Zápis z jednání výboru ČES (březen 2011)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 8.3.2011

 

Přítomni(bez titulů):

(bez titulů)

Za výbor ČES: Broulík, Cvejn, Dvořáková, Hána, Lebl, Límanová, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Jako host: Dr Tomáš Merhaut, člen výboru ČDS

Za revizní komisi (bez titulů):

Omluveni (bez titulů): Čáp, Plášilová, Stejskal, Šnajderová, Vlček

 

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES 11.1.2011 - všichni pro.

3. Legislativní úprava získání specializované způsobilosti novelou zákona 95.

Dr Tomáš Merhaut , člen výboru České diabetologické společnosti seznámil přítomné se současným právním stavem. Informoval , že je otevřen návrh novely zákona 95 v připomínkovém řízení a že aktuálně připravený text je pro nás příznivý. Novela řeší princip nabytých práv cestou licencí ČLK, což dosud ošetřeno nebylo.

Návrh textu čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 5, návrhu novely Zákona 95/2004 Sb.

„Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby 2b), získávají specializovanou způsobilost v tomto jiném specializačním oboru, pokud nezískali specializovanou způsobilost podle § 44.“

Dr. Merhaut přislíbil, že bude dále proces sledovat a připomínkovat, aby byla přijata příznivá formulace, která umožní specialistům zachovat jejich dříve nabyté kvalifikace. Bude nás průběžně informovat.

4. Zisk ČES z pořádání kongresu ECE v Praze v dubnu 2010

Prof. Marek informoval výbor, že zisk ČES z pořádání kongresu ECE v Praze činí nakonec 119713 EUR, což po zdanění bude představovat čistý zisk zhruba 2400000 Kč. Prof. Marek navrhl, aby byly uvolněny podmínky pro přidělování cestovních grantů ČES a dal další podněty k využití získaných peněz pro podporu aktivit ČES.

5. XVIII. kongres ČIS v Praze 25.-28. září 2011

Prof. Marek informoval výbor, že jsme byli vyzváni ČIS, abychom naplnili endokrinologický program na kongrese ČIS. Výbor odsouhlasil připravit 2 sdělení. Prof. Broulík navrhl, že by přednesl dif. dg. hypokalcemie. Prof. Lebl navrhl připravit sdělení věnované desmopresinu a jeho objeviteli ing. Zaoralovi, který počátkem letošního roku zemřel. Vzhledem k tomu, že výbor nedospěl ke konečnému hlasování, bude otázka položena ještě per rollam.

6. Těhotenství a štítná žláza.

Doc. Límanová informovala o jednáních s VZP v problematice vyšetřování funkce št. žlázy u gravidních a konstatovala, že jednání není pružné. Dosavadní analýzy dat z pilotního projektu ukázaly, že 4% gravidních mají jasně vyšší TSH a 8% má zvýšené protilátky. Doc. Límanová navrhuje, aby byly získány další informace z VZP týkající se vyšetřených žen, zvl. o předčasných porodech a potratech a z těchto dat pak byly provedeny další analýzy. Podrobný návrh k výběru dat a zpracování by byl připraven v okamžiku, kdy by VZP s poskytnutím dat souhlasila. Jde celkem o téměř 3500 vyšetřených těhotných žen. V diskusi Hána zpochybnil výpovědní hodnotu a kvalitu takových dat zasílaných v podobě kodů do ZP, aby se z nich daly dělat věrohodné analýzy.

Prof. Marek informoval, že zpráva z pilotního projektu byla zaslána Dr. Horákovi, řediteli VZP, který potvrdil její přijetí. Podáním celkové zprávy o pilotním projektu byla splněna i podmínka ředitele Horáka k tomu, aby bylo jednáno o tzv. bonifikaci těhotných pojištěnkyň VZP. Každá z nich by v případě kladného projednání návrhu měla možnost získat na pobočce VZP bonus, který by ji opravňoval k provedení screeningového vyšetření stavu štítné žlázy.

