Specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie

P.T.

Výboru a Všem členům ČDS ČLS JEP

Výboru a Všem členům OSAD

Výboru a Všem členům ČES ČLS JEP


V Praze dne 02. 12. 2011

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

Informuji Vás o důležité skutečnosti, že oběma komorami parlamentu ČR prošel Tisk 375, což je novela Zákona 95 / 2004 Sb., zkráceně o vzdělávání lékařů. Dne 03 11 2011 byl tisk předán k  podpisu prezidentovi republiky, který jej podepsal 11 11 2011 a dne 29.11. 2011 rozesláním ve sbírce zákonů pod č. 346 / 2011 Sb., tato materie nabývá účinnosti. Pro většinu z vás je zásadní, že se podařilo prosadit text, uvedený v bodě 6 Zákona, tzv. přechodná ustanovení. Bod 6 zní:

6. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby*), získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru endokrinologie.*

Jak vyšlo posléze najevo, v senátu byla k tisku hlasována dvě usnesení. Jedno schvalující a druhé doprovodné usnesení, z něhož jasně vyplývá, že se bude připravovat návrh komplexní novely zákona č. 95/2004 Sb., kterou Ministerstvo zdravotnictví plánuje na rok 2012.

 

Z výše uvedeného senátního doprovodného usnesení vyplývá, že již příští rok bude následovat další komplexní novela a protože přechodná ustanovení se podle legislativních pravidel nenovelizují, důrazně upozorňuji, že Ti, kdož propásli v letech 2004 – 2008 první přechodné období k získání specializované způsobilosti, měli by využít tohoto druhého přechodného období, které zřejmě nebude trvat dlouho, a opatřit si doklad MZ ČR o specializované způsobilosti v oboru diabetologie či endokrinologie. Je to nutné, protože už neexistuje samostatný obor a věc řeší poslední věta odst. 6. S ohledem na situaci kolem nových registrací a pomalu končících smluv se ZP doporučuji všem, aby si opatřili příslušné rozhodnutí či osvědčení OVZV MZ ČR, pokud tak již neučinili v roce 2004 a následující.

Nepromarněte tuto šanci.Je totiž velmi pravděpodobné, že potřetí by se nepodařilo prosadit tak dobré znění, pokud by se vůbec podařilo něco podobného. Další informace administrativně prováděcího charakteru sdělím včas a budou vyvěšeny na webech.

 

Se srdečnými pozdravy

MUDr. Tomáš Merhaut

Člen výboru ČDS a výboru OSAD

Člen akreditační komise MZ ČR