Zápis z jednání Výboru ČES (září 2012)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 18.9.2012

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil, Omluveni (bez titulů dle abecedy): Plášilová, Stejskal

1. Schválení programu Prof. Marek zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze 12.6. 2012
Byl schválen zápis z minulé schůze výboru ČES s tou výhradou, že zbývá splnit ještě bod 9, dle kterého je nutné upozornit na nedostatek endokrinologů a dlouhé čekací doby na endokrinol. vyšetření. Upozornění by mělo být provedeno ve spolupráci se Svazem ambulantních endokrinologů.

3. Návrh na vytvoření Nezávislého registru pacientů léčených růst. hormonem (v dětství i dospělosti) v ČR – as. Dr. Koloušková, Dr. Hána Dr. Koloušková přednesla návrh na vytvoření nezávislého registru pacientů léčených růstovým hormonem, který by byl garantován ČES. Zdůvodnění a návrh uspořádání registru, které vypracovala s prof. Leblem a prof. Hánou viz v příloze. Výbor s vytvořením registru souhlasí a současně pověřil as. Dr Kolouškovou a prof. Hánu, aby výboru navrhli členy výkonného výboru registru, který pak vypracuje jeho statut.

4. Vyúčtování Hradeckého postgraduálního kursu (prof. Čáp) Kurz skončil s pozitivním ekonomickým výsledkem

5. 10. podzimní endokrinologické sympozium v Čestlicích (doc. Šnajderová) Doc. Šnajderová informovala o přípravách symposia. Dr. Cvejn informoval výbor, že již byla naplněna kapacita počtu účastníků symposia. V tomto směru bude upravena i informace na webových stránkách.

6. XXXV. Endokrinologické dni v Bratislavě Výbor jednomyslně schválil udělení čestného členství ČES doc. RNDr. B. Bendlové, CSc. Na Endokrinologických dnech v Bratislavě bude čestné členství ČES Dr. Běle Bendlové předáno. Diplom zajistí prof. Hána. Výbor souhlasil s udělením cestovního grantu Dr. L. Brunerové na Endokrinologické dny v Bratislavě – výše nákladů bude cca 270,– EUR a 800,– Kč. Výbor vyslovil souhlas s hrazením nákladů (cestovné, ubytování) doc. Duškové, která bude jako vyzvaný řečník přednášet na ED v Bratislavě (registrační poplatek neplatí).

7. XXXVI. Endokrinologické dny v Plzni Kongres se bude konat v Parkhotel Congress Center Plzeň ve dnech 10.-12. října 2013.

8. Druhé centrum pro léčbu růstovým hormonem v Plzni Prof. Marek předložil k projednání žádost Dr. Grégrové o otevření druhého centra pro léčbu GH v Plzni. Proběhla diskuse, ze které nebyl jednoznačný závěr. Některé názory zdůrazňovaly soustředění nákladné a specializované preskripce do rukou větších center poskytujících komplexní léč. péči pacientům s onem. selární krajiny v duchu současných kriterií pro vznik Centra pro léčbu GH. Jiné byly toho názoru, že lze lékařce umožnit tuto preskripci. Kompromisní návrh byl začlenit jmenovanou lékařku do stávajícího Centra pro léčbu GH v Plzni. Vytvoření společného Centra pro léčbu GH v Plzni (které je potřebné ke splnění preskripčního omezení J5 dle ZP) by mohlo zahrnout jmenované lékaře obou klinik. Náklady by šly podle preskripce na jednotlivé kliniky. Závěr diskuse zatím byl, že členové výboru – Čáp, Hána, Kršek upřesní aktuální návrh kriterií pro Centra léčby GH a tento návrh bude dále diskutován elektronicky, aby se došlo ke konsensu.

9. Informace o Thyreotomu SÚKL rozhodl, že přípravky Thyreotom a Thyreotom forte mohou být v lékárnách k dispozici i po skončení registrace v září 2012, a to nejdéle do konce září 2013.

10. Informace o lékové situaci

  • Minirin Melt – od 1.9.2012 v důsledku snížení úhrady se zvýšil doplatek pro pacienta za balení se 120 ug na max. 138 Kč a u 60 ug balení na max. 24 Kč. Po snížení ceny ze strany firmy Ferring by měl být maximální doplatek na 120 ug balení 64 Kč. Na 60 ug baleni je v lékárně VFN díky vstřícnosti lékárny lék bez doplatku.
  • Metopiron tbl – prof. Marek zahájil jednání s firmou Novartis s cílem snížit cenu Metopirone tbl, avšak poslední informace je, že Novartis preparát prodal jiné firmě a nemá na cenotvorbu žádný vliv
  • Tertroxin tbl – probíhají jednání, aby byl Tertroxin dostupný v ČR formou spec. léčebného programu
  • Kalcitonin – informace z Evropské lékové agentury – vzhledem k podezření na vyšší výskyt nádor. onemocnění při podávání intranasálního kalcitoninu byl tento preparát stažen z trhu. S omezenými indikacemi byl ponechán v užívání kalcitonin v injekční lékové formě, avšak vzhledem k malým obratům kalcitoninu amp. (Miacalcic) ukončila firma Novartis distribuci preparátu do ČR.
  • Pregnyl – amp 1500 IU stále nejsou prav. na trhu a nyní opět hlášen výpadek i Pregnylu 5000 IU. Podle informací firmy MSD bude zvýšena produkce Pregnylu tak, aby již v prosinci t.r. byl plně k dispozici v požadovaném množství.
  • Fludrocortison – prof. Marek informoval o trvající plné dostupnosti preparátu, který byl schválen na další dva roky v rámci specifického léčebného programu. Je nyní pod novým kodem SÚKL 0185266. Úhrada pojišťovnami a doplatky nemocných zůstávají beze změny. Vzhledem k tomu, že přípravek je i nadále dovážen v rámci specifického léčebného programu, budou vyžadována od jednotlivých lékařů hlášení o jeho spotřebě a preskripčních indikacích.

11. Články mladých výzkumníků v DMEV. Jako příspěvek do 4. letošního čísla DMEV byl přijat čl. Dr. Šimůnkové o vazebném proteinu pro kortikosteroidy. Firma Novartis, která uděluje odměny mladým výzkumníkům, ohlásila, že od nového roku nebude moci odměňovat články pravidelně, ale jen vybrané příspěvky.

12. Prof. Marek informoval, že novou členkou ČES se stala Dr. M. Sokolová z Prahy 5.

13. Zařazení nových zkoušejících za endokrinologii do atestační komise Prof. Marek informoval, že na základě návrhu ČES byli k původním členům atest. komisí (doc. Límanová, prof. Zamrazil, doc. Zapletalová, Dr. Novotná) schváleni ještě prof. Kršek a prof. Hána a nyní je ještě očekáváno jmenování prof. Čápa a prof. Lebla.

14. Informace věd. tajemníka Prof. Hána pozve na příští výbor laureáty Cen ČES, aby jim byly ceny předány: Knižní publikace: Hainer, V. a kol.: Základy klinické obezitologie – 2. přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2011. Původní časopisecká práce autora do 35 let: Soucek O, Lebl J, Snajderova M, Kolouskova S, Rocek M, Hlavka Z, Cinek O, Rittweger J, Sumnik Z. Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal stages. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Apr;74(4):445–52. Původní časopisecká práce bez ohledu na věk: Marek J, Ježková J, Hána V, Kršek M, Bandúrová L, Pecen L, Vladyka V, Liščák R. Is it possible to avoid hypopituitarism after irradiation of pituitary adenomas by the Leksell gamma knife? Eur J Endocrinol. 2011 Feb;164(2):169–78.

15. Různé. Doc. Límanové informovala o rozeslaném letáku Lázní Jeseník, ze kterého je zjevné, že přes připomínky výboru ČES o zbytečných lázeňských indikacích pro endokrinopatie Ministerstvu zdravotnictví na jaře t.r. jsou uvedeny velmi široké indikace pro láz. léčbu endokrinopatií. Doc. Šnajderová informovala o průběhu studie zaměřené na ochranu gonád garantované ČES. Výbor schválil odměnu pro monitorku této studie MUDr. Eiseltovou ve výši 15000,– Kč. Doc. Šnajderová plánuje zajistit kredity pro Podzimní endokrinol symposium. Doc. Šnajderová navrhla obnovit ve spolupráci s prof. Hamplem jednání k zajištění úhrady stanovení antimulleriánského hormonu přes ZP.

16. Příští schůze výboru se bude konat dne 13.11. 2012 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky. Zapsal Václav Hána