Zápis z jednání výboru ČES (listopad 09)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 10.11.2009

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp,Dvořáková, Hána , Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Hampl, Jenšovský, Stejskal, Weiss.

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES dne 24.9.2009 v Českém Krumlově.

3. Vyúčtování XXXII. endokrinologických dnů v Českém Krumlově.

Konečné vyúčtování XXXII. ED firmou Galen – Symposium, která organizaci kongresu zajišťovala, skončilo ziskem 172 750,- Kč. Zisk byl zaslán na konto ČES.

4. Další akce ČES v r. 2010

V r. 2010 budou Endokrinol. dny v Košicích ve dnech 14.- 16.10. Dále proběhne v Praze v dubnu kongres ESE a v září ESPE. Dle rozhodnutí výboru ČES nebude organizován Endokrinologický kurz v Hradci Králové.

5. Volby výboru ČES – výsledky 1. kola. Prof. Hána informoval o výsledcích 1. kola voleb do výboru ČES, které vyhodnotila volební komise ve složení Dr. Bičíková, Dr. Kančeva a Dr. Jiskra:

„celkem odevzdalo platné hlasy: 94 členů endokrinologické společnosti, neplatný hlas (bez razítka) 1 osoba

 Uvádíme bez titulů, pouze tam kde si nejsme jisté křestním jménem uvádíme dr.

 Pořadí a počet hlasů: V. Hána 75 hlasů; J. Marek 73; J. Čáp 63; M. Kršek 62; J. Vrbíková 56; P. Vlček 55; J. Lebl a M. Šnajderová po 51 hlasech; V. Zamrazil a dr. Kodedová po 49 hlasech; Z. Límanová 46; B. Kalvachová a dr. Cvejn 44 hlasech; R. Stejskal 37; P. Broulík a v. Weiss po 35 hlasech; R. Hampl 31; M. Dvořáková 30; dr. Plášilová   23; J. Jenšovský  21;K. Zajíčková a dr. Jiskra po 12 hlasech;P. Přeučil 7; Z. Novák a J. Horáček po 6 hlasech; I. Šterzl , Z. Šumník , J. Zapletalová, M. Haluzík, M.Gregorová  po 5 hlasech; N. Kaňová , dr. Koloušková 4; M. Bičíková , P. Hrdá, R. Kančeva, J. Hradec, J. Mertl, D. Dvořáková, dr. Škvor po 3 hlasech; B. Bendlová , dr. Zelinka, K. Starý, V. Olšovská, dr. Řehořková, K. Vondra  po 2 hlasech; po 1 hlasu měli: V. Hrbková dr. Dostálová, dr. Zikán, dr. Pomahačová, V. Hainer, prof. Škrha, dr. Novotná, M. Kunešová, dr. Míček, J. Trucková, O. Topolčan, D. Zeman, M. Škácha; V. Holub, P. Racek, O. Nývltová, J. Blahoš, Vít Kuba (nečitelné), M. Křenek,dr. Fryšák, P. Pačesová, dr. Michalská, M. Hill, Jakub Burgol (nečitelné), dr. Vavřinec, D. Haverová (nečitelné). Hlasy, které získal prof. Stárka neuvádíme, protože dopředu oznámil, že nechce být volen. Marie Bičíková, Radmila Kančeva, Jan Jiskra“

Prof. Hána s Dr. Jiskrou kontaktovali všechny navržené na kandidátku druhého kola a ti, co vyjádřili souhlas budou v celkovém počtu 34 na kandidátce 2. kola. Volební listy 2. kola by měly být zaslány do 9.12.2010. Nová volební komise bude pracovat ve složení Dr. Bičíková, Dr. Raška, Mgr. Eliška Václavíková.

6. Rozpočet ČES na rok 2010. Doc. Vlček informoval o návrhu rozpočtu na rok 2010. Očekávané příjmy z členských přípěvků činí 125 tis. Kč, výdaje 250 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že si již budeme muset sami z rozpočtu hradit členství v ISE a některé další aktivity (cestovní granty apod.), je rozpočet negativní se schodkem ve výši 125 tis. Kč. K 30.6.2009 je však na účtu ČES 641 tis. Kč + zisk z ENDO dnů v Českém Krumlově (172 750,- Kč), takže ČES má dostatečné finanční prostředky na svůj provoz.

7. Reakce SÚKL na podněty ČES. Referoval prof. Kršek. SÚKL zamítnul návrhy ČES na plnou úhradu Sustanonu, Estrofemu a Utrogestanu. Výbor se ještě pokusí zlepšit postavení Estrofemu 2 mg tbl oproti Ovestinu tbl, který je ve skupině estrogenů v postavení základního plně hrazeného léku. Dále prof. Kršek informoval, že v ČR nejsou vytvořeny spec. podmínky pro orphan drugs.

8. Žádost Kliniky dětí a dorostu FNKV o zpětné zařazení do seznamu center pro léčbu růstovým hormonem. Výbor vyjádřil souhlas, aby bylo obnoveno centrum pro léčbu růstovým hormonem v dětském věku ve FNKV. Pracovní skupina Dr. Kalvachová, Doc. Šnajderová a Doc. Zapletalová vypracují návrh praktického školení lékařů centra před zahájením činnosti centra a v úvodu jeho samostatné činnosti .

9. Informace o projektu Screening onemocnění štítné žlázy v graviditě. Informovali doc. Límanová a prof. Marek. Projekt pokračuje . Perspektivně budou vyhodnocena data z projektu a bude kontaktován Dr. Horák, ředitel VZP, zda jsou podmínky pro zahájení celoplošného screeningu. Doc. Límanová informovala o tom, že byl již zaveden celoplošný screening na Slovensku k 1.9.09.

10. Prof. Marek informoval o nových členech ČES. Nyní má ČES 430 členů.

11. Prof. Marek informoval o návrhu na zvýšení počtu endokrinologů a diabetologů – ČES navrhuje zvýšení o 1 endokrinologa na každý kraj a 10 na Prahu.

12. Výbor odmítnul nabídku uvedení ČES na vyhledávač Seznam.

13. Výbor odsouhlasil již emailově projednávaný návrh, aby inzulíny mohl předepisovat nejen diabetolog, ale i endokrinolog a internista. Výbor ČES podporuje, aby bylo rozšíření i na spec. pediatra a navrhuje, aby rozšíření zajistila Pediatrická společnost, protože hrozí, že by byla zásadním způsobem ohrožena péče o dětské diabetiky. Na preskripci inzulínů by měla být navázána i preskripce pomůcek pro diabetiky.

14. Prof. Marek informoval o konání konference věnované přípravě Dopor. postupů , a to v Olomouci dne 14.11. Doc Límanová navrhovala určit jako garanta někoho z nového výboru, který vznikne z voleb. Rozhodnutí odloženo na příští schůzi.

15. Prof. Hána informoval o proběhlé inventarizaci majetku ČES a konstatoval, že všechny předměty (zpětný projektor, diaprojektor, tiskárna) jsou řádně evidovány.

16. Doc. Šnajderová informovala o proběhlém Podzimním endokrinologickém sympoziu (školící akci) v Benicích 10/2009 za podpory firmy Ferring a bylo schváleno zaslat jmenované firmě děkovný dopis.

17. Doc. Šnajderová informovala o vhodnosti zavedení stanovení antimullerianského hormonu. Výbor návrh na zajištění úhrady stanovení zdrav. pojišťovnami podpořil. Doc. Šnajderová zahájí kroky ve spolupráci s prof. Hamplem.

18. Dr. Kodedová informovala o upozornění od zdrav. pojišťoven o dopisech, že terénní endokrinologové překročili limity pro preskripci. Je zřejmé, že tato překročení souvisí se zastavením výroby levnějších léků a jejich nahrazením dražšími (např. Minirin, Thyrozol a další). Stouply ceny léků o 17% na 1 bal.

19. Příští schůze výborů ČES (současného i nově vzniklého z voleb) se bude konat 12.1.2010 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

prof. V. Hána, věd. sekretář ČES