Zápis z jednání výboru ČES (červen 2012)

Zápis ze schůze výboru ČES ČLS JEP konané dne 12. 6. 2012 v Praze

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Čáp, Dvořáková, Kalvachová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Plášilová, Šnajderová, Vrbíková, Weiss, Zamrazil,

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Hána, Kodedová, Stejskal, Vlček

1. Schválení programu Prof. Marek zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze 10. dubna 2012
Byl schválen zápis z minulé schůze výboru ČES

3. Publikační soutěž ČES K vypsaným odměnám ČES za nejhodnotnější monografii a časopisecké články za r. 2011 byly vybrány následující publikace:

  1. Knižní publikace:

Hainer, V. a kol.: Základy klinické obezitologie – 2. přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2011.
b) Původní časopisecká práce autora do 35 let: Soucek O, Lebl J, Snajderova M, Kolouskova S, Rocek M, Hlavka Z, Cinek O, Rittweger J, Sumnik Z. Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal stages. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Apr;74(4):445–52.

c) Původní časopisecká práce bez ohledu na věk: Marek J, Ježková J, Hána V, Kršek M, Bandúrová L, Pecen L, Vladyka V, Liščák R. Is it possible to avoid hypopituitarism after irradiation of pituitary adenomas by the Leksell gamma knife? Eur J Endocrinol. 2011 Feb;164(2):169–78.

4. Sekce ČES na XIX. kongresu ČIS v Brně 24. –27. 10. 2012.
Přednášky v sekci ČES:
a) Václav Zamrazil: Význam subklinických thyreopatií ve vnitřním lékařství.
b) Josef Marek: Hypofýza a gravidita.

5. Místo konání XXXVI. Endokrinologických dnů v r. 2013. Bylo doporučeno, aby se XXXVI. endokrinologické dny konaly v Plzni a aby organizátorem kongresu byla společnost Galen Symposion.

6. Podzimní endokrinologické sympozium. Doc. Šnajderová informovala o přípravách a prozatímním programu X. podzimního endokrinologického sympozia, které se bude konat 19. – 20. 10. 2012. Někteří další potenciální řečníci byli vyzváni ke konkretizaci témat. Sympozium se bude pravděpodobně konat v oblasti Průhonic, bude ještě blíže určeno.

7. Internetové stránky. Zprovozněny nové webové stránky ČES. Zachován původní design. Vytvoření a zprovoznění nových stránek provedl p. František Hána, který bude dále provoz stránek zajišťovat. Kontaktní osobou za výbor bude nadále Dr. Cvejn. Na výboru bylo dohodnuto, že požádáme o úpravu stránek po stránce plánovaných kongresů (nejvýznamnější plánované tři kongresy ihned na úvodní stránce) a výmaz proběhlých kongresů do dvou týdnů po jejich ukončení. Již proběhlé kongresy se budou poté ukládat do zvláštního archivu. Prof. Čáp dále uvedl, že praktičtí endokrinologové žádají o zveřejnění vyzvaných přednášek z Hradeckého kurzu na internetových stránkách. Autoři, kteří souhlasí, nechť zašlou svoji prezentaci MUDr. Cvejnovi, který po jejich shromáždění zajistí jejich zaslání p. F. Hánovi, který je umístí na webových stránkách.

8. Screening onemocnění štítné žlázy v ČR – novinky. Prof. Marek zaslal dopis řediteli VZP MUDr. P. Horákovi se žádostí o určení kontaktní osoby pro sběr dat o průběhu a výsledku těhotenství u žen substituovaných l-thyroxinem, zařazených do proběhlého pilotního projektu tak, aby je bylo možno porovnat s kontrolní skupinou neléčených. Ředitel Horák zatím neodpověděl. Doc. Límanová referovala o připravovaném doporučeném postupu České endokrinologické společnosti „Doporučení pro diagnostiku a léčbu funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility“

Doc. Límanová a as. Kalvachová a hovořily o přípravách mediální prezentace ČES ve Zdravotnických novinách, podobně jak je to již realizováno jinými společnostmi. Ta by se měla týkat článku o současné problematice endokrinologie obecně ve smyslu „co hýbe současnou endokrinologií“, rozhovoru redaktora s předsedou a dále aktuální problematiky, za kterou byla vybrána problematika thyreopatií v graviditě. Za nejvhodnějšího autora obecné problematiky endokrinologie byl označen prof. Stárka. Předseda byl pověřen, aby prof. Stárku o autorství tohoto článku požádal.

