Zápis z jednání Výboru ČES (leden 2013)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 8.1.2013

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Čáp, Dvořáková, Hána, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Plášilová, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil Omluveni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Stejskal V úvodu schůze popřála doc. Límanová prof. Markovi k nadcházejícím narozeninám.

1. Schválení programu Prof. Marek zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze 13.11.2012 Byl schválen zápis z min. schůze výboru.

3. Informace Doc. Zdeňka Šumníka o jednání komise pro vzácná onemocnění na MZd Doc.Šumník zastupuje ČES v Meziresortní a mezioborové pracovní skupině pro vzácná onemocnění a informoval výbor ČES o dosavadních výsledcích činnosti skupiny a o jejích dalších plánech. Aktuálně probíhá podávání návrhů na vytvoření sítě národních center pro léčbu vzácných onemocnění a ustavení center s mezinárodním přesahem. Výbor ČES vyjádřil souhlas s vytvořením „Centra pro vzácná endokrinní onemocnění dětského věku a dětského diabetu“ s mezinárodní působností ve FN Motol v Praze a ve FN Olomouc. Dále výbor odsouhlasil, aby byla vytvořena následující centra s mezinárodní působností: „Centrum pro vzácná endokrinní onemocnění v dospělém věku“ na III. interní klinice VFN v Praze „Centrum pro tyreoonkologii a léčbu otevřenými zářiči v endokrinní onkologii“ na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie ve FN Motol. Do struktury národních center výbor odsouhlasil vytvořit „Centra pro vzácná endokrinní onemocnění v dospělém věku“ na těchto pracovištích: Endokrinologický ústav Praha, FN Hradec Králové, FN Brno, FN Olomouc, FN Plzeň.

4. XXXVI. endokrinologické dny v Plzni – programová struktura a volba programového výboru Výbor ČES odsouhlasil jmenovat Programový výbor ED ve složení: Marek (president), Čáp (tajemník), Broulík, Dvořáková, Hána, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Plášilová, Stárka, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil. K účasti na jednání programového výboru bude zvána i předsedkyně organizačního výboru Dr Erika Vlčková. O organizaci sesterské sekce bude požádána prof. Čápem sestra Dulíčková z Hradce Králové. Ze Slovenska dodá členy výbor SES – obešle prof. Marek. Organizační výbor tvoří: MUDr. Erika Vlčková PRIVAMED MUDr.Renata Pomahačová dětská klinika FN Plzeň MUDr.Dana Hauerová endokrinol. amb. MUDr.Daniela Mrázová endokrinol. amb. MUDr.Klára Kielbergerová PRIVAMED

Výbor odsouhlasil vytvořit smíšené sekce pro dětskou i dospělou endokrinologii. Výbor schválil předsedy jednotlivých sekcí: štítná žláza I Zamrazil + Dvořáková štítná žláza I I Vlček + Plášilová kalcium Broulík + Šumník nadledviny Kršek + Koloušková reprod. endokrinologie Stárka + Šnajderová Varia Límanová + Kalvachová hypofýza Hána + Lebl diab.mellitus Škrha + Průhová

5. Výroční kongres Androgen Excess Society (doc. Vrbíková) Kongres se bude konat v Praze 7. června 2013. Výbor vyjádřil souhlas se záštitou nad kongresem a souhlasil s rozesláním oznámení o kongresu členům ČES ČLS JEP.

6. Volby do výboru Evropské endokrinologické společnosti Prof. Bouchard, předseda ESE navrhuje posunout kandidaturu prof. Krška na rok 2014 vzhledem k aktuální kandidatuře 2 členů ze střední a vých. Evropy. Prof. Marek se pokusí vyjednat pro rok 2014 podporu prof. Krška v Polsku.

7. Podpora Dr Drncové Výbor odsouhlasil podporu žádosti dětské endokrinoložky Dr. Drncové o získání smlouvy se zdrav. pojišťovnami v Plzeňském kraji, kde je kritický nedostatek dětských endokrinologů. Vzhledem k úmrtí Dr. Baliharové by šlo jen o převzetí endokrinol. úvazku.

8. Oprava vyúčtování V. postgraduálního kursu v Hradci Králové Prof. Marek informoval výbor, že při vyúčtování Postgrad. kurzu v endokrinologii v r. 2012 došlo v Galen Symposiu k chybě a zisk činí jen 155 949,– Kč.

9. Různé:

  • Prof. Zamrazil informoval o Dni jodového deficitu , který bude 15.5. v Českých Budějovicích a o Dni štítné žlázy 25.5. Obé podpoří ČES.
  • Dále informoval, že zemřel prof. Aldo Pinchera z Pisy.
  • Dr. Dvořáková vznesla dotaz, jak probíhá zajištění liothyroninu – prof. Marek informoval, že po odmítnutí dovozu firmou Glaxo se obrátil na firmu Sanofi Aventis, která distribuuje přípravky liothyroninu ve Francii a Německu, zatím bez odpovědi.
  • Prof. Marek informoval aktuální ceně a doplatku na Minirin Melt – nyní je Minirin Melt 60 ug bez doplatku a na 120 ug tablety je doplatek 64 Kč.
  • Doc. Šnajderová informovala, že s prof. Hamplem pracují na získání kodu pro úhradu stanovení Antimulleriánského hormonu a současně zajistí i pro inhibin B , případně další peptidy.

10. Soutěž o nejlepší publikaci v roce 2012. Prof. Čáp opět podá inzerát k vyhlášení Soutěže o nejlepší publikaci v roce 2012.

11. Zprávy vědeckého tajemníka a. Slovenská endokrinologická společnost a Evropská endokrinologická společnost budou pořádat ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2013 13th ESE Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology, ČES vypsala 10 cestovních grantů ve výši 300 EUR pro prvních 10 přihlášených participantů. – zatím se hlásí 2 uchazeči

b. Ve spolupráci se Svazem ambulantních endokrinologů – Dr. Kodedovou a Dr. Stejskalem byl připraven dopis, který reaguje na mylné informace VZP v tisku, že je dostatek endokrinologů. Prof. Marek podepíše a bude zasláno pojišťovnám a do Zdrav. novin.

c. Vytvoření Nezávislého registru pacientů léčených růst. hormonem (v dětství i dospělosti) v ČR – prof. Hána informoval, že brzy již bude připravena smlouva a defin. verze finanční doložky o výši nákladů mezi ČES a IBA v Brně, který byl vybrán. d. Placené inzeráty na webových stránkách ČES. prof. Hána informoval, že odeslal kladnou odpověď firmě Nimotech s.r.o. (Bogdan Szpyrc) , která projevila zájem o banner na stránkách ČES, ale nepřišla žádná odpověď.

12. Příští schůze výboru se bude konat dne 12.3. 2013 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky. Od 14 hodin začne programový výbor Endokrinol. dnů 2013.

Zapsal Václav Hána