviční většiny členů SAE či návrhy (a souhlas navržených) na další členy Výboru, budeme považovat stávající složení Výboru za platné pro další funkční období.

 Budeme Vás dále zastupovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí!

Blíží se již opět konec roku a tak si jen dovolujeme připomenout zaplacení členského příspěvku SAE 50,– Kč do 22.12.09 na č.ú. 963582349/0800 s variabilním symbolem části RČ před lomítkem (do textu pro příjemce můžete uvést své příjmení k snadnější a rychlejší identifikaci).

Dovolte mi závěrem Vám všem popřát hezký zbytek roku 2009 a co nejlepší rok 2010.

V Praze, dne 25.11.2009

MUDr. Richard Stejskal