Zápis z jednání Výboru ČES (březen 2013)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK dne 12.3.2013

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Kalvachová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil, Vlčková Erika (předsedkyně organiz. výboru ED 2013) Omluveni (bez titulů dle abecedy): Kodedová, Plášilová Před zahájením schůze prof. Marek blahopřál prof. Čápovi k 60. narozeninám.

1. Schválení programu Prof. Marek zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze 8.1.2013 Byl schválen zápis z min. schůze výboru.

3. XXXVI Endokrinologické dny v Plzni – organizační zajištění
Dr. Vlčková referovala o přípravě Endokrinol. dnů. Termín Endokrinologických dnů je od 10.10. do 12.10. 2013. Místo konání Park Hotel, Plzeň. Společenský večer na přivítanou bude v Restauraci Na Spilce v areálu Plzeňského Prazdroje, společnský večer 11. října v Parkhotelu Plzeň.

4. Programové zajištění Endokrinologických dnů Prof. Marek shrnul návrhy úprav 1. oznámení ED jak se sešly při elektronickém připomínkování a přepošle je Dr. Kubátové z Galén Symposion. Jednou ze změn je i návrh, aby žádosti o cestovní granty evidoval Galén Symp. , který tak správně zachytí i pořadí podaných žádostí. Dále navrženo, aby spolu s přihláškou byla uvedena i kolonka člen výboru ČES a SES. Termín zaslání abstrakt byl posunut na 31.7. a programový výbor zasedne 14.5. a poslední 3.9. vždy ve 14 hodin. Na Charvátovu přednášku byl schválen prof. J. Čáp a na Schreiberovu přednášku prof. Marek. Přednáška Písařovicové – Čížkové bude určena při prog. výboru.

5. XX. kongres ČIS v Praze 2.-5. října. Obsazení 60 min. bloku – 30 min . prof. Broulík – Hypokalcémie, druhá přednáška bude obsazena na základě elektron. diskuse v průběhu týdne. Prof. Marek pak odešle na výbor ČIS.

6. Jednání komise pro centra pro vzácná onemocnění Prof. Hána podal informaci o účasti na schůzi Komise pro vzácná onemocnění při MZ. Prezentace doc. Šumníka za pediatrickou endokrinologii i prof. Hány za endokrinologii dospělých byla kladně přijata a bylo schváleno, že koncepce Evropských i Národních center pro léčbu vzácných endokrinol.one­mocnění vyhovuje. Kriteria navrhovaná ČES budou ve spolupráci MZ a ČES ještě doladěna a poté budou vyhlášena Min. zdravotnictví , aby se pracoviště mohla přihlásit a bylo o statutu center na MZ rozhodnuto.

7. Problematika oboru endokrinologie + diabetologie. Prof. Marek informoval o dopisu Dr. Rögnerové z MZ, ve kterém ČES i ČDS informuje, že MZ nezamýšlí rušit nebo sjednotit odbornosti 103 a 104. Budou zachovány obě samostatně. Požadavek výborů ČES i ČDS je zachovat užívané zkratky END a DIA. Výbor předpokládá, že proběhne navržená úprava změny názvu oboru na Endokrinologie a diabetologie. Prof. Marek zjistí, kdy by měla Vyhláška MZ vstoupit v platnost a zda v ní jsou uvedené skutečnosti zahrnuty.

8. Léková problematika (růstový hormon, Pregnyl, liothyronin)

  • Prof. Marek informoval o zprávě SÚKL o změně úhrady preparátů s obsahem somatropinu. Na výboru byl schválen dopis, ve kterém prof. Marek upozorňuje na chybné hodnocení situace při stanovení úhrady, špatném nastavení ceny a možné fatální důsledky této změny. Výbor v dopise požaduje, aby SÚKL preparáty znovu posoudil a zajistil plnou úhradu nejméně jednoho preparátu s obsahem somatropinu ve všech indikacích pro tento přípravek.
  • Pregnyl 1500 j – konstatováno, že je nyní dostupný na českém trhu, avšak je za plnou úhradu pacientem. Hrozilo, že při regulované ceně prep. by firma lék na trhu již dále nezajistila. Stávající varianta je přijatelnější.
  • Liothyronin – přípravou spec. léčebného programu pověřeni Dr. Weiss a doc. Vrbíková

9. Zprávy vědeckého tajemníka

  • Prof. Hána informoval o žádostech o Cestovní grant na 13. postgrad. kurz v endokrinologii organizovaný koncem května ESE v Košicích. Výbor schválil všechny přijaté přihlášky – Dr. Gabalec, Dr. Kosák, Dr. Brunerová, Dr. Urbanová, Dr. Hána jr., Dr. Martynková, Dr. Krátký.
  • Prof. Hána informoval o přípravě Registru pacientů léčených růst. hormonem, na níž spolupracuje s Dr. Kolouškovou. Smlouva s IBA je před podepsáním
  • Schváleno udělit Čestné členství ČES prof. Čápovