Zápis z jednání výboru ČES (únor 2012)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 14.2.2012

Přítomni(bez titulů):
Za výbor ČES: Cvejn, Čáp, Hána, Lebl, Límanová, Kodedová, Kršek, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil.
Za revizní komisi (bez titulů): Plášilová
Omluveni (bez titulů): Broulík, Dvořáková, Kalvachová, Stejskal

Schůzi vedl prof. Marek.
1. Schválen program schůze výboru.
2. Schválen zápis z minulé schůze výboru 13.12.2011– všichni pro.

3. Prof. Marek vyzval k navržení vyzvaných řečníků.
Navrženi byli:
prof. Dušková – Systém Bethesda při hodnocení FNAB
prof. Čáp – Dispenzarizace incidentalomů nadledvin
doc. Vlček – Nízkorizikový karcinom štítné žlázy
prof. Zamrazil – Dá se jodový deficit definitivně vyřešit?
Ostatní se ještě zamyslí a pošlou návrhy do 20.3. prof. Markovi.

Do programového výboru ED 2012 byli v souhlase s návrhem SES jmenováni prof. Marek, Čáp, Hána a Kršek.

4. Webové stránky
Prof. Hána informoval o jednání s firmou Lundegaard, která vytvořila a stará se t.č. o webové stránky ČES. Na návrh výboru požádal prof. Hána o snížení ročních plateb, které t.č. činí cca 36 000 Kč ročně za webhosting (pronájem serverového prostoru) a pronájem CMS LARS (redakčního systému pro správu obsahu).
Dle sdělení ředitele Ing. Tonara, se jedná o poplatky nutné pro provoz a jsou na jejich minimální úrovni a nevidí pro jejich další snižování prostor.
Aktuálně jsou tyto poplatky uhrazeny Českou endokrinol. společností do konce května letošního roku. Vedení stránek nezapadá svým rozsahem do portfolia projektů fy Lundegaard a nabízejí ukončení spolupráce ke konci května t.r.
Nabízejí kontakty na jejich partnery :
- Ret Constellation (http://www.retconstellation.cz/)
- Datlink (http://www.datlink.cz/)
Výbor musí rozhodnout o dalším vedení stránek.
V diskusi byly vysloveny různé návrhy a všichni členové přislíbili zamyslet se nad možnostmi dalšího vedení stránek a poslat návrhy. Nového správce je třeba vybrat do konce března a poskytnout mu duben a květen na převzetí stránek.

5. Informace o dotazech přišlých na stránky ČES
Prof. Hána informoval o dotazech, které přišly na stránky ČES . 1. Jeden byl odeslán právničkou s dotazem na operační postupy při operaci št. žlázy a užití monitoringu n. lar. recurrens během operace. Dotaz byl vyvolán postižením tohoto nervu u její klientky během operace. Odkázali jsme na chir. společnost. 2. Druhý byl položen pacientkou, která se léčí pro hypotyreozu a má problém s otěhotněním během IVF – v 6. týdnu abortus. Nabídnuto, aby její endokrinolog či gynekolog v případě potřeby vyš. na našem pracovišti napsali návrh. Zatím pacientka nevyužila.

6. Informace o lécích.
Hydrokortison tbl. – jednání o snížení výše doplatku
Prof. Marek a Hána jednali s Dr. Ganevem z firmy Quintesence, která převzala přípravek Hydrocortison Jenapharm 10 mg tbl. o možných cestách ke snížení doplatku na tento prep. Dr Ganev perspektivně příslibil kromě dosavadního dovozu Hydrocortisonu po 20 tbl v balení též dovoz balení po 100 tbl , což by snížilo aktuální doplatek počítáno na 20 tbl. Prof. Marek zaslal dopis s žádostí o zvýšení úhrady Hydrocortisonu řediteli farmaceutického odboru Mgr. Vrubelovi na MZd. s kopií Dr Kotrbovi na SÚKL. Mgr Vrubel dosud na žádost neodpověděl.
Dr. Cvejn navrhl, aby pacienti sami posílali stížnosti na neúměrné zvýšení doplatku na MZ Mgr. Vrubelovi.

