Zápis z jednání výboru ČES (prosinec 2011)


Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP

v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 13.12.2011

Přítomni(bez titulů):

(bez titulů) Za výbor ČES: Čáp, Hána, Lebl, Límanová, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil.

Za revizní komisi (bez titulů): Broulík, Dvořáková, Plášilová

Omluveni (bez titulů): Cvejn

(bez titulů): Cvejn  

Schůzi vedl prof. Marek.

1. Schválen program schůze výboru.

2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES v Brně 20.10. 2011– všichni pro.

3. Vyúčtování XXXIV. endokrinologických dnů v Brně

Prof. Marek informoval, že ED v Brně se zúčastnilo rekordních 680 osob. Zisk byl 467 754,– Kč.

4. Hospodaření ČES za 3 čtvrtletí 2011

Stav k 31.9.2011 na účtu je 2 737 660,– Kč, za 1.-3. čtvrtletí 2011 byla pozitivní bilance + 308 360,–Kč (před zdaněním).

5. Stav členské základny ČES

V současnosti má ČES 445 členů – 284 žen a 161 mužů.

6. Požadavky ČLS JEP

Výbor souhlasí ponechat členské příspěvky na stejné výši jako v min. letech. Prof. Hána vyplní a zašle formuláře na ČLS JEP.

7. Léčba juvenilních gynekomastií

Výbor již opakovaně konstatoval, že jsou v současnosti problémy s diagnostikou a léčbou gynekomastie a že  nebyly publikovány v tomto smyslu žádné doporučené postupy. V diagnostice je nutné u nás provádět sono prsů na radiologii, protože nejsou nastaveny podmínky ZP pro vyš. v endokrinol. ordinacích a jen v ojedinělých endokrin. ambulancích je zkušenost se sonografií prsů . V léčbě je nyní k dispozici jen Tamoxifen, který však lze podávat jen off label a navíc i mimo odbornost, protože v preskripčním omezení není uveden endokrinolog a tím bychom byli vystaveni riziku, že nám jeho cenu dá pojišťovna uhradit. Prof. Kršek zjistí, zda je nutné takovou léčbu hlásit na SÚKL.

Dr. Heresová bude požádána, aby vedla panel s touto tematikou na Endokrinol. kurzu v Hradci Králové a dále výbor navrhuje požádat dr. Heresovou, aby zpracovala tematiku a publikovala v DMEV.

8. Prezentace ČES v rámci ČLS

Výbor souhlasí, aby doc. Límanová představila problematiku vyš. štítné žlázy v graviditě jako prezentaci ČES v rámci pravidelných tiskových konferencí jednotlivých odborných společností v Lékařském domě, a to v květnu 2012.

9. Gravidita a štítná žláza

Prof. Marek přečetl návrh dopisu Dr. Dvořákovi, předsedovi ČGPS ČLS, obsahující nabídku ke spolupráci s gynekology na programu vyšetřování štítné žlázy v graviditě. Dopis obsahuje žádost o jmenování koordinátora se strany gynekologů na tomto projektu.Výbor s dopisem vyjádřil souhlas a doporučil, aby se neomezil pouze na Dr Dvořáka, ale byl zaslán všem členům výboru České gynekologicko-porodnické společnosti.

10. Informace věd. sekretáře prof. V. Hány

XXXV. Endokrinol. dny v r. 2012 se budou konat 4. – 6.10. v Bratislavě v Hotelu Bonbon

Prof. Hána informoval o provedené revizi majetku ČES – vše souhlasí

11. Doc. Límanová podala návrh, aby bylo vyjádřeno poděkování výboruČES prof. Zamrazilovi a Dr. Holubovi za přípravu a vedení atestací z Endokrinologie v min. letech. Přijat návrh pozvat Dr. Holuba na zasedání výboru při příležitosti ukončení působnosti zkušební komise v oboru endokrinologie.

12. Výbor vzal na vědomí článek Doc. Duškové v DMEV o hodnocení FNAB systémem Bethesda a doporučuje, aby se s ním seznámili všichni praktikující endokrinologové.

13. Prof. Hána kontaktuje firmu Lundegaard a zkusí domluvit lepší finanční podmínky pro vedení webových stránek.

14. Různé:

Prof. Zamrazil informoval o oslavách 60. výročí založení EÚ v Bratislavě.

Prof. Marek informoval o dopise Dr. Horáka z VZP o elektron. systému vedení pacientských dat. Výbor vzal na vědomí.

Hlavičkový papír – navrženy změny předloženého návrhu – dojedná s Matějem Chytilem Dr. Stejskal.

15. Příští výbor se bude konat v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK 14.2.2012 v 15 h­odin.

 

prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES