Zápis z jednání výboru CES (prosinec 2007)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 11.12.2007

Přítomni (bez titulů) : Čáp, Dvořáková , Hampl, Hána , Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová , Marek, Stejskal, Šnajderová,Vrbíková, Weiss, Zamrazil.

Omluveni (bez titulů): Broulík, Cvejn, Jenšovský, Vlček

Schůzi vedl. prof. Marek.

 1. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES
 2. Schválen program schůze výboru.
 3. Prof. Marek informoval o návrhu Prof. Paličky opět svolat Metabolické kolegium, které by pracovalo na vytvoření společné atestace Endokrinologie + Diabetologie + Metabolická onemocnění. Výbor vyjádřil svůj souhlas a delegoval do kolegia prof. Zamrazila a prof. Marka. Prof. Zamrazil informoval výbor, že byl přizván prof. Pelikánovou k diabetologickým atestacím jako zástupce subkatedry endokrinologie IPVZ na podzim 2007. Výbor vyjádřil podporu těmto aktivitám.
 4. Prof. Marek a doc. Límanová informovali výbor o jednání s ředitelem VZP Dr. Horákem stran screeningu tyreopatií v graviditě. Dr. Horák přislíbil uvolnit z fondu prevence částku kolem 5 mil. Kč pro pojištěnky VZP. Ve vybraných 10 až 12 okresech či oblastech, kde je možno zajistit spolupráci endokrinologa s gynekology, proběhne v návaznosti na laboratoře vybrané Biochemickou společností pilotní projekt. U těhotných nebo u žen chystajících se otěhotnět bude provedeno vyšetření fT4, TSH a Ab anti-TPO za zlevněnou cenu 500 bodů (místo 700 bodů podle číselníku VZP).
 5. Prof. Marek a doc. Límanová informovali, že dne 9.4.2008 proběhne Společný den biochemické a endokrinologické společnosti v sále prof. Charváta na III. interní klinice 1.LF UK a VFN věnovaný laboratorním stanovením v tyreoidologii. Na programu budou tři bloky – prvý “Porovnatelnost metod, preanalytika a interakce“ bude moderovat Ing Springer, druhý „Normy v thyreologii“ bude moderovat Dr Pikner a třetí „Racionální indikace pro laboratorní vyšetření štítné žlázy“ bude moderovat doc. Límanová . V plánu jsou podobná setkání týkající se dalších metodik – testosteronu, prolaktinu apod.
 6. Prof. Marek informoval o našich připomínkách k návrhu vyhlášky k dispenzární péči. Dle dopisu Dr Vlastislava Kaplana, ředitele odboru úhrad zdravotní péče MZd, nebyly naše připomínky zařadit do dispensarizace též metabolická onemocnění a vrozené poruchy funkce gonád akceptovány s nejasným odůvodněním, že „tyto nemoci jsou již uvedené pod obecným názvem nemocí u konkretního lékaře, poskytujícího dispenzární péči“
 7. Prof. Marek informoval výbor ČES o žádosti přednosty Kliniky dětí a dorostu FNKV doc. MUDr Felixe Votavy,PhD o zpětné zařazení jejich pracoviště do seznamu Center pro léčbu růstovým hormonem v pediatrii. Výbor zhodnotil aktuální situaci v léčbě růst. hormonem v pediatrii jako dostatečně zajištěnou jak z hlediska dostupnosti tak personálního zajištění a rozhodnul v tuto chvíli nerozšiřovat počet Center.
 8. Prof. Marek informoval o návrhu předsedy ČLS prof. Blahoše zřídit krajské konzultanty pro jednotlivé odbornosti. Výsledkem jednání je tento návrh .
  Funkce endokrinologického konsultanta pro :
  Prahu a Středočeský kraj - Doc. Límanová
  Pro kraj Západočeský, Jihočeský a Karlovarský - Dr Hauerová
  Pro kraj Ústecký a Liberecký - Dr. Trucková
  Pro kraj Královéhradecký a Pardubický - Dr Kodedová
  Pro kraj Jihomoravský a Vysočinu - Dr Hrbková - Kubritská
  Pro kraj Olomoucký, Ostravský a Zlínský - Doc Fryšák.
 9. Prof. Marek informoval o schůzi akreditační komise pro endokrinologii a úpravě vzdělavacího programu v endokrinologii na MZd ČR.
 10. Prof. Marek připomněl návrh Endocrine Society na naší další účast v International Scholars Program. Výbor konstatoval, že je malý zájem mezi mladými lékaři o tyto vědecké pracovní pobyty. Výbor navrhuje projevit zájem o další spolupráci v budoucnu, avšak je nutné konstatovat, že pro rok 2008 není znám žádný lékař, který by měl o tento studijní pobyt zájem.
 11. Prof. Marek informoval o hospodaření ČES ve 3. kvartále a dále o vyúčtování ED ve Špindlerové Mlýně. Hrubý zisk z ED činí 15 419 Kč.
 12. Prof. Broulík bude zastupovat ČES na Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP u příležitosti 220. výročí narození J.E.Purkyně dne 17.12.07.
 13. Výbor jednomyslně odsouhlasil, aby Prof. Marek zastupoval ČES na jednání UEMS v Dublinu v dubnu 2008. Náklady budou hrazeny z Fondu ČES.
 14. 4. postgraduální kurz v ednokrinologii se uskuteční 15. – 17.5. 2008 v Hradci Králové. Programový výbor byl jmenován ve složení – Marek, Čáp, Kodedová, Lebl, Límanová, Kalvachová, Šnajderová, Zamrazil. Všichni členové výboru byli vyzváni zasílat podněty progr. výboru.
 15. XXXI. endokrinologické dny se uskuteční 2.-4. 10. 2008 ve Vysokých Tatrách. Slovenští organizátoři navrhují, aby z české strany bylo vybráno v průběhu ledna 2008 šest pozvaných řečníků. Návrhy podávejte předsedovi ČES prof. Markovi.
 16. Doc. Hána vyzval členy výboru, aby poslali příspěvky do výročního Dopisu členům.
 17. Doc. Čáp informoval o vyhlášení Cen ČES za publikace a o Cestovních grantech ČES– podrobně viz v Dopise členům.
 18. Prof. Marek informoval o dopisu Dr. Krahulcové, ředitelky zdravotnického odboru ZP MV ČR týkajícího se Nákupu zdrav. péče. Prof. Marek povede jednání s Dr. Krahulcovou spolu s předsedou SAS MUDr Richardem Stejskalem po dojednání termínu dne 21.12.t.r.
 19. Výbor vyjádřil souhlas s návrhem prof. Marka opět uzavřít prac. smlouvu s paní
  Soukupovou v pozici sekretářky ČES.
 20. Prof. Marek informoval, že zatím komise z ESE nevybrala organizátora ECE v Praze v r. 2010 a že proběhne telekonference na toto téma.
  Dodatečné sdělení: Na podkladě telekonference ze dne 12.12. t.r. byl jako profesní kongresový organisátor (PCO) pro Evropský endokrinologický kongres (ECE) v Praze vybrán v souhlase s našimi doporučeními Guarant International.
 21. Dr. Stejskal předal doc. Hánovi dopis se zněním plné moci k zastupování členů ČES delegátem SAE v dohod. řízeních. Tento dopis bude přiložen k Dopisu členům, aby mohli členové ČES v případě zájmu delegovat pravomoc na SAE.
 22. Prof. Zamrazil informoval o pořádání akce pod názvem „Thyroidologie v ordinaci internisty“ dne 28.3.08
 23. Výbor projednal žádost prof. Zamrazila o podporu České endokrinologické společnosti pro seriál přednášek v 8 centrech v průběhu 1. pol. r. 2008 na téma: Novinky v endokrinologii a diabetologii. Přednášející budou prof. Pelikánová, doc. Vondra a prof. Zamrazil a vybraní experti z jednotlivých regionů. První přednášky se budou konat 31. 1. v Hradci Králové (přednáší též doc. Čáp).
 24. Stav členské základy ČES k 3.10.2007: Celkem 414 členů, z toho 159 mužů a 255 žen, 394 lékařů, 12 členů do 30 ti let, 99 členů nad 60 let.
 25. Další výbor ČES se bude konat 12.2.2008 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

doc.V. Hána, sekretář ČES