Zápis ze schůze výboru ČES (květen 08)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP na Univerzitě Hradec Králové 15.5.2008 při příležitosti IV. postgraduálního kurzu v endokrinologii

Přítomni (bez titulů) : Cvejn, Čáp, Dvořáková , Hána , Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová , Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss

Omluveni (bez titulů): Broulík, Hampl, Jenšovský, Zamrazil.

Schůzi vedl. prof. Marek.

  1. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES
  2. Schválen program schůze výboru.
  3. Prof. Marek vedl diskusi ohledně naplnění programu na Internistickém dni v září v Brně.Výbor rozhodul zařadit do endokrinologického bloku: 1. přednášku prof. Zamrazila – Neuroendokrinní systém a neuroendokrinní tumory 2. přednášku Polyglandulární autoimunitní syndromy – zajistí Kalvachová.
  4. Prof. Marek podrobně připravil a přečetl návrh Smlouvy s budoucí pořádající organizací Endokrinologických dnů v Českém Krumlově v r. 2009. Bude vypsán konkurz s podáním návrhů do 20.6. Organizací ED pověřeni Hána a Čáp.
  5. Prof. Marek přečetl zprávu o hospodaření ČES v 1. čtvrtletí 2008.
  6. Výbor odsouhlasil vypsat na ED v Tatrách v r. 2008 cestovní granty pro mladé účastníky do 35 let (matka a otce s dětmi do 37 let) s aktivní účastí. Výbor schválil celkovou částku 70000,00 Kč a určením částky 5000 Kč na grant. Granty budou uděleny prvním 14 přihlášeným. Aplikant musí být první autor sdělení, dosáhnout uvedeného věku nejdříve v r. 2008, být členem ČES a mít zaplacené členské příspěvky. Granty budou vyplaceny po sjezdu.
  7. Dále výbor schválil úhradu ubytování v Hotelu Patria na ED 2008 členům výboru.
  8. Hána informoval o jednání s firmou Pfizer a firmou Lundegaard o přípravě nových webových stránek ČES. Zatím je vše ve fázi získání nabídky od této firmy a od firmy Meditorial.
  9. Kršek a Šnajderová připraví dopis na SÚKL, aby z léků užívaných pro substituční léčbu hypogonadismů byl alespoň jeden účinný lék bez doplatku.
  10. Další výbor ČES se bude konat 24.6. v 15 hodin v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

doc.V. Hána, sekretář ČES