Zápis z jednání výboru ČES (říjen 2011)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v Besedním domě na XXXIV. endokrinologických dnech v Brně dne 20.10.2011

Přítomni (bez titulů):

Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Hána, Lebl, Límanová, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Weiss, Zamrazil

Za revizní komisi (bez titulů): Dvořáková, Plášilová

Omluveni (bez titulů): Broulík, Vrbíková

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES 13.9.2011– všichni pro.

3. Postgraduální kurz v endokrinologii v Hradci Králové se bude konat 17.5. – 19.5.2012

Organizací bude pověřen prof. Čáp a firma Galen Symposion. Prof. Čáp připravil dotazníky do materiálů účastníku Endokrinol dnů, aby získal podněty pro program kurzu.

Doc. Límanová navrhla zařadit do programu Guidelines pro vyšetřování št. žlázy v graviditě a dále sdělení o Systemu klasifikace FNAB Bethesda. Programový výbor se bude konat 13.12.2011 ve 14 hodin a od 15 hodin začne výbor ČES. Jako programový výbor byli schváleni všichni členové výboru ČES.

4. Návrh MZ na vyjmutí některých léků ze zdrav. pojištění a převedení do kategorie „plné úhrady pacientem“

Výbor ČES navrhuje, aby v seznamu uvedené preparáty s obsahem kalcia (včetně i.v. aplikace- dop. plná úhrada i.v. přípravku) a vitaminu D byly alespoň částečně hrazeny ze zdrav. pojištění. Některé návrhy zazněly ve smyslu vazby úhrady na určité diagnozy. Prof. Marek navrhuje hradit ze zdrav. pojištění i antihistaminika. Z jednání vyplynulo, že e-mailem by během týdne měla být diskuse dokončena a poté by odešlo vyjádření na MZ. – prosím připomínky

5. Vyjádření výboru k přípravkům s obsahem testosteronu

Prof. Marek, Čáp a Kršek byli osloveni ze SÚKL, aby se vyjádřili k vzájemné zastupitelnosti preparátů testosteronu. Prof. Marek přečetl vypracovaný posudek. Výbor vyjádřil souhlas.

6. Dr. Dvořáková referovala o školení našich zástupců na MZ k práci se seznamem výkonů.

Účastnila se Dr. Dvořáková. Kvalita akce byla po stránce prezentace špatně připravena. Padlo mnoho otázek a málo konkrétních odpovědí. Řada společností potřebuje po 15 letech různé výkony inovovat. Zatím pozastaveny návrhy na nové výkony – přichází v úvahu nejdříve v 2. polovině 2012. V endokri­nologii by se jednalo o výkony k dynam. testům.

7. Prof. Marek informoval o jednání s poslancem Dr. Gregorou ke změně označení oborů endokrinologie a diabetologie pod označení DIA.

Pan poslanec vyjádřil podporu v okamžiku, kdy bude návrh zákona předložen sněmovně k projednání.

Prof. Marek bude urgovat Mgr Jakuba Krále, vedoucího odd. zdravotnických prostředků na MZ ČR , o odpověď na náš dopis, týkající se tohoto problému, který mu byl přes podatelnu MZ ČR zaslán 22.7.2011.

8. Noví členové ČES: S. Mathiová, M. Petrová, E. Krčálová, P. Vaner.

9. Webové stránky ČES – Dr. Cvejn informoval o změnách stránek, které společně s věd. sekretářem připravili z podnětů od členů výboru. Navrženo zkusit jednáním s firmou Lundegaard dosáhnout snížení roční úhrady za vedení stránek.

10. Příští schůze výboru ČES se bude konat 13.12.2011 v 15 h­odin v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.

Václav Hána, věd. sekretář ČES