Zápis z jednání Výboru ČES (duben 2012)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 14.2.2012

Přítomni(bez titulů):
Za výbor ČES: Čáp, Hána, Kalvachová, Lebl, Límanová, Kodedová, Kršek, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Weiss, Zamrazil.
Za revizní komisi (bez titulů): Broulík
Omluveni (bez titulů): Cvejn, Dvořáková, Plášilová , Vrbíková

Schůzi vedl prof. Marek.
1. Schválen program schůze výboru.
2. Schválen zápis z minulé schůze výboru 14.2.2012– všichni pro.

3. Pozvaní řečníci na Endokrinologické dny v Bratislavě
Navrženi byli:
prof. Dušková – Systém Bethesda při hodnocení FNAB
prof. Čáp – Dispenzarizace incidentalomů nadledvin
doc. Vlček – Nízkorizikový karcinom štítné žlázy
prof. Zamrazil – Dá se jodový deficit definitivně vyřešit?
prof. Hampl – Hormony a další biomarkery v CSF
doc. Bendlová – Molekulární genetika v endokrinologii
Dr. M. Dušková – Předčasné ovariální selhání
Ostatní se ještě zamyslí a pošlou návrhy do 2 dnů prof. Markovi.

4. Webové stránky ČES
Vedení stránek nezapadá svým rozsahem do portfolia projektů fy Lundegaard a nabízejí ukončení spolupráce ke konci května t.r. Aktuálně jsou tyto poplatky uhrazeny Českou endokrinol. společností do konce května letošního roku.
Prof. Kršek informoval výbor, že jednání s firmou Guarant nevedla k dohodě. Dle jejich názoru nejde u stávající platby 36 000/ rok o nijak vybočující cenu.
Prof. Hána informoval, že zatím ani Dr. Cvejn nedostal žádnou nabídku na vedení stránek. Z další diskuse vyplynul návrh, aby sekretář ČES oslovil Františka Hánu, zda by se stránek ujal – návrh z výboru za vytvoření stránek 10 000 Kč, vedení a servis 12 tisíc ročně.

5. Jednání delegace ČES na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů
Prof. Marek, Dr. M. Dvořáková a Dr. R. Stejskal se účastnili uvedeného jednání. Cílem jednání byla úprava výkonu dynamické testy v endokrinologii , reflexu achillovy šlachy a vytvoření nového kódu pro punkce štítné žlázy. U dynamických testů bylo schváleno prodloužení započítatelné doby testu z 20 minut na 60 min, zvýšen počet odběrů ze 2 na 3. U reflexu Achillovy šlachy se navýšením materiálu podařilo zachovat původní bodové ohodnocení. Nevyřešila se zatím úhrada testovacích látek – Catapressan, Synacthen apod. U punkce štítné žlázy pod sono kontrolou byla podána žádost o vytvoření nového kodu s rozšířením počtu vpichů na tři. Zde zatím rozhodnutí Pracovní skupinou pozastaveno.

6. Léková problematika – prof. Marek podal informace o lécích:
Hydrokortison tbl. – je otevřeno jednání o maxim. ceně a úhradě Hydrokortisonu tablet (20 tbl/balení). Dle výsledku jednání by pak firma zvážila, zda bylo průchozí zavedení Hydrokortisonu tbl balení po 100 tbl a zda by zlevnilo cenu.

Fludrocortison tbl. – firma BMS zvýšila cenu za 1 balení, takže nyní je doplatek 280 Kč. Současně s žádostí o prodloužení Specifického lékového programu bude podána i žádost na projednání zvýšené úhrady.

Thyreotom – skončí registrace a tím i dodávky s koncem září t.r. Je možné předzásobit pacienty. Prof. Marek vyvíjí úsilí k zajištění dovozu prep. T3 – Thybon Henning a Tertroxin Glaxo.

Tamoxifen – preskripce není standardně povolena endokrinologům a gynekomastie nepatří mezi schválené indikace. Obojí by vyžadovalo jednání – firma by musela požádat o rozšíření indikací, což by představovalo finanční náklady. Prof. Lebl navrhnul, aby ČES vydala doporučení pro léčbu gynekomastie tamoxifenem, které by bylo jistou oporou pro endokrinology při preskripci na úhradu pacientem.

Dále v diskusi prof. Hána a prof. Lebl navrhli, aby ČES iniciovala jednání o vytvoření specifických pravidel pro „orphan drugs“ v rámci ČR (dávnou používaná molekula, malé objemy preskripce, nízká cena preparátu atd. – ČES by se mohla podílat na definování této skupiny), abychom vytvořili podmínky pro zachování důležitých preparátů na českém trhu.

7. Zprávy z ISE
Prof. Marek informoval o požadavku ISE na zaslání základních dat o ČES.
V ISE byl zvýšen čl. poplatek za jednoho člena společnosti z 2,5 USD na 3 USD ročně. V současné době jsme zaplatili za 440 členů.

8. Články mladých endokrinologů do DMEV
Prof. Marek informoval výbor, že v druhém letošním čísle DMEV bude publikován článek: M. Dušková (Endokrinologický ústav): Předčasné ovariální selhání a v následujícím čísle by měl vyjít článek: J. Malíková (Pediatrická klinika FN Motol) – Fyziologie časně postnatálních hladin steroidních metabolitů a možnost jejich detekce v rámci NS CAH.

9. Certifikovaný kurs v pediatrické endokrinologii
Prof. Marek předal na žádost prof. Lebla na MZ program Certifikovaného kurzu v pediatrické endokrinologii

10. Atestace z endokrinologie a diabetologie
Atestace proběhnou v termínu 23. – 26.4.

11. Změny v členské základně
Novou členkou ČES je Veronika Hanušová z Nového Jičína.

12. Informace doc. Šnajderové o Podzimním endokrinol.symposiu pod záštitou ČES, sponzorovaném firmou Ferring. Proběhne 19. – 20.10.2012, nejspíše v Liblicích. Program- Transsexualismus , Sexuální deviace a další temata.

13. Doc. Šnajderová připomněla potřebu zavést kód pro stanovení antimulleriánského hormonu. Navrženo, aby prof. Hampl z pověření Výboru endokrinologické společnosti připravil příslušné podklady. Tyto budou spolu s dopisem ČES, který připraví doc. Šnajderová, zaslány České biochemické společnosti s cílem iniciovat a podpořit kroky k získání příslušného kódu a jeho úhrady.

14. Dr Stejskal předložil dva návrhy na hlavičkový papír České endokrinologické společnosti. Jeden z nich byl výborem akceptován.

15. Zprávy vědeckého sekretáře
Léčba akromegalie pegvisomantem (Somavert) – prof. Hána informoval, že na vyžádání VZP zaslal rozbor účinnosti této nákladné léčby na VZP. Současně vyjádřil skepsi, že tyto informace něco ovlivňují, protože aktuální rozpočet VFN byl snížen proti loňskému roku, takže není zatím možné pokrýt ani loňské požadavky nyní léčených pacientů.

16. Osobnosti českého lékařství. Prof. Hána informoval, že odpověděl na žádost prof. Kouteckého, který se podílí na vydání Alba reprezentantů veřejného života k dvacátému výročí vzniku samostatné České republiky (1993 – 2013).
Jménem výboru České endokrinologické společnosti zaslal níže uvedená jména osobností, které se zasloužily o rozvoj české endokrinologie:

prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

17. Příští schůze výboru se bude konat v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK 12.6. 2012 v 15 hodin v knihovně III. int.kliniky 1.LF UK.

prof. Dr. V. Hána