Zápis výboru ČES (březen 2010)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 16.3.2010

Přítomni (bez titulů): Broulík, Cvejn, Dvořáková, Hána , Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Čáp, Límanová, Plášilová,

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES dne 12.1.2010.

3. Žádost Dr. Vavroše o zřízení samostatného centra pro léčbu růstovým hormonem ve FN Ostrava. V současné době je u něj léčeno 20 pacientů, z toho 5 „adult onset“ a 15 „childhood onset“. Je zde vytvořená návaznost na pediatrické centrum. Výbor vyjádřil souhlas s tím, aby Dr. Vavroš pokračoval v léčbě růstovým hormonem.

4. Návrh pracovníků EÚ Dr.Hrdé, Dr. Vrbíkové a Dr. Dvořákové na rozšíření indikace Solumedrolu na léčbu endokrinní orbitopatie. V současnosti není tato indikace schválena, ačkoliv je v praxi standardní léčbou, a z toho důvodu zdrav. pojišťovny neproplácejí léčbu. Výbor vyjádřil souhlas s rozšířením indikace a pověřil Dr. Vrbíkovou a prof. Krška, aby v tomto směru vedli další jednání a výbor informovali.

5. Cestovní granty:

Výbor schválil tyto podmínky pro udělování cestovních grantů:

Celková částka, kterou výbor může ročně uvolnit na cestovní granty je 100 000 Kč. Granty se budou poskytovat pouze do vyčerpání této sumy.

Maximální obnos pro jednotlivce činí 10 000 Kč. Výjimky při zdůvodnění musí být projednány výborem.

Cestovní granty jsou udělovány endokrinologům do 35 let.

Podmínkou je aktivní účast, tj. jako referující autor přednášky nebo prvý autor posteru.

Žadatel musí být členem ČES.

Žadatel podá současně s žádostí rozpočet plánované akce a uvede případné další zdroje, které využije k financování své akce.

Žádost musí doporučit vedoucí pracoviště.

Žádost musí projednat a schválit výbor ČES

Dr. Cvejn umístí tuto informaci na webové stránky ČES.

 

6. XXXIII Endokrinologické dny v Košicích 14. – 16. října 2010.

Členové výboru obdrželi e-mailem 1. informaci. Další informace o sjezdu je možno získat na webové stránce www.endo2010.sk

Prof. Lazúrová zašle prof. Hánovi 420 exemplářů 1. informace k rozeslání všem členům ČES.

Dr Cvejn již informaci zveřejnil na webových stránkách.

Výbor musí navrhnout vyzvané řečníky za českou stranu.

Zatím se přihlásil prof. Stárka s referátem „Úloha chuti v endokrinní regulaci“

Přání zúčastnit se aktivně vyslkovili Dr Masopust a doc. Netuka z neurochirurgické kliniky ÚVN – název upřesní.

Prof. Marek nabídl tema: Estrogeny a rozvoj aterosklerozy.

K aktivní účasti byli dále vybídnuti profesoři Hána, Čáp, Kršek, Zamrazil a doc. Vlček. Vítány jsou však i další návrhy.

Názvy přednášek dodat na adresu předsedy prof. Marka.

 

7. Jednání nové akreditační komise pro diabetologii a endokrinologii    15.4. t.r.

Podle informací z MZd bude se toto jednání týkat již nově jmenované komise. Její složení nebylo však dosud oznámeno. Údajně má mít 11 členů, 6 za diabetologii a 5 za endokrinologii.

 

8. Jednání na IPVZ o společném postupu při atestaci v nově ustanoveném oboru endokrinologie a diabetologie.

Jednání u náměstkyně ředitele IPVZ Dr Krejčíkové se zúčastnili prof. Pelikánová, prof. Zamrazil a prof Marek.

Byl dohodnut způsob zkoušek u atestantů, kteří mají již jeden z obou oborů (diabetologii nebo endokrinologii) a doplňují si obor druhý jednoletou stáží.

Zkouška u nich bude pouze v oboru, který si doplňují, a to jak zkouška teoretická, tak praktická (demonstrace nemocného), kazuistiky a test.

Jak při zkoušce z endokrinologie tak diabetologie bude implementována otázka z metabolismu.

Lékaři, kteří si budou doplňovat obor endokrinologie a diabetologie po absolvování atestace z interny (rovněž jednoroční stáží) budou mít strukturu zkoušky stejnou, jako atestanti, kteří absolvovali stáž podle nového vzdělavacího programu.

Připraví si kazuistiky jak z diabetolgie tak endokrinologie a atestační komise vybere jednu z nich. Test bude ze znalostí endokrinologie i diabetologie.

Praktická zkouška u nemocného podle náhodného výběru. V teoretické části bude jedna otázka z diabetologie, jedna z endokrinologie, třetí z metabolismu.

Je připravován log-book pro společný obor. Jeho současný návrh byl rozeslán všem členům výboru ČES k doplnění a diskusi.

 

9. Podpora prof. Krška jako kandidáta do výboru Evropské endokrinologické společnosti.

Prof. Kršek byl výborem ESE jmenován jedním z kandidátů do výboru ESE, zastupujícím země střední a východní Evropy. Volba bude mezi ním a prof. Jarzab, thyreoidoložkou z Polska. Členové výboru ČES byli vyzváni, aby provedli agitaci mezi svými známými doma i zahraničí ve sprospěch prof. Krška.

 

10. Informace předsedy.

Prof. Lebl jako místopředseda ČES byl pověřen zastupováním ČES na valném shromáždění zástupců endokrinologických společností – členů ISE, při příležitosti endokrinologického kongresu v Kyotu.

Jako odborníci zdravotní péče v endokrinologii Středočeského kraje, jejichž úkol bude se účastnit též výběrových řízení na místa endokrinologů, byli za ČES jmenováni Dr Richard Stejskal, Doc. Dr Zdena Límanová, CSc, Doc. MUDr Petr Vlček, CSc, Dr Pavel Rosa a Dr Pavel Skála (pediatrická endokrinologie).

Prof. Marek jako předseda ČES intervenoval ve prospěch MUDr Kateřiny Venhodové z Jihlavy, která se ucházela o uvolněnou endokrinologickou ambulanci v úvazku 0,4 po Dr Biskupové. Její žádost byla zamítnuta a endokrinologická ambulance byla zrušena bez náhrady s odůvodněním, že endokrinolgie je zbytný obor, který může zastat i internista a je dále neakutním oborem, kde současná čekací doba 5 měsíců není na závadu. Intervence byla adresována Ing. Kořínkovi, řediteli krajské pobočky VZP v Jihlavě a kopie zaslána řediteli VZP Dr. Horákovi. Výbor doporučil, aby s intervencí byl seznámen i Magistrát města Jihlavy a Sdružení na ochranu pacientů.

Prof. Hána byl na žádost výboru ESE jmenován tiskovým mluvčím ČES.

Výbor podpořil návrh, aby byla letos obnovena žádost o udělení Státní ceny prof. Stárkovi.

Prof. Kršek byl jmenovám delegátem ČES v nástavbovém oboru intensivní medicina.

Pokračují snahy o zajištění plné úhrady základních substitučních léků pro ženský i mužský hypogonadismus. SÚKL však vyžaduje farmakoekonomickou studii, kterou sice firma Novo-Nordisk přislíbila objednat, ale dosud objednávku nerealizovala. Prof. Kršek bude pokračovat v jednání.

S článkem mladého výzkumníka do 2. letošního čísla DMEV sponsorovaného firmou Novartis, kde výběr zajišťuje výbor ČES, se zatím přihlásila pouze MUDr. Hana Hruškovičová z EÚ, t.č. na stáži na III. interní klinice s problematikou neurosteroidů u kuřáků.

 

11. Mimořádná podpora pro prof. Zamrazila

Výbor schválil mimořádnou podprou ve výši 20 000 Kč na úhradu kongresového příspěvku pro ECE2010 prof. Zamrazilovi, který předsedá jedné ze sekcí kongresu.

 

12. Změny členské základny:

Do ČES byli nově přijati: Dr Ondřej Veselý pediatrická endokrinologická ambulance Svitavy, Mgr Ludmila Zamrazilová, Endokrinologický ústav Praha, Petra Horánská, Restrial, s.r.o. Praha, Radana Syslová, Vojenská nemocnice Olomouc, znovu byl přijat Dr Mikuláš Pura, Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Lubochni.

Dr Eva Žákovičová ukončila své členství v ČES vzhledem k přestěhování na Slovensko v roce 2009.

  13. Různé.

Dr Kalvachová upozornila na problematiku žádostí o „druhý názor“, jejichž frekvence nyní stoupá a vyvolala tak živou diskusi členů výboru. Jednoznačně není možné, aby nemocný byl současně vyšetřován a léčen dvěma odborníky pro jedno onemocnění. Eticky není vhodné, aby druhý názor byl vyslovován za zády ošetřujícího lékaře. Některá pracoviště nemohou „druhé názory“ vůbec poskytovat, protože si nemocní nepřinášejí lékařská doporučení z terénu a znamenali by pro takové pracoviště finanční ztrátu. Lékař však může vyjádřit svůj názor ve zprávě ošetřujícímu lékaři nebo převzít nemocného plně do své péče.

Doc. Šnajderová oznamuje konání 8. podzimního endokrinologického minisympozia ve dnech 8.-9.10. t.r. Pořadatelem je Pracovní skupina pro analoga gonadoliberinu.

  14. Dr. Gabalcovi byl výborem per rollam udělen souhlas s přidělením cest. grantu ve výši 4962,– Kč na ISE v Kyoto.  

15. Další schůze výboru ČES se koná druhé úterý v květnu, t.j. 11.5.2010 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 

 prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., předseda ČES

a prof. MUDr. V. Hána, věd. sekretář ČES