Informace o Sustanonu amp.
Prof. Hána zjišťoval situaci se Sustanonem amp., protože nastal. výpadek na trhu. Preparát Sustanon je dle sdělení paní Jelínkové z firmy MSD, která zajišťuje registrace pro firmu Organon v rámci fy MSD, údajně řádně registrován a může být uváděn na trh až do 30.4. 2017. Aktuálně probíhá řádné obnovení registrace, ale to prý nijak nebrání tomu, aby byl dovážen. Dle dalších zjištění by snad mohla přijít nejbližší dodávka distributorům do konce března .

Prof. Marek informoval o tom, že je výpadek ve výrobě preparátu Agovirin Depot amp., který tedy nelze použít místo přechodně nedostupného Sustanonu. Pro pacienty, kteří si mohou připlatit je tedy k dispozici Nebido amp., na trhu zůstává Undestor tob.

Prof. Marek informoval o ukončení výroby preparátu Thyreotom, který bude k dispozici do srpna 2012. Přípravek má expirační dobu do srpna 2013, je proto vhodné doporučit pacientům, aby se předzásobili.

Na trhu tedy nebude žádný preparát T3. Jako nejvhodnější se jeví možnost zažádat o specifický léčebný program pro preparát Tertroxin firmy Glaxo.

7. Postgraduální kurz v endokrinologii v Hradci Králové.
Prof. Čáp a prof. Marek informovali o stavu příprav a finančním zajištění kurzu. Proběhla informace o přípravách a o omylu v místě konání uvedeném na internetových stránkách Galen Symposion. Správným místem konání je Univerzita Hradec Králové obdobně jako při minulých postgraduálních kursech. Prof. Čáp dohodne s pořádající organizací, jakým způsobem proběhne informování účastníků kurzu o správném místě konání.

8. Dr. P. Pokorný, nový předseda Pracovní skupiny k seznamu výkonů s bodovými hodnotami vyzval odborné společnosti ke spolupráci. Styčnými osobami za výbor zůstávají prim. MUDr. M. Dvořáková a MUDr. R. Stejskal.

9. K zastupování ČES v obnovené činnosti subkomise pro zdravotnické prostředky souhlasil pokračovat prof. R. Hampl z Endokrinolo­gického ústavu.. Výbor toto pokračování schválil.

10. Členská základna se rozrostla o dva členy, MUDr. Alexandra Šavela z Ústí nad Orlicí a MUDr. Andreu Minárikovou , z Prahy

11. Prof. Marek informoval o zajištění dalších dvou čísel časopisu DMEV pracemi mladých autorů. Ve 2. č. bude publikován článek Dr. M. Duškové Předčasné ovariální selhání a ve 3. č. článek MUDr. J. Malíkové Fyziologie časných postnatálních hladin steroidních metabolitů a možnosti jejich detekce v rámci NS CAH.

12. Bude vyhlášena soutěž u udělení cen za nejlepší publikace za rok 2011. Inzerát bude uveden ve 2. čísle časopisu DMEV, deadline pro zaslání návrhů bude do konce května 2012, nejlepší práce ve 3 kategoriích budou vybrány na schůzi výboru ČES v červnu 2012.

13. Prof. Čáp informoval o atestačních zkouškách z Diabetologie a endokrinologie, které jsou nyní v gesci fakult. Předatestační kurz a atestační zkoušky na jaře 2012 proběhnou na 1. LF UK v Praze a na podzim 2012 na 2. LF UK v Praze. Zástupci jednotlivých fakult byli vyzváni k vytvoření otázek pro písemné testy, které budou součástí atestační zkoušky.

14. Různé. Doc. Šnajderová informovala o tom, že stále nebyl přiřazen kod výkonu pro stanovení AMH. Doc. Šnajderová se spojí s MUDr. P. Pokorným a zajistí další optimální postup.

15. Příští schůze výboru se bude konat v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK 10. 4. 2012 v 15 hodin.
Schůze Programového výboru Postgraduálního kurzu v endokrinologii se bude konat týž den před výborem ve 14 hodin .

prof. Dr. M. Kršek a prof. Dr. V. Hána