Zápis z výboru ČES (květen 2011)

Zápis ze schůze Výboru ČES ČLS JEP dne 10. 5. 2011 konané v Praze

Přítomni (abecedně bez titulů): Broulík Petr, Cvejn Miroslav, Čáp Jan, Dvořáková Marcela, Kalvachová Božena, Kodedová Dagmar, Kršek Michal, Lebl Jan, Límanová Zdena, Marek Josef, Plášilová Ivana, Stejskal Richard, Šnajderová Marta, Zamrazil Václav

(abecedně bez titulů)Broulík Petr, Cvejn Miroslav, Čáp Jan, Dvořáková Marcela, Kalvachová Božena, Kodedová Dagmar, Kršek Michal, Lebl Jan, Límanová Zdena, Marek Josef, Plášilová Ivana, Stejskal Richard, Šnajderová Marta, Zamrazil Václav**** Omluveni (abecedně bez titulů): Hána Václav, Vlček Petr, Vrbíková Jana, Weiss Vladimír

(abecedně bez titulů)Hána Václav, Vlček Petr, Vrbíková Jana, Weiss Vladimír Prof. Marek přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi, která dále probíhala v následujících bodech:

1. Schválení programu.

Schválení programu. Program byl schválen hlasy všech přítomných.

2. Schválení zápisu ze schůze výboru ČES konané dne 8.3.2011.

Schválení zápisu ze schůze výboru ČES konané dne 8.3.2011. Zápis byl schválen hlasy všech přítomných.

3. Konání postgraduálního kursu ESE v klinické endokrinologii v Praze.

Konání postgraduálního kursu ESE v klinické endokrinologii v Praze. ČES byla vyzvána edukačním podvýborem ESE k vyjádření zájmu o konání postgraduálního kurzu ESE v klinické endokrinologii v České republice. Zájem byl projeven především o pořádání v termínu jaro 2012. Výbor ČES zvážil všechny okolnosti a koincidence s jinými plánovanými akcemi a konstatoval, že bychom se měli o pořádání kurzu ucházet, ale preferenčně v termínu jaro 2013. Výbor souhlasil, aby případným předsedou organizačního výboru byl prof. Kršek.

4. Prof. Čáp informoval o termínu Postgraduálního kurzu v klinické endokrinologii v Hradci Králové 17. – 19. 5. 2012. S kurzem, termínem i pořadatelskou agenturou (Nucleus, s.r.o.) byl vysloven souhlas.

Prof. Čáp informoval o termínu Postgraduálního kurzu v klinické endokrinologii v Hradci Králové 17. – 19. 5. 2012. S kurzem, termínem i pořadatelskou agenturou (Nucleus, s.r.o.) byl vysloven souhlas.**** 5. Prohlášení výboru ČES k protikorupční strategii MZ ČR.

Prohlášení výboru ČES k protikorupční strategii MZ ČR. Výbor odsouhlasil text dopisu adresovaného prezidentovi ČLS JEP prof. Blahošovi, který se týká protikorupční strategie vyhlášené MZ ČR a který vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným způsobem regulace sponzorování vzdělávacích akcí a kongresů pro lékaře farmaceutickými společnostmi. Aplikace tohoto nařízení by prakticky zabránila možnosti lékařů účastnit se zahraničních akcí a měla by tak negativní dopady na úroveň českého zdravotnictví a jeho kontaktů se zahraničím. Toto opatření navíc t.č. selektivně postihuje lékaře ve státních zdravotnických zařízeních a jeho eventuální protikorupční účinek je pochybný.

6. Dopis výboru ČES presidentu ČLK MUDr. Milanu Kubkovi.

Dopis výboru ČES presidentu ČLK MUDr. Milanu Kubkovi. Výbor odsouhlasil text dopisu adresovaného prezidentovi ČLK MUDr. Kubkovi, ve kterém výbor žádá zdůvodnění negativního stanoviska zástupce ČLK MUDr. Přikryla v jednom z výběrových řízení, kdy tento zástupce bez udání důvodů hlasoval proti stanovisku zástupce odborné společnosti. V dopise zároveň výbor doporučuje zahájení jednání o zprůhlednění postoje delegátů ČLK při výběrových řízeních.

7. Ceny ČES za publikace v r. 2010.

Ceny ČES za publikace v r. 2010. Výbor schválil udělení ceny za knižní publikaci za rok 2010 prof. Stárkovi za publikaci Stárka et al.: Endokrinologie v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton, za původní práci prof. Horáčkovi za práci kolektivu autorů Horáček, J. et al.: Universal screening detects two-times more thyroid disorders in early pregnancy than targeted high-risk case finding v European Journal of Endocrinology a dále se rozhodl udělit dvě ceny pro mladé autory do 35 let a to MUDr. Kateřině Šimůnkové, Ph.D. za soubor prací a Mgr. Sýkorové Ph.D za práci v Journal of Endocrinological Investigation.

8. Spolupráce s ČLS JEP na mediálních vystoupeních, tiskových konferencích a v pořadech se zdravotnickou tématikou pro laickou veřejnost.

Spolupráce s ČLS JEP na mediálních vystoupeních, tiskových konferencích a v pořadech se zdravotnickou tématikou pro laickou veřejnost. Na základě dopisu a nabídky prof. Blahoše byla projednána možnost využít složek ČLS JEP ve spolupráci s MZ ČR k tvorbě populárně vzdělávacích pořadů a cyklů v jednotlivých mediích. Výbor tuto možnost vítá a vstoupí do jednání s ČLS JEP resp. s prof. Arenbergrem, který je touto spoluprácí pověřený. Spolupráce se za výbor ČES ujme MUDr. B. Kalvachová, výbor vyjádřil souhlas a podporu.

