Zápis z jednání výboru ČES (leden 2010)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 12.1.2010

Přítomni (bez titulů) členové dosavadního výboru ČES i nově zvoleného : Broulík, Cvejn, Čáp,Dvořáková, Hampl, Hána , Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová, Marek, Plášilová, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Jenšovský

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES dne 10.11.2009.

Připomínka k bodu 8: Dr. Kalvachová přislíbila zaslat výboru doporučení Skupiny pro léčbu růst. hormonem v dětství (Dr Kalvachová, Doc. Šnajderová a Doc. Zapletalová) týkající se obnovení léčby GH na Pediatrické klinice FNKV.

Připomínka k bodu 17: Doc. Šnajderová spolu s Prof. Hamplem zajistí návrh na úhradu stanovení úhrady zdravotními pojišťovnami na laboratorní stanovení antimülleriánského hormonu.

3. Výbor souhlasil s Převzetím záštit ČES :

a. Satelitního symposia ECE 2010 v Praze „Nejnovější trendy v terapii DM 2. typu: léčba založená na ovlivnění tukové tkáně a inkretinů“, organizovaného prof. MUDr. Martinem Haluzíkem, DrSc. z III. interní kliniky 1.LF UK

b. Odborné konference Zásobení jodem a prevence tyreopatií se zaměřením na období těhotenství a kojení – dne 11.3.2010. (6.3.2010 bude vyhlášen Dnem jodu)

c. Společného projektu společnosti Ipsen a Pfizer „Zlepšení záchytu pacientů s akromegalií“

4. Dopis prof. Blahoše o náplni kmene postgraduálního vzdělávání – výbor souhlasil s obnovením diskuse ohledně kmene postgraduálního vzdělávání v tom smyslu, aby absolvování kmene umožnilo jeho absolventům zapojení do praktické činnosti v příslušném oboru v průběhu další – specializační – části vzdělávacího programu.

5. Dopis prof. Švihovce o zrušení úhrad podpůrných a doplňkových léčebných přípravků – výbor souhlasil s navrhovaným zrušením úhrad některých podpůrných a doplňkových léčebných přípravků a s využitím uvolněných peněz pro úhradu moderních účinných preparátů. Současně bylo konstatováno, že tento krok nepovede ke zvýšené preskripci nákladnějších preparátů, protože preskripce lékařů je omezena finančními limity pojišťoven.

6. Žádost Dr. Jany Ježkové o podporu aktivní účasti – přednášky – na kongresu Leksellova gama nože v Athenách. Výbor souhlasil s poskytnutím částky 20 tisíc Kč z prostředků ČES (pokryje kongresový příspěvek). (10 členů výboru pro 20 000 Kč, 3 členové pro 10 000 Kč.)

7. Novinky ve screeningu thyreopatií v graviditě. Dne 13.1. se prof. Marek a doc. Límanová zúčastní setkání s ředitelem VZP Dr. Horákem – budou informovat o výsledku pilotní studie a jednat o perspektivách rozšíření projektu. Bylo vyšetřeno 2500 sér – v tom zachyceno 15% odchylek. Plánováno rozšíření projektu u VZP a zahájení obdobného projektu pro pojištěnce OZP.

8. Noví členové ČES. Prof. Marek přečetl jména 5 nových členů ČES (MUDr. Elena Šánová, MUDr. Eva Hlaďáková, MUDr. Ioannis Svilias, doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD, MUDr. Lenka Sporová). Členství bylo ukončeno u 6 členů, kteří po dva roky nezaplatili členské příspěvky a nereagovali na výzvu k jejich zaplacení.

9. Informace vědeckého sekretáře o II. Preslových dnech 16.-17.4.2010 v Po­děbradech, které pořádá Sekce pro gynekol. endokrinologii. Informace vyvěšena na webových stránkách ČES.

10. Prof. Zamrazil informoval o akci „Vybraná problematika endokrinologie v ordinaci praktického lékaře“. Jedná se o sérii sdělení, která budou přednesena na různých místech ČR.

11. Vyjádřen souhlas výboru s účastí prof. Marka, zástupce ČES, na zasedání UEMS ve Wroclavi v dubnu t.r.

12. Prof. Marek vyzval, aby byli stimulováni mladí endokrinologové k publikaci v DMEV. Publikace, která projde recenzním řízením výboru ČES bude odměněna cenou 5000,– Kč, kterou sponzoruje firma Novartis.

13. Prof. Marek poděkoval všem členům dosavadního výboru za jejich práci v průběhu minulého volebního období. Vyzdvihl zejména aktivity a zásluhy prof. RNDr. Richarda Hampla, DrSc., který výbor ČES opouští. Prof. Hampl přislíbil, že s novým výborem ČES bude i nadále spolupracovat.

 

14. Další část jednání byla prvou schůzí nově zvoleného výboru

 

Do nového výboru ČES byli zvoleni (celkem hlasovalo 180 členů ČES):

 

1. Václav Hána

2. Josef Marek

3. Jan Čáp

4. Petr Vlček

5. Marta Šnajderová

6. Michal Kršek

7. Jana Vrbíková

8. Václav Zamrazil

9. Božena Kalvachová

10. Jan Lebl

11. Dagmar Kodedová

12. Zdena Límanová

13. Miroslav Cvejn

14. Vladimír Weiss

15. Richard Stejskal

 

Za členy revizní komise byli zvoleni:

1 Marcela Dvořáková

2. Petr Broulík

3. Ivana Plášilová

 


Volby předsedy, místopředsedů, vědeckého sekretáře a pokladníka nově zvoleného výboru ČES a předsedy revizní komise.

Před volbou výbor rozhodl, že budou voleni opět tři místopředsedové, prvý místopředseda, místopředseda – zástupce pediatrických endokrinologů a místopředseda – zástupce ambulantních endokrinologů.

 

** Výsledky voleb 

Předseda – Josef Marek Vědecký sekretář – Václav Hána

Místopředsedové – 1. místopředseda – Michal Kršek

místopředseda – zástupce pediatrických endokrinologů – Jan Lebl

místopředseda – zástupce ambulantních endokrinologů – Dagmar Kodedová

Pokladník – Petr Vlček

Revizní komise zvolila svého předsedu – Petr Broulík

Předseda – Josef Marek 15. Příští schůze výboru ČES se bude konat 16.3.2010 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

 

prof. MUDr. V. Hána, věd. sekretář ČES