7. Screening diabetu mellitu u PCOS.

Doc. Dr. Vrbíková vypracovala s Dr. Fantou doporučené postupy pro screening diabetu mellitu u PCOS. Diabetologové souhlasí se zařazením PCOS jakožto rizikového stavu indikovaného ke screeningu DM  pomocí OGTT. Prof. Pelikánová navrhla, aby doc. Vrbíková vypracovala koncept společného standardu screeningu DM2 i dalších KV rizik u žen s PCOS, ve spolupráci s gynekology. Gynekologické forum ale společný standard odmítlo z obavy, aby screening nebyl "nařízen " provádět gynekologům, kteří nechtějí ukrajovat z balíku na indukovanou péči.

8. Podzimní endokrinologické symposium.

Dr. Kalvachová potvrdila datum konání symposia 7. – 8. 10. Program upřesní Doc. Šnajderová. Podrobnosti budou později.

9. Odpověď VZP na žádost výboru ČES ve věci podmínek nasmlouvání výkonu pro UZ vyšetření štítné žlázy a aspirační biopsii.

Prof. Marek informoval výbor o dopisu Dr. Švecové z VZP, ve kterém cituje interní předpis pro krajské pobočky. Kvalifikačním předpokladem pro vykazování kodů 09137 a 09121 je doklad o absolvování stáže na akreditovaném pracovišti (Endokrinologický ústav v Praze, VFN Praha, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN u sv. Anny v Brně.).

10. Endokrinologický kurs před atestací z diabetologie a endokrinologie

Na jaře se nemohl uskutečnit plánovaný kurs vzhledem k malému počtu uchazečů (3) a uchazeči byli přiřazeni do kursu před atestací z endokrinologie, který pořádá subkatedra endokrinologie . Podle současné koncepce by mělo být v průběhu léta postgraduální vzdělávání přeřazeno do kompetence lékařských fakult, a to včetně pořádání předatestačních kursů.

11. Faktura International Society of Endocrinology

Platíme 2,5 US dolaru za člena –.proplacení zařídí pokladník.

12. Změny členské základny.

Novými členy ČES se stali – Dr. Orbánová, Dr. Dolečková, Dr. Černá, Dr. Erika Farkaš, Dr. Havrdová. Z ČES vystoupil Dr. Tittelbach

13. Zprávy vědeckého tajemníka.

Prof. Hána informoval o zaslaném upřesňujícím dopisu o léčbě Somavertem ve spec. centrech v ČR dr. Friedmannové na VZP. Odpověď, která by měla upřesnit počty pacientů schválených k léčbě Somavertem v r. 2011, zatím nepřišla.

14. Dr. Dvořáková informovala výbor, že u preparátů obsahujících magnesium ( např. Tbl. magnesii lactici, Magnosolv, Magnesium eff. , Magne B6) není povolena preskripce endokrinologem. Výbor dop., aby prof. Kršek podnikl kroky k rozšíření preskripčních omezení – umožnil endkrinologům preskripci, když mezi indikace patří i myopatie v souvislosti s tyreopatií.

15. Různé

Dr. Cvejn přednesl obdržený emailový dotaz, zda bude obnovena rubrika endokrinologických pracovišť na webových stránkách ČES. Výbor se shodnul, že o tuto rubriku, která byla k dispozici na minulých webových stránkách, nebyl zájem a že by nebylo zřejmě účelné ji obnovovat.

Doc. Límanová přednesla na výboru svou zkušenost z výběrového řízení na novou endokrinologickou ambulanci, o kterou žádala endokrinoložka po nástupu z mateřské dovolené. Jednání jako obvykle proběhlo na Magistrátu Prahy, způsob výběrového řízení a přítomnost zástupce ČLK a zástupce oboru je dán ustanovením - paragraf 10 odst. 6 písm D (Organizačního řádu ČLK). Přesto, že žadatelka - endokrinoložka -měla plnou kvalifikaci, předložila doporučení ČES ČLS JEP, dodala všechny požadované dokumenty (cca 15 různých potvrzení a investovala do zařízení ordinace cca 300.000 Kč ), zástupce ČLK jako člen komise bez zdůvodnění hlasoval proti. Doc Límanová byla pověřena připravit dopis presidentovi ČLK s žádostí o objasnění postoje zástupce ČLK, jehož profesí je anesteziologie.

16. Příští schůze výboru ČES 10.5.2011

 

 

 

prof. MUDr. V. Hána, CSc., vědecký sekretář ČES