Zápis z jednání výboru ČES (září 2010)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 7. září 2010

 

Přítomni:

Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Vrbíková, Weiss

Za revizní komisi: Broulík, Dvořáková, Plášilová.

Jako host v úvodní části: Dr. Věra Olšovská, PhD.

Omluveni: Límanová, Šnajderová, Vlček, Zamrazil

Schůzi vedl: Prof. Marek

 

Prof. Marek

1. Schválení programu schůze – bez připomínek

2. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČES 11.5.2010 – bez připomínek

3. XXXIV. endokrinologické dny 2011 v Brně – výbor stanovil termín 20. – 22. 10. 2011. Hlavním lokálním organizátorem je Dr. V. Olšovská, PhD. Dr. Olšovská i výbor ČES souhlasili, aby organizátorem byla firma Galén Symposion. Do programového výboru byli jmenováni za českou stranu (bez titulů) – Marek, Lebl, Stejskal, Čáp, Kršek, Hána, Šnajderová, Límanová,Vrbíková a Zamrazil.

4. Informace o finančním výsledku Evropského endokrinologického kongresu v Praze

Prof. Marek informoval, že zisk ČES z pořádání kongresu ECE 2010 v Praze bude cca 103000 Euro, tj. podle současného kursu přibližně 2,5 mil. Kč. Prof. Marek vyzval k uvolnění podmínek pro poskytování grantů ČES. Prof. Čáp připraví upravené podmínky pro jednání na příštím výboru.

5. Hospodaření ČES za 1. pololetí 2010

Prof. Marek informoval o hospodaření ČES, jak bylo zasláno z Hospodářského odd. ČLS JEP. Za 1. čtvrtletí je výsledek hospodaření před zdaněním díky platbě příspěvků 33676 Kč, ve 2. čtvrtletí minus 16723 Kč. Hlavním výdajem byla výplata cen za nejlepší publikace v r. 2009. Aktuální stav na účtu v pololetí byl 617680,- Kč.

6. Výzva Dr. Švecové a Dr. Beka z ředitelství VZP v Praze

Prof. Marek obdržel z VZP dopis, ve kterém je ČES vyzvána k jednání o vymezení spektra výkonů pro zajištění kvality při poskytování a úhrady zdrav. péče v endokrinol. ambulanci. Prof. Marek odpoví dopisem na VZP, ve kterém budou pověřeni jednáním za ČES Dr. Stejskal a Dr. Dvořáková.

7. Ustavení Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny MZd ČR pro vzácná onemocnění . Výborem doporučen do skupiny jako zástupce ČES doc.dr. Z. Šumník, PhD. z Pediatrické kliniky ve FN Motol, bude-li souhlasit.

8. Nabídka spolupráce na odborné vzdělávání v oblasti diabetologie – EUNI DIA SPECIAL

Prof. Pelikánová zaslala informativní dopis o výše jmenovaném internetovém portálu a nabídku ke spolupráci . Kontaktní osoba za ČES bude navržena nejspíše z EÚ – upřesní Dr. Dvořáková.

9. Projekt celoživotního vzdělávání ČLK – participace ČES

Výbor projednal dopis Dr. Ptáčka z ČLK a navrhnul projednat po zvážení všemi členy výboru na příští schůzi.

10. Žádost o zřízení centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé ve FN Plzeň.

Výbor vyjádřil podporu. Dopis připraví prof. Hána.

11. Jednání o referenčních skupinách léků konané 26.8. t.r.

Prof. Kršek informoval o jednání, které mělo charakter úvodního jednání. Dle informací právníka MZd je potřeba změny zákona, který by umožňoval nový přístup k referenčním skupinám.

12. Obnova specifického léčebného programu pro Fludrocortison.

Prof. Marek informoval o obnovení specifického léčebného programu pro Fludrocortison na další 2 roky.

13. Stanoviska ČES vypracovaná předsedou ČES v průběhu letních měsíců t.r.

Prof. Marek vypracoval v čase od minulé výbor. schůze následující stanoviska:

- u přípravku pegvisomant (Somavert) doporučil zvýšit ODTD (obvyklou denní terapeutickou dávku), jak je navrhováno v usnesení SÚKL, z 10 mg na 20 mg, což odpovídá jak literárním zkušenostem, tak potřebám léčebné praxe v ČR,

- návrh center pro léčbu Increlexem - VZP navržena stejná centra jako jsou pro léčbu GH v dětském věku,

- u přípravku Lysodren návrh, aby byla preskripce rozšířena z onkologů i na endokrinology – SÚKL již kladně odpověděl,

- návrh na VZP, aby FN Brno byla dalším centrem léčby pegvisomantem – VZP již potvrdila

14. Žádost Dr. Rosické o podporu při podávání žádosti na VZP k získání smluvního vztahu pro endokrinol. ordinaci – ENDOCARE s.r.o.

Výbor jednohlasně podpořil žádost. Prof. Hána vypracuje Dr. Rosické doporučující dopis výboru ČES.

15. Zprávy vědeckého tajemníka prof. Hány

- prof. Hána informoval, že za vedení webových stránek ČES výbor zaplatil na období 6/2010 – 5/2011 35712,- Kč.

- informace, že Tachystin gtt. není a nebude v lékárnách – náhradou může být dle distributora (Phoenix) - dihydrotachysterol 3x 30 ml za 4600 kč na mimořádný dovoz se souhlasem rev. lékaře. V praxi je nyní nahrazováno především Rocaltrolem nebo Alpha D3, které jsou dostupné na recept.

16. Různé – Dr. Dvořáková informovala, že t.č. není k dispozici Eltroxin.

17. Příští schůze bude 16.11. t.r. v 15 hod. v místnosti knihovny III. interní kliniky.

Zapsal:   prof. V. Hána, věd. sekretář ČES