9. Je u nás endokrinologická péče skutečně kvalitně zajištěna? Ve většině krajů je stále nedostatek endokrinologů, čekací doby na vyšetření jsou neúměrně dlouhé. Doc. Límanová informovala, že v časopisu VZP je uvedeno, že VZP má údajně zabezpečeno celkem 189 „smluvních partnerů s endokrinologickou ambulancí“ a domnívá se, že je endokrinologická péče v ČR zajištěna dostatečně a neustále se zlepšuje. Výbor ČES s tímto názorem nesouhlasí, po dohodě se SAE provede analýzu situace a rozhodne o vhodné formě reakce a dalšího postupu.

10. Žádost o založení druhého centra pro aplikaci GH pro dospělé v Plzni. Dr. Grégrová žádá o založení centra pro léčbu růstovým hormonem v dospělosti na 2. interní klinice FN Plzeň (Bory). Dokládá odbornou způsobilost, komplexní zabezpečenost péče o hypofyzární pacienty a potřebu nového centra vzhledem k velikosti spádové oblasti. Výbor ČES se domnívá, že otevření druhého centra v Plzni není dostatečně podloženo pro schválení pojišťovnou, ale souhlasil by a doporučil případné řešení situace spíše přičleněním tohoto pracoviště ke stávajícímu centru na 1. interní klinice FN Plzeň (Lochotín).

11. Lékové informace. Prof. Marek informoval o rozhodnutí SÚKL o navýšení úhrady Hydrocortisonu tak, aby byl nadále plně hrazeným lékem. Prof. Marek vstoupil v jednání s firmou Merck Serono o možném dovozu trijodothyroninu. O formě dovozu bude teprve jednáno na základě analýzy spotřeby a vyjádření firmy. Přichází do úvahy registrace přípravku nebo léčba v rámci tzv. specifického léčebného programu. V případě nutnosti tzv. specifického léčebného programu by výbor určil thyreologa, který by měl tento program na starosti.

12. Hospodaření ČES v r. 2011. Stav účtu k 1. 1. 2012 je 3 055 488, – Kč, hospodářský výsledek za minulý rok je pozitivní + 682 828, – Kč.

13. Výbor ČES rozhodl o poděkování a finanční odměně pro prof. Zamrazila a as. Holuba za dlouhodobé vedení postgraduálního vzdělávání a atestačních zkoušek v oboru endokrinologie.

14. Změny v členské základně. Výbor schválil všechny nové přihlášky o členství v ČES: Dr. Jitka Čepková (Hradec Králové), doc. Dr. Pavel Koranda (Olomouc), Dr. Hana Šůsová (Plzeň), Dr. Miroslav Adam (Jablonec n. Nisou), Dr. Ivana Kurková (Pardubice).

15. Různé. Prof. Marek informoval o dopisu EUNI s žádostí o návrh nových témat z endokrinologie pro internetové postgraduální vzdělávání. Prim. Dvořáková a prof. Marek informovali o úspěšném jednání o schválení nového výkonu punkce pod sonografickou kontrolou, který bude mít určený kód a bude zahrnovat maximálně 3 punkce v jednom sezení. Dále informovali o změně kódu pro dynamické testy, který bude náležet odbornosti endokrinologie a pediatrie a bude zahrnovat 1 hodinu práce a 3 odběry. Vejdou rovněž v platnost kódy, které budou umožňovat vykazování a hrazení specifických farmak používaných v dynamických testech. Jakmile budou nové kódy určeny a vejdou v platnost, bude výbor ČES informovat odbornou veřejnost prostřednictvím webových stránek. Doc. Šnajderová informovala o vývoji příprav kódu pro stanovení AMH a poděkovala za pomoc prof. Markovi a prof. Hamplovi.

16. Příští schůze výboru se bude konat dne 18. 9. 2012 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky.

Zapsal

Michal Kršek