Zápis z jednání výboru ČES (listopad 2010)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 16. listopadu 2010

 

Přítomni:

Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Lebl, Límanová, Kodedová, Kršek, Marek, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Za revizní komisi: Broulík, Dvořáková, Plášilová.

Čestný člen výboru ČES: Stárka

Omluveni: Kalvachová, Stejskal, Šnajderová

Kalvachová, Stejskal, Šnajderová

 

Schůzi vedl: Prof. Marek

1. Gratulace prof. Stárkovi k 80. narozeninám.

2. Schválení dalšího programu schůze – bez připomínek

3. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČES 7.9.2010 – bez připomínek

4. Projednání kandidatury do předsednictva ČLS a delegáta za ČES na sjezd delegátů ČLS dne 31.1.2011.

 

Jako kandidát ČES do předsednictva ČLS i jako delegát sjezdu jednomyslně zvolen prof. Broulík.

5. Programový výbor pro XXXIV. Endokrinologické dny v Brně

Na základě předchozí e-mailové diskuse a nynější diskuse na výboru byl schválen návrh rozšířit programový výbor na toto složení: Marek, Olšovská, Čáp, Dvořáková, Hána, Lebl, Kalvachová, Kršek, Límanová, Plášilová, Stejskal, Šnajderová, Vlček,Vrbíková, Weiss a Zamrazil. Dále budou členy výboru zástupci SES dle jejich návrhu - Prof. MUDr. J. Payer, CSc., Doc. MUDr. Ľudmila Košťalová, CSc., Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., MUDr. Peter Vaňuga, PhD, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

6. Informace doc. Límanové o screeningu onemocnění štítné žlázy u gravidních

Doc. Límanová informovala, že v období jaro - prosinec 2009 byly vyšetřeny parametry funkce štítné žlázy a protilátky proti štítné žláze u téměř 3000 gravidních žen. Zvýšení TSH bylo zachyceno u 228 pacientek, snížení u 93 (u 15 z nich byla pak prokázána hypertyreoza), izolované snížení fT4 bylo u 109 pacientek a pozitivní protilátky byly zjištěny u 9%. Výsledky jsou zpracovávány a je plánována kromě již realizované publikace v časopise VZP i publikace v ČLČ a doporučena i následná publikace v zahraničním odborném tisku. Dle jednání s VZP, nebude tento program již dále VZP finančně podporovat. Dle informací doc. Límanové vázne vyšetřování tyroidálních. parametrů u gravidních na nezájmu gynekologů. Dále následovala diskuse s návrhy, jak vyšetřování tyroidálních parametrů u gravidních převést do rutinní praxe – vytvořit platbu za vyš. jako nadstandard za částečnou či plnou úhradu, rozšířit ve veřejnosti informace o potřebnosti a možnostech vyšetření funkce štítné žlázy na počátku gravidity a obrátit se současně dopisem na gynekology, endokrinology a na praktické lékaře, aby ženy, které se k vyšetření funkce štítné žlázy přihlásí, měly vytvořeny podmínky pro snadné, rychlé a řádné vyšetření. Závěrem diskuse byla pověřena skupina – Límanová, Marek, Cvejn, která má za úkol vypracovat postup, jak informovat zdrav. veřejnost a přenést vyšetření tyreoidálních parametrů u gravidních do rutinní praxe.

