Zápis z jednání Výboru ČES (listopad 2012)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 12.11.2012

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Plášilová, Stejskal, Šnajderová, Vrbíková, Weiss, Zamrazil, Omluveni (bez titulů dle abecedy): Vlček
V úvodu schůze předal prof. Marek a prof. Čáp diplomy laureátům cen ČES za publikační činnost v r. 2011: Knižní publikace: Hainer, V. a kol.: Základy klinické obezitologie – 2. přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2011. Původní časopisecká práce autora do 35 let: Soucek O, Lebl J, Snajderova M, Kolouskova S, Rocek M, Hlavka Z, Cinek O, Rittweger J, Sumnik Z. Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal stages. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Apr;74(4):445–52. Původní časopisecká práce bez ohledu na věk: Marek J, Ježková J, Hána V, Kršek M, Bandúrová L, Pecen L, Vladyka V, Liščák R. Is it possible to avoid hypopituitarism after irradiation of pituitary adenomas by the Leksell gamma knife? Eur J Endocrinol. 2011 Feb;164(2):169–78.

1. Schválení programu Prof. Marek zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze 18.9. 2012 Byl schválen zápis z minulé schůze výboru ČES s tou výhradou, že zbývá splnit ještě bod 9, dle kterého je nutné reagovat na informace VZP v tisku, že je dostatek endokrinologů, a na skutečný nedostatek endokrinologů a dlouhé čekací doby na endokrinologická vyšetření upozornit. Upozornění by mělo být provedeno ve spolupráci se Svazem ambulantních endokrinologů. Viz bod 11 b)

3. Vytvoření Nezávislého registru pacientů léčených růst. hormonem (v dětství i dospělosti) v ČR – Dr. Koloušková, Dr. Hána Na minulé schůzi výboru 18.9. t.r. vysloven souhlas s vytvořením registru. Dr. Koloušková a Dr. Hána oslovili firmy a při osobním jednání vyslechli návrhy firem IBA z Brna a CEEOR z Prahy. Předložené návrhy těchto uchazečů o vytvoření registru byly dále konzultovány s prof. Čápem, Leblem, Krškem a výsledkem byl výběr firmy IBA. O výběru rozhodla zkušenost firmy s vedením registrů a lepší finanční podmínky. V současné době očekáváme návrh Ing. Brabce, představitele firmy IBA, jak smluvně zakotvit vztahy mezi IBA, investigátory a sponzory projektu. Následně bude potřeba, aby ČES oslovila ještě letos v obecné rovině firmy, jejichž růstový hormon je užíván v ČR, o vytváření tohoto registru a zda mají zájem registr podpořit.

4. Druhé centrum pro léčbu růstovým hormonem v Plzni Na min. výboru pověření členové výboru Čáp, Hána, Kršek vytvořili návrh kriterií pro Centra léčby GH a návrh na uspořádání centra pro léčbu GH v Plzni. Tyto návrhy byly diskutovány elektronicky s tímto definitivním zněním: Podmínky pro vytvoření centra pro léčbu růstovým hormonem v dospělosti

  1. Komplexní léčba nemocných s onemocněním hypofýzy:
  1. centrum se zřizuje zpravidla při fakultní nemocnici, kde je zajištěna těsná spolupráce s neurochirurgickým pracovištěm zabývajícím se operací hypofýzy
  2. alespoň 10 nových pacientů s onemocněním hypofýzy ročně
  1. Počet indikovaných pacientů k léčbě růstovým hormonem v trvalé péči nejméně 10.
  2. V rámci jednoho zdrav. zařízení (např.fakultní nemocnice) se zřizuje pouze jedno centrum.
  3. Lékař se specializací v endokrinologii, 5 let po atestaci, mající zkušenosti s léčbou hypopituitárních nemocných, a jeden další lékař věnující se endokrinologii pro zástup.

Odborné školení na některém ze stávajících center (1 měsíc ambulantních stáží) a konzultace prvých 5 pacientů se školitelem před zahájením léčby růstovým hormonem.

  1. Ochota účastnit se registru ČES ČLS.

Souhlas s vytvořením Centra pro léčbu růstovým hormonem u dospělých uděluje Výbor ČES po projednání Žádosti zdravotnického zařízení o zřízení centra pro léčbu růstovým hormonem. Doporučení pro uspořádání centra léčby GH pro dospělé ve FN Plzeň: Výše uvedená pracovní skupina se domnívá, že vytvářet dvě centra v jednom zdrav zařízení – FN Plzeň – nedává smysl. Proto navrhují začlenit v požadavku jmenovanou lékařku Dr. Grégrovou do stávajícího Centra pro léčbu GH v Plzni. Vytvoření společného Centra pro léčbu GH ve FN Plzeň (které je potřebné ke splnění preskripčního omezení J5 dle ZP) může zahrnovat jmenované lékaře obou klinik. Náklady preskripce půjdou na jednotlivé kliniky podle receptů. V souhlase s výše uvedenými doporučeními výbor navrhuje, aby MUDr Grégrová absolvovala odborné školení na některém ze stávajících center (1 měsíc ambulantních stáží) a konzultace prvých 5 pacientů se školitelem před zahájením léčby růstovým hormonem. Výbor vyslovil jednohlasně souhlas s uvedenými návrhy.

5. Prof. Hána informoval o probíhající inventarizaci majetku v rámci ČLS. ČES má v evidenci majetku tiskárnu HP Laser Jet 1010, diaprojektor a zpětný projektor. U posledních dvou navrhne prof. Hána jejich vyřazení z evidence pro nefunkčnost.

6. Placené inzeráty na webových stránkách ČES. Na ČES přišel dotaz z firmy Nimotech s.r.o. od Bogdana Szpyrce, zda by bylo možné vyvěsit na našich stránkách jejich inzerci na UZ přístroje firmy Samsung Medison formou banneru. Výbor vyslovil souhlas s umístěním banner a Dr. Cvejn byl pověřen výborem, aby zjistil obvyklé podmínky a ceny. Do budoucna není námitek proti umisťování reklamy na stránkách ČES, avšak pouze seriózní reklamy dobře známých firem po schválení Výborem ČES.

7. Informace o lékové situaci : trijodthyronin, Fludrocortison. Prof.Marek informoval o stavu v zásobování uvedenými přípravky. Firma GSK zajistí dovoz trijodthyroninu v rámci tzv. specifického léčebného programu. Žádost o specifický léčebný program však dosud podána nebyla. Zástupce firmy BMS informoval o doplatku na Fludrocortison, doplatek bylo nutno zvýšit na 281 Kč na 1 balení. Důvodem je pokrytí nákladů firmy. Pokud by tomu tak nebylo, firma by údajně musela zrušit dovoz do ČR a Fludrocortison by bylo nutné dovážet ze zahraničí jako individuální dovoz, což by jeho dostupnost podstatně zkomplikovalo a náklady ještě více zdražilo.

8. Hospodaření ČES za prvé pololetí 2012 Prof. Marek předal informaci ČLS ČES o hospodářském výsledku společnosti za první pololetí t.r. ČES v tomto období hospodařila s kladným výsledkem.

9. Rozpočet na r. 2013 – prof. Vlček Prof. Vlček se musel z jednání výboru omluvit, proto nebyl návrh rozpočtu na schůzi výboru projednáván.

10. Články mladých výzkumníků v DMEV Prof. Marek informoval o sdělení firmy Novartis, že nebude možno sponzorovat články mladých endokrinologů v každém čísle DMEV. Po dohodě mohou být hrazeny maximálně dva články ročně, pokud v témže čísle bude uveden článek se vztahem k produktům firmy Novartis. .

11. Různé a. Slovenská endokrinologická společnost a Evropská endokrinologická společnost budou pořádat ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2013 13th ESE Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology, ČES byla požádána o zvážení možnosti sponzorovat účast mladých endokrinologů do 35 let na tomto kurzu. Výbor rozhodl o vypsání 10 cestovních grantů ve výši 300 EUR pro prvních 10 přihlášených participantů. b. Výbor rozhodl, že Dr. D. Kodedová a Dr. R. Stejskal zformulují reakci na článek ve Zdravotnických novinách o tom, že je dostatečná síť endokrinologů v ČR. Dopis bude vyjádřením nesouhlasu výboru a bude obsahovat mj. zdůvodnění spočívající v uvedení neuspokojivých čekacích dob na endokrinologická vyšetření ve většině regionů v ČR. c. Byl stanoven zástupce ČES pro výběrové řízení na poskytování endokrinologické péče v Plzni. Výbor požádá o účast na výběrovém řízení Dr. E. Vlčkovou, která je obeznámena s lokální problematikou. d. Byla otevřena otázka léčby transsexualismu a sexuální agresivity v dětském věku a event. ustanovení Sekce dětské sexuologie v rámci Sexuologické společnosti a spolupráce pediatrických endokrinologů s touto sekcí. Tato problematika bude projednána na Dnech dětské endokrinologie v Mladé Boleslavi v lednu 2013, kde bude rozhodnuto o dalším postupu. e. Doc. Šnajderová poděkovala přednášejícím na Podzimním endokrinologickém symposiu za účast a přípravu kvalitních prezentací.

12. Příští schůze výboru se bude konat dne 8.1. 2013 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky.

Zapsali Václav Hána, Michal Kršek