9. Otázky z endokrinologie pro atestaci z DIA + ENDO.

Otázky z endokrinologie pro atestaci z DIA + ENDO. Výbor odsouhlasil, že otázky z endokrinologie k atestaci z diabetologie a endokrinologie budou tvořeny dvojící otázek, jednou z dětské a jednou z dospělé endokrinologie. Těchto dvojotázek bude celkem 50. Pediatrickou část připraví kolektiv ve složení: prof. Lebl, doc. Šnajderová, doc. Šumník, as. Kalvachová, prim. Dvořáková. Dospělou část otázek připraví kolektiv ve složení: prof. Kršek, doc. Vrbíková. Termín dodání souborů otázek prof. Markovi je do 20. 5. 2011, poté budou sestaveny dvojice do konce května 2011.

10. Hospodaření ČES v r. 2010

Hospodaření ČES v r. 2010 Souhrnnou zprávu o hospodaření za doc. Vlčka přednesl prof. Marek. Celkové příjmy činily 2 227 936,66 Kč, přičemž nejvyšší částkou byl příjem od European Society of Endocrinology jako podíl na zisku z pořádání European Congress of Endocrinology 2010 v Praze. Výdaje činily celkem 160 422,11 Kč. Stav na účtu ČES ČLS JEP ke konci roku 2010 a po zdanění byl + 1 785 914, 55 Kč.

11. Články mladých výzkumníků do DMEV.

Články mladých výzkumníků do DMEV. Prof. Marek informoval, že pro č. 2 a č. 3 časopisu DMEV jsou zajištěny přehledové články mladých autorů podpořené výborem ČES.

12. Rozšíření preskripce tamoxifenu o odbornost endokrinolog.

Rozšíření preskripce tamoxifenu o odbornost endokrinolog. Preskripce tamoxifenu má preskripční omezení pro lékaře oboru onkologie a radioterapie, ale nebyla schválena pro odbornost „endokrinolog“ a „urolog“. Důvodem je pravděpodobně zařazení tamoxifenu do skupiny cytostatik. Výbor zažádá SÚKL o rozšíření povolení preskripce o odbornosti „endokrinolog“. Rozšíření pro odbornost „urolog“ musí být aktivitou urologické společnosti.

Znovu byla posuzována potřeba žádat SÚKL o rozšíření preskripce  u perorálních přípravků  preparátů magnézia na odbornost „en­dokrinolog“. Hla­sování výboru bylo nerozhodné, předseda prof. Marek rozhodl, že žádost bude podána.

13. Různé

Různé

  1. MUDr. Kodedová vystoupila s dotazem na provádění skríningu celiakie u pacientů s autoimunitními thyreopatiemi. Jako vyšetření první linie je vyhláškou MZ ČR doporučeno vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA a celkové koncentrace IgA, cena takového vyšetření je cca 350 Kč. Otázkou je, zda skríningově vyšetřovat všechny pacienty s autoimunitními thyreopatiemi resp. endokrinopatiemi, jak doporučuje vyhláška MZ ČR.Výbor se domnívá, že v rozhodovacím procesu by měl být rozhodující klinický stav pacienta a symptomatologie svědčící pro možnou celiakii a případná indikace vyšetření na celiakii by měla být vedena „zdravým klinickým rozumem“. Plošné provádění skríningu na celiakii u všech pacientů s autoimunitními endokrinopatiemi výbor nepovažuje za racionální.
  1. Prim. MUDr. Dvořáková tlumočila zprávu MUDr. Tauchenové, že jí nebyly revizním lékařem uznány sonografické kódy končící číslem 9 (sonografie 3 a více orgánů) s tím, že tyto výkony byly „vyškrtnuty“ ze seznamu výkonů hrazených. Výbor se domnívá, že je to neoprávněný postup, a že by takto postižení lékaři měli požadovat vysvětlení s tím, že takové výkony by ale měly být vykazovány spíše u menšiny pacientů, u kterých je to indikované.
  1. Doc. Límanová požádala o vyvěšení doporučení pro laboratorní vyšetření štítné žlázy na webové stránky ČES ČLS JEP, výbor souhlasí.
  1. Doc. Šnajderová poděkovala přednášejícím za ochotu přednášet na podzimním endokrinologickém symposiu v Liblicích ve dnech 7. – 8. 10. 2011. Program symposia bude zveřejněn co nejdříve. Počet účastníků na symposiu bude limitován prostorami přednáškového sálu. Doc. Šnajderová dále informovala, že je připravován dodatek k protokolu klinického hodnocení protektivního působení analogů gonadoliberinu na endokrinní a reprodukční funkci ovarií v průběhu protinádorové léčby mladých dívek a žen ve fertilním období: „Projekt farmakologické ochrany gonád a ochrany reprodukčních funkcí“. V současné době se změnil protokol léčby v intermediárním stadiu HL, což odráží i návrh ke změně protokolu. Tím by se měl i zvýšit nábor nových pacientek.****

14. Termín příštího zasedání Výboru ČES ČLS JEP byl stanoven na úterý 13. 9. 2011 v 15:00 hod.

Termín příštího zasedání Výboru ČES ČLS JEP byl stanoven na úterý 13. 9. 2011 v 15:00 hod. Přejeme všem členům krásné léto a klidnou dovolenou

Dne 10. 5. 2011 zapsal

Michal Kršek