Zápis z jednání výboru ČES (září 2011)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 13.9.2011

Přítomni(bez titulů):

(bez titulů) Za výbor ČES: Cvejn, Hána, Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Vrbíková, Weiss

Za revizní komisi (bez titulů): Dvořáková, Plášilová

Omluveni (bez titulů): Broulík, Čáp, Límanová, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Zamrazil.

(bez titulů): Broulík, Čáp, Límanová, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Zamrazil.  

Schůzi vedl prof. Marek.

V úvodu prof. Marek popřál Dr. Dvořákové k životnímu jubileu.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES 10.5.2011– všichni pro.

3. XXXIV. endokrinologické dny v Brně

Prof. Marek informoval, že def. program byl v den schůze rozeslán všem členům výboru elektronicky a že jsou Endokrinol. dny ohodnoceny kredit. body pro lékaře i pro sestry. Dále informoval, že symposia firmy Ipsen se zúčastní jako hlavní řečník Dr. Maffei z Padovy.

4. Řešení problému názvu společného oboru endokrinologie + diabetologie a kultivace seznamu výkonů

V červenci t.r. byli členové výboru Dr Cvejnem zpraveni přeposláním informací Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů o připravované tzv. kultivaci seznamu výkonů pro chystanou novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. V návrhu na tuto novelizaci byla endokrinologie zařazena do odbornosti interního lékařství a přiřazena pod odbornost diabetologie. Současně výbor obdržel dopis ministra zdravotnictví Doc. MUDr Leoše Hegera, CSc, adresovaný odborným společnostem, který je vyzýval k podání návrhu na úpravy v novele přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V tomto návrhu samostatná endokrinologie vymizela a byla se zkratkou DIA uvedena specializace „diabetologie a endokrinologie“.

Prof. Marek reagoval na tyto skutečnosti:
a) Dopisem Ing. Ivaně Jenšovské, ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR (ze dne 22.7.2011), kde jí zdůvodnil nutnost zachování odbornosti endokrinologie včetně jejích klinických výkonů.

a) Dopisem Ing. Ivaně Jenšovské, ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR (ze dne 22.7.2011), kde jí zdůvodnil nutnost zachování odbornosti endokrinologie včetně jejích klinických výkonů.

 1. Dopisem Mgr Jakubu Královi, vedoucímu oddělení zdravotnických prostředků MZ ČR( e dne 22.7.2011), ve kterém žádal změnu názvu oboru na „Endokrinologie a diabetologie“, jak je to ve shodě s usem v Evropské unii.

Ing Jenšovská odpověděla dopisem z 16.8., kde přislíbila, že v případě novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. bude ČES informována a naše požadavky projednány. Mgr Král na dopis neodpověděl dosud vůbec.

Dr. Dvořáková dále informovala o osobním jednání spolu s Dr Stejskalem s ing. Jenšovskou na MZ ČR, kterého se zúčastnili jako zástupci ČES pro jednání o pracovní kultivaci seznamu výkonů, které probíhá na MZ ČR. Byli jsme vyzváni, abychom se zamysleli nad vytvořením nových výkonů, které naše odbornost potřebuje.

Výbor ČES na podkladě uvedených skutečností rozhodl:

 1. Pověřit prof. Marka, aby vyjednal další přijetí zástupců výboru ČES u Ing Jenšovské s projednáním názvu sloučené endokrinologie a diabetologie pod návem diabetologie a endokrinologie se zkratkou DIA, jak to uvádí návrh novely zákona 48/1997 a současně s ní projednal naše návrhy na specifikaci některých výkonů v endokrinologii, zejména při vykazování dynamických testů v endokrinologii, kde je nutno umožnit proplacení testů v celém rozsahu (více odběrů než 2) a úhradu testačních látek (dosud nelze regulérně proplácet a provádíme na vlastní náklady). Současně se poradit o nově vytvořeném výkonu „punkce pod sono kontrolou“ a v případně i o problematice výkonů 89313 a 89515, jejichž sdílení zamítla Radiologická společnost ČLS JEP.
 1. Prof. Marek požádá Dr. Jojka, předsedu Sdružení ambul. specialistů , aby byl kooptován do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů Dr. Cvejn jako zástupce ČES.
 1. Dr.Dvořáková s prof. Markem zrealizují setkání s poslancem MUDr Martinem Gregorou, aby se informovali, co je možno podniknout v případě, že by se v návrhu MZ ČR zaslaném do parlamentu na novelizaci zákona 48/1997 i nadále objevovala endokrinologie jako odbornost „Diabetologie a endokrinologie“ se zkratkou DIA.

5. Problematika standardů a nadstandardů ve zdravotní péči.

Prof. Marek přečetl dopis prof. Blahoše, ve kterém jsou uvedeny návrhy na zařazení některých výkonů do nadstandardů (výkon provedený na přání pacienta bez lékařské indikace, výkon provedený ve vyšší frekvenci, než definuje zdravotní indikace, rozdíl v materiálové složce výkonů bez medicinského dopadu, výkon provedený na přání pacienta lékařem s vyšší kvalifikací, než je pro tento výkon nezbytná a lepší tzv. hotelové a stravovací služby). Uvedené návrhy jsou mezioborové a výbor souhlasil s návrhy prof. Blahoše. K nim navrhuje výbor zařadit jako nadstandardní ještě provedení vyšetření nebo výkonu v jiném jazyce než je úřední v dané zemi.

Z výkonů prováděných v rámci endokrinologie výbor nenavrhnul žádné specifické výkony k zařazení mezi nadstandardní.

6. Mimořádný Sjezd delegátů ČLS JEP

Navržen a jednoznačně schválen jako zástupce ČES prof. Broulík.

7. Zamítnuté sdílené kódy s radiologickou společností.

Výbor diskutoval opětovné zamítnutí žádosti ČES o sdílení výkonů 89313 a 89515 (biopsie tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a UZ duplexní vyšetření jedné cévy) Radiologickou společností bez vysvětlení. Prof. Marek byl pověřen obrátit se s žádostí o revizi tohoto zamítnutí na presidium ČLS JEP dopisem prof. Blahošovi, presidentovi ČLS JEP. Pokud presidium ČLS JEP naší žádosti nevyhoví, dalším řešením by mohlo být vytvoření vlastního výkonu.

8. Některá indikační omezení SÚKL – potřeba novelizace.

Doc. Vrbíková upozornila na chybná indikační omezení u kalcitriolu a alfa-kalcidiolu, kde je u hypoparatyreozy uvedeno použití těchto preparátů pouze při selhání účinku prostého vitaminu D. Výbor navrhuje vyškrtnout v indikačním povolení pro předpis alfakalcidiolu a kalcitriolu u věty „U nemocných s hypoparathyreosu nebo pseudohypoparat­hyreosou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem“ slova „rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem“. Zajistí prof. Kršek pověřený jednáním se SÚKL.

 9. Evropský postgraduální kurs v endokrinologii 2013

Výbor diskutoval návrh prof. Lazurové uspořádat postgraduální kurz ESE v r. 2012 na Slovensku společně s Českou a Rakouskou endokrinologickou společností. Závěr jednání byl uspořádat samostatný kurz v ČR v některém z následujících let.

10. Čestné členství v ČES prof. Iwara Klimeše

Prof. Marek navrhnul udělit čestné členství ČES prof. Klimešovi u příležitosti 60. narozenin. Jednoznačný souhlas výboru.

 

11. Členská základna ČES – noví členové a současný stav.

Prof. Marek informoval o současném stavu čl. základny ČES – 436 členů – a přečetl jména 11 nově přijatých členů od min. schůze. Přijati byli: MUDr Alice Mendlová, MUDr Petr Vaner, MUDr Johana Venerová, Doc. MUDr Felix Votava,Ph.D., MUDr Alice Sýkorová, MUDr Jaroslav Žádník, MUDr Jitka Hodková, MUDr Lyudmila Kancheva, PharmDr Lucie Sosvorová, MUDrDarila Aleksijević, MUDr Jana Kubátová

13. Informace věd. sekretáře ČES

A.- firmě Lundegaard zaplaceno 35712,– Kč za vedení webových stránek

B. – prof. Hána informoval o výsledcích e-mailové diskuse ohledně úprav webových stránek ČES –

Rýsují se požadavky:

a)

 • proklik na stránky České diabetol. společnosti,
 • .............­.............­.České obezitol. společnosti
 • .............­.............Spo­lečnosti pro metabolická onemocnění skeletu

Propojení na odborné společnosti změnit na např. Odborné společnosti a další zajímavé odkazy

 

 1. zřízení samostatné rubriky – Postgraduální vzdělávání v endokrinologii:
 • tam bude odkaz naVzdělávací programy

http://www.mzcr.cz/…y_943_3.html

 • dále tam budou Atestační otázky z endokrinologie a z diabetologie
 1. seznam akreditovaných pracovišť je na webu MZ zde:

http://mzcr.cz/…/Soubor.ashx?… akreditací_lékaři (aktualizace ke dni 16.3.2011).pdf

 1. rezidenční místa: http://mzcr.cz/…a_963_3.html

Prof. Hána a Dr. Cvejn požádají programátory firmy Lundegaard , aby provedli změny.

 

C. prof. Hána informoval o požadavku slovenských lékařů poslat výboru SES dopis s vyjádřením dobrých zkušeností s peroper. MR při operacích hypofyz. nádorů, kdy je známo ze zkušeností ÚVN i ze světového písemnictví, že postup vede ke zvýšení radikality o 20 %. Předání těchto zkušeností by mohlo pomoci při jednání se Zdrav. pojišťovnami na Slovensku k zajištění operací s peroper. MR v ÚVN ve specifických situacích. Prof. Hána pověřen, aby zjistil, jak by se zvýšení počtu operandů ze Slovenska promítlo do objednacích dob českých pacientů. Zajistí prof. Hána s prof. Markem.

D. Prof. Hána informoval o návrzích na zjednodušení Logbooku – bude dokončeno spolu s diabetology v Brně na Endokrinol. dnech. Následně by se mělo projednat i zjednodušení Logbooku pro internistický a pediatrický kmen (s prof. Horkým a prof. Houšťkovou).

14. Příští zasedání výboru ČES bude v Brně 20. října 2011 ve 12:00 hod.

(ředitelský salonek Besedního domu, I.p.)

prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES