Zápis z jednání výboru ČES (únor 2008)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 12.2.2008

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková , Hampl, Hána , Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová , Marek, Stejskal, Vlček, Weiss.

Omluveni (bez titulů): Lebl, Šnajderová, Jenšovský, Vrbíková, Zamrazil

Schůzi vedl. prof. Marek.

 1. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES
 2. Schválen program schůze výboru.
 3. Informace o nových členech ČES. Věd. sekretář doc. Hána informoval, že zatím nedošly žádné přihlášky nových členů, ale dle informace z Členské evidence nějaké přihlášky nám odesílají.
 4. Logo ČES
  Proběhla diskuse o návrzích. Doc. Kršek zjistí podrobnosti ohledně možnosti vytvoření loga prostřednictvím ČLS a případně ukázky jejich produktů. Poté další jednání a rozhodnutí o zadání zakázky.
 5. Doc. Kršek informoval, že se bude konat 27.3. v Pardubicích konference Endokrinologie v intenzivní medicíně, kde má také mít přednášku. Nikdo z endokrinologů o tom jinak nebyl informován a není zatím znám přesný program.
 6. XXXI. Endokrinologické dny na Štrbském Plese
  ČES navrhne tyto řečníky s přednáškami :
  Doc. MUDr Petr Vlček, CSc: Využití radiojodu v thyreoidologii - 50 let zkušeností. Přednáška ke 100. výročí narození doc. Šilinka
  Prof. MUDr Václav Zamrazil, DrSc: Problematika jodového deficitu a jeho úspěšného řešeni. Přednáška ke 100. výročí narození doc. Šilinka
  Prof. MUDr RNDr Luboslav Stárka, DrSc: Aktuální otázky andrologické endokrinologie
  Prof. RNDr Richard Hampl, DrSc: Neuroimunomodulační steroidy.
  Prof. MUDr Petr Broulík, DrSc: Vliv parathormonu na kostní metabolismus.
  Prof. MUDr Michal Kršek, CSc: Dává k úvaze programového výboru jedno ze dvou temat: a) Hypokortikalismus b) Karcinom kůry nadledvin
  Doc. MUDr.Tomáš Zelinka, CSc : Primární hyperaldosteronismus
  Prof. MUDr Josef Marek, DrSc: Léčba nemocných s rezistentní akromegalií.
 7. Prof. Marek informoval o jednáních na VZP ohledně Screeningu funkce štítné žlázy u těhotných. Na VZP se jednání protahovala. Zatím není definitivní rozhodnutí zda a jak bude VZP hradit. Poslední příslib ředitele Dr. Horáka je, že „budou hledat cestu“. Rozhodnutí výboru je vyčkat jejich rozhodnutí. Pokud by se rozvinula aktivita menších pojišťoven, je výbor ČES připraven k aktivní spolupráci.
 8. Nákup zdravotní péče v r. 2008 ZP MV ČR
  Prof. Marek s Dr. Stejskalem byli na jednání stran plánovaného „Nákupu zdravotní péče v r. 2008 ZP MV ČR“. Dr. Stejskal připravuje podklady pro jednání nad „balíčky“ poskytované péče za paušální úhradu a povede další jednání a bude informovat výbor o výsledcích na příští schůzi.
 9. Společný den biochemické a endokrinologické společnosti se uskuteční dne 16.4.2008
  Konat se bude v Sále profesora Charváta na III. interní klinice.
  Program bude rozeslán členům ČES obvyklým způsobem – organizuje a informaci členům zajistí doc. Límanová.
 10. 11. evropský endokrinologický kongres v Istanbulu 25. – 29. dubna 2009
  Návrh na Basic symposium – Ing. Hill – Neuroactive steroids in human pregnancy, byl přijat a současně prof. Popovic navrhla, aby Ing. Hill zajistil obsazení celého symposia dalšími řečníky. Informaci a žádost předá prof. Hampl.
 11. Kongres ČIS v Brně 24. – 27.9.2008
  Prof. Marek vyzval členy výboru , aby navrhli temata a řečníky.
 12. Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce v r. 2007
  Zatím výbor ČES navrhne knihu prof. Stárky a kol. – „Endokrinologie“ a komplex publikací Ing. Hilla, které jsou již navrženy na ceny ČES. Další podněty vítány. Rozhodnutí na příštím výboru. Termín podání do 30.5.2008.
 13. Elektronické on-line volby do výboru ČLS JEP.
  Zatím nelze v ČES zajistit, protože nemáme e-mailové adresy všech členů a ze strany členů není aktivní zájem adresy zasílat.
 14. Zařazení kodu 89313 mezi výkony přístupné pro odbornost 104
  Prof. Marek s Dr. M. Dvořákovou zaslali žádost prim. Dr. Mechlovi, předsedovi Radiol.společnosti, aby Radiol. společnost potvrdila, že nemá námitek proti vykazování kodu 89313 odborností 104. Předběžně byl souhlas dojednán telefonicky. Písemná odpověď zatím nedošla.
 15. Doc. Vlček zajistil převod platby ČES do International Soc. of. Endocrinology, která činí 1037,5 USD (2,5 USD za člena).
 16. Nabídka firmy Pfizer technické a finanční podpory modernizace webových stránek ČES cestou společnosti Meditorial. Dr. Cvejn připustil určité technické problémy s vedením stránek v posl. době a z diskuse vyplynulo, že by vytvoření nového technického zázemí a vedení stránek bylo vhodné. Doc. Hána zjistí podrobnosti stran nových možností přes společnost Meditorial, zkušenosti Pediatrické kliniky prof. Lebla, kde se tato společnost podílela na zřízení jejich stránek a dále zjistí finanční rozpočet a nabízenou pomoc firmy Pfizer. Bude o tom informovat na příští schůzi.
 17. Další výbor ČES se bude konat 8.4. ve 14.30 hod v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK. Po něm bude následovat programový výbor Postgrad. kurzu v HK.

doc.V. Hána, sekretář ČES