7. Postgraduální vzdělávací program před atestací z DIA + ENDO

Prof. Marek informoval o doporučení ministra doc. Hegera zkrátit vzdělávací programy na vyšších pracovištích maximálně na půl roku, tak aby většina vzděl. programu probíhala na pracovištích I. typu. Prof. Čáp proto navrhnul, aby vzdělávání na prac. II. typu probíhalo 3 měsíce v endokrinologii a 3 měsíce v diabetologii, s čímž výbor souhlasil. Dále výbor potvrdil vhodnost projít v rámci absolvování vzděl. programu 1 týden pracovištěm Nukleární medicíny v Motole a 2-3 týdny Endokrinol. ústavem. Doc. Vlček i Dr. Dvořáková a prof. Zamrazil potvrdili, že uvedená pracoviště jsou schopna zvládnout všechny požadavky školenců. Dr. Dvořáková dále upozornila, že zatím zdrav. pojišťovny požadují k uzavření smluv s endokrinology na sonografické kody potvrzení o absolvování sonografického kurzu u Dr. Z. Nováka a školenci se proto hromadně hlásí na tyto kurzy. Z další diskuse vyplynul názor členů výboru, že by udělení atestace z endokrinologie mělo být automaticky podkladem pro zdravotní pojišťovny k nasmlouvání příslušných sonografických kódů a nemělo by to být podmiňováno absolvování jediného sonografického kurzu.

Prof. Marek informoval o výsledku hlasování o složení atestační komise, který musel v krátkém termínu odeslat na MZ:

ENDO:

(vybráni hlasováním výborem ČES - prvých deset podle počtu získaných hlasů - uvedeni podle abecedy)

Prof. MUDr Petr Broulík, DrSc, Praha

Prof. MUDr Jan Čáp, CSc  Hradec Králové

Doc. MUDr Zdeněk Fryšák, CSc. Olomouc

Prof. MUDt Václav Hána, CSc, Praha

Prof. MUDr Michal Kršek, CSc, Praha

Doc. MUDr Zdena Límanová, CSc, Praha

Prof. MUDr Josef Marek, DrSc, Praha

MUDr Věra Olšovská,PhD, Brno

Doc. MUDr Petr Vlček, CSc, Praha

Prof. MUDr Václav Zamrazil, DrSc, Praha

 

DIA:

(vybráni hlasováním výborem ČDS - uvedeni podle abecedy)

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

MUDr Jindřich Olšovský,CSc

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD

Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

 

PEDI:

Dělal se průnik mezi návrhem ČES a ČDS - dva zvolen byli na straně DIA i ENDO společní a dále jsme dodali po dalších dvou z DIA a ENDO

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - Praha

MUDr Dana Novotná, PhD - Brno

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc - Praha

Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD - Praha

Prof. MUDr. Vavřinec Jan, DrSc. - Praha

Doc. MUDr Jiřina Zapletalová, PhD - Olomouc

Dále výbor souhlasil s návrhem kooptovat v případě potřeby do atestační komise doc. Vrbíkovou.

8. Výzva prezidenta ČLK Dr Milana Kubka odborným společnostem

Prof. Marek informoval o výzvě Dr. Kubka, aby odborné společnosti vyčlenily výkony, jež by nemusely být hrazeny z veřejného zdrav. pojištění. Výbor neshledal žádný z endokrinol. výkonů vhodný k vyřazení.

V diskusi vzniklo doporučení nehradit stanovení celkových thyr. hormonů – T4 a T3, které bývají často zbytečně vyšetřovány současně se stanovením volných hormonů. Jedná se však o výkon biochemický.

Dále doc. Vlček navrhnul, aby byly vytvořeny podmínky k  podávání Thyrogenu plně hrazeného ZP za přesně určených podmínek a současně vytvořeny podmínky pro možnost zaplatit si podání Thyrogenu za úhradu pacientem. Tato potřeba je dána limitovaným rozpočtem na Thyrogen ze strany ZP a přitom nejsou stanovena pravidla, komu má být limitované množství Thyrogenu podáno. Návrh vypracuje doc. Vlček.

9. Návrhy firmy BIOTIKA Bohemia k náhradám za Tachystin gtt.

Prof. Marek informoval o jednání s firmou Biotika, která nabízí zajištění náhrady za Tachystin formou specifického léčebného programu. Jde o praparáty tachysterolu – Dihydrol 0,2 mg tbl, Solvay Pharma, AT 10 kapky, Intrapharm.

Výbor zaujal stanovisko, že k náhradě Tachystinu stačí dostupné preparáty Rocaltrol, Osteod a Alpha D3.

10. Dr. Dvořáková informovala o jednání spolu s Dr. Stejskalem na odboru koncepce  ZP - VZP

Na základě vyzvání VZP k jednání o vymezení spektra fakultativních a obligatorních výkonů. Dr. Dvořáková upozornila VZP, že v uvedených výkonech pro endokrinol. odbornost některé výkony chybí a zástupci VZP přislíbili tyto výkony doplnit.

Dr.Stejskal navrhl aby VZP vytvořila vzorový seznam výkonů, který bude k novým smlouvám přiložen všem endokrinologům. Výkony,na které by neměli vybavení by se vyškrtly, ale nestalo by se, že by někdo některý kód neměl nasmlouván. Sonografické vyšetření by mělo být součástí endokrinologického vyšetření, ty ambulance, které však nyní mají nasmlouvané vyšetření u radiologů nebudou nuceni sonografická vyšetření sami provádět. Dále Dr. Dvořáková navrhla jednat s radiology o povolení vykazování  kodů některých společných výkonů též endokrinology (punkce štítné žlázy pod ultrazvukovou kontrolou) – v tomto směru zahájí jednání s radiol. společností. Dále Dr. Dvořáková navrhla zvýšit počet povolených vpichů při punkci štítné žlázy  na 3 a rozšířit počet odběrů v dynamických testech. Výbor schválil, aby v tomto směru zahájila jednání.

11. Prof. Lebl informoval, že se formuje pracovní skupina pro dětskou obezitu, která usiluje o samostatné postavení v rámci Pediatrické společnosti mimo rámec dětské endokrinologie.

Předsedkyní byla zvolena Dr. Kytnarová.

Prof. Lebl i další členové výboru konstatovali, že jde o aktivitu, která se vymyká stávající praxi, kdy většina obezních dětí je odesílána do endokrinologických ordinací a péče o tyto děti je v tuto chvíli zajišťována endokrinology. Z pohledu výboru ČES by měla dětská obezitologie zůstat nadále součástí endokrinologické praxe v dětském věku a ani nemůže být vyčleňována mimo ni, protože dětští obesitologové až na malé výjimky neexistují. Prof. Lebl s dr Plášilovou byli pověřen vypracováním dopisu, který bude zaslán výboru Pediatrické společnosti.

12. Prof. Hána informoval o potřebě doplnit odborná kriteria pro akreditace endokrinologických pracovišť aby nevznikaly rozpory při udělování akreditací mezi formálně splněnými požadavky vyhláškou a nedostatečnou aktuální praxí, kdy například na některém pracovišti uvedení lektoři nejsou v souvislosti s dlouhodobou zahraniční stáží přítomni. Stanovisko přijaté výborem by dalo oporu zástupcům ČES v akreditační komisi v takových situacích rozhodnout v souladu s aktuálním stavem na příslušném pracovišti. Vypracováním návrhu pověřeni prof. Čáp a prof. Hána.

13. Prof. Marek informoval o nově přijatých členech ČES

Dr. Toušková V. a Dr. Strnadel J.

14. Různé.

Prof. Marek konstatoval, že zatím nebyl dotvořen hlavičkový papír ČES a bude proto požádán Dr. Stejskal, aby s grafikem loga ČES toto zadání dokončil.

Prof. Marek informoval o zprávě doc. Fryšáka, CSc. z Konference o Doporučených postupech v Olomouci.

Doc. Vrbíková vypracuje doporučení pro metabolický screening u PCO syndromu, která předloží k diskusi výboru ČES a která budou následně veřejně prezentována na stránkách ČES a České diabetol. společnosti.

15. Příští schůze bude 11.1.2011 v 15 hod. v místnosti knihovny III. interní kliniky.

Zapsal: prof. V. Hána, věd. sekretář ČES