Zápis z jednání výboru ČES (květen 2010)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK

dne 11.května 2010

 

Přítomni

Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Za revizní komisi: Broulík, Dvořáková, Plášilová.

Omluveni: Hána, Límanová, Stejskal

Schůzi vedl: Prof. Marek

 

1. Schválení programu schůze – bez připomínek

2. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČES 16.3.2010 – bez připomínek

3. Ceny ČES za knižní a časopisecké publikace

Schváleno udělení cen:

1. Za knižní publikaci: Pavlína Hrdá, Zdeněk Novák, Ivan Šterzl: Endokrinní orbitopatie. Maxdorf 2009.

2. Časopisecká práce (bez ohledu na věk): Václavíková et al.: RET mutation Tyr791Phe: The genetic cause of different diseases derived from neural crest. Endocrine 2009, 36:419-424. IF 1,842

3. Časopisecká práce autora do 35 let: Gabalec F. et al.: Benign fine-needle aspiration cytology of thyroid nodule: to repeat or not to repeat? Eur. J. Endocrinol. 2009, 161 (6):933-93. IF 3,791

4. Informace z akreditační komise MZd ČR (prof. Marek)

MZd ČR jmenovalo novou akreditační komisi – společnou pro diabetologii (6 zástupců) a endokrinologii (5 zástupců). Za endokrinologii: Čáp, Hána, Marek, Olšovská, Dvořáková. Za diabetologii: Pelikánová, Anděl, Kvapil, Rušavý, Merhaut, Bělobrádková. Předsedkyní byla zvolena prof. Dr Tereza Pelikánová, DrSc, místopředsedou prof. MUDr Jan Čáp, CSc.

Přidělení rezidenčních míst: Komise obdržela žádosti na 9 rezidenčních míst při kvótě 10 rezidenčních míst pro obor diabetologie a endokrinolgie. Všechny žádosti budou tedy moci být schváleny, pracoviště však musí ještě podat prohlášení o komplexním zajištění výuky diabetologie a endokrinologie jako nového oboru.

Vzhledem ke snaze novelizovat vyhlášku MZd o postgraduálním vzdělávání, podal prof. Lebl znovu na MZd požadavek na zřízení dvouletého nástavbového oboru (certifikovaného kursu) nad atestaci z pediatrie. Původní žádost, kterou podával výbor ČES v prosinci 2009, nebyla tehdy do vyhlášky zavzata. Absolvent pediatrického kmene má současně na výběr i možnost absolvování základního oboru Diabetologie a endokrinologie. Po diskusi se výbor rozhodl t.č. nenavrhovat v oboru Diabetologie a endokrinologie žádnou změnu v tom smyslu, že by obor byl přístupný jen absolventům interního kmene.

Diskuse o log-booku byla zakončena doporučením subkatedře endokrinologie, která jej má za úkol navrhnout, aby byl co nejjednodušší a požadovaná vyšetření mohli bez obtíží vykonat jak absolventi pediatrického, tak interního kmene.

5. Žádost firmy Ipsen o stanovisko k léčbě pubertas praecox analogy GnRH

V SÚKL je v současné době otevřeno řízení ve skupině 65/1, zahrnující analoga GnRH. Návrh SÚKL stanovuje jako referenční rumunskou cenu přípravku Lucin Depot 3,75 mg, s nejlacinější cenou ampulek, ale s nutností vyššího dávkování. Proto zdánlivá cenová výhoda zmizí při kalkulaci celkové měsíční dávky. Pokud by se vycházelo ze špatných kalkulací SÚKL, hrozilo by snížení úhrady u běžně používaných přípravků triptorelinu o 40% s následným doplatkem 1300 Kč pro nemocného za měsíc. Výbor pověřil formulací dopisu pro SÚKL doc. Dr Šnajderovou a prof. Dr Krška. Stanovisko musí být zasláno do 31.5. t.r.

 

6. Kongresy ICE a ECE.

Prof. Lebl podal zprávu o účasti na zasedání zástupců jednotlivých členských zemí Mezinárodní endokrinologické společnosti (ISE) v Kyotu.

Prof. Marek referoval o kongresu Evropské endokrinologické společnosti v Praze, kterého se zúčastnilo 2700 účastníků, z toho 4% z České republiky. Kongres byl všeobecně chválen jak po stránce obsahové, tak organizační.

7. Hospodaření ČES ČLS JEP za rok 2009

Stav fondu JEP k 1.1.2010 činí 687 882,25 Kč. Celkové náklady ČES byly 371 445,22 Kč, výnosy 342 070 Kč, z toho na členských příspěvcích bylo vybráno 102 070 Kč. Pro letošní rok předpokládáme vyrovnaný rozpočet.

8. Nabídka České lékařské komory ke spolupráci při definování standard péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Česká lékařská komora vyzvala jednotlivé společnosti ČLS, aby navrhly výkony v Seznamu zdravotních výkonů, které by nemusely být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo byly hrazeny jen za určitých podmínek.Z diskuse výboru vyplynulo, že endokrinologie podobné výkony nemá.

9. Různé:

Výbor ČES rozhodl vyhovět žádosti endokrinologické skupiny v Brně, aby se Brno stalo místem Endokrinologických dní v r. 2011.

Výbor ČES zastupovala při výběrovém řízení na místo přednosty Kliniky nukleární mediciny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol Doc. Dr Marta Šnajderová, CSc. Přednostou byl jmenován na další období Doc. Dr Petr Vlček, CSc.

Výbor ČES se rozhodl podpořit návrh Endokrinologického ústavu na udělení státní ceny prof. MUDr RNDr Stárkovi, DrSc u příležitosti jeho 80. narozenin.

Jako práce mladého výzkumníka pro publikaci v DMEV byla pro 2. letošní číslo vybrána práce Dr Hany Hruškovičové z Endokrinologického ústavu Vliv kouření na steroidní spektrum. Je nutné zajistit článek mladého výzkumníka pro 3. číslo DMEV. Článek včetně recenzí musí být redakci odevzdán do 1.7. t.r.

Výbor schválil úhradu kongresového poplatku na 12. kongres Evropské endokrinologické společnosti v Praze Doc. Dr. Zdeně Límanové, CSc. vzhledem k její aktivní účasti na kongresu (předsedkyně jedné sekce, spoluautorka dvou posterů).

Příští schůze bude výjimečně (vzhledem k pařížskému kongresu ETA) již prvé úterý v září – 7.9. t.r. jako obvykle v 15 hod. v místnosti knihovny III. interní kliniky.

Zapsal: Marek