Zápis z jednání výboru ČES (leden 2011)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 11.1.2011

 

Přítomni (bez titulů):

Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Hána, Lebl, Límanová, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Za revizní komisi: Broulík, Dvořáková

Omluveni (bez titulů): Šnajderová, Plášilová.

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES- všichni pro.

3. Screening onemocnění štítné žlázy u gravidních.

Doc. Límanová a Dr. Cvejn přednesli informaci o pilotní studii, komplikovaném jednání s gynekology i perspektivách screeningu. Prof. Marek informoval, že s ředitelem VZP předběžně jednal o možnosti částečného hrazení screeningu formou voucherů. O výsledcích dalších jednání budou průběžně informovat.

4. Postgraduální vzdělávací program před atestací z Diabetologie a endokrinologie.

Prof. Marek informoval o připravovaných změnách ve vzdělávacím programu – interním kmeni i spec. přípravě.

Současně prof. Marek informoval o potřebě zorganizovat předatestační kurzy. Termíny kurzů jsou - jarní termín 4.4. – 8.4. 2011 a podzimní termín bude upřesněn (předběžně 10.10. – 14. 10., event. 7. 11. -11.11. 2011). K organizaci akcí se přihlásila Dr. Kalvachová.

5. Hlavičkový papír ČES.

Dr. Stejskal domluví s p. Matějem Chytilem dopracování hlavičkového papíru ČES dle návrhu prof. Marka. Výbor současně odsouhlasil nákup barevných tiskáren a spotřebního materiálu pro předsedu a věd. sekretáře, bude-li třeba.

6. Sdílené kody 89313 a 89515 – biopsie tenkou jehlou a UZ duplexní.

Prof. Marek přečetl odpověď doc. Mechla, ve které výbor Radiologické společnosti ČLS JEP jednoznačně odmítnul sdílení těchto kodů pro odbornost 104-endokrinologie. Dr. Dvořáková ještě navrhla zahájit jednání o povolení 3 punkcí u pacienta v jeden den. Výbor souhlasil.

7. Podzimní endokrinol. symposium.

Dr. Kalvachová i jménem doc. Šnajderové informovala o plánu pořádat opět Podzimní endokrinol. symposium. Členové výboru přislíbili aktivní účast. Termín zač. října 2011.

8. Prof. Hána informoval o podnětech, které obdržel od členů ČES k akci „Děkujeme odcházíme“ a přečetl návrh připraveného prohlášení, které výbor jednohlasně přijal:

Výbor ČES projednal na své schůzi dne 11.1.2011 aktivity spojené s iniciativou nemocničních lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Výbor podporuje tuto iniciativu jako snahu o nápravu situace ve zdravotnictví a zlepšení postavení a ohodnocení zdravotníků po dlouhodobě nerealizovaných slibech vlád ČR. Výbor si uvědomuje, že cílem akce by neměla být personální destrukce zdravotnického systému ČR a považuje za podstatné, aby došlo k jednání mezi zástupci zdravotníků a ministerstvem zdravotnictví ČR s cílem řešit vyjmenované problémy.

Dopis zaslán ministrovi zdravotnictví, kopie prof. Blahošovi-předsedovi ČLS JEP.

9. Doc. Límanová: informovala, že ČES ve spolupráci s Biochem. spol. připravuje Doporučení pro laborat. vyšetřování štítné žlázy.

10. Prof. Marek informoval o konání kongresu ETA 10.-14.9.2011 v Krakowě.

11. Příští schůze výboru ČES se bude konat 8.3.2011 od 15 hodin v knihovně III. int. kliniky 1.LF UK. Následovat bude schůze program. výboru ED 2011.

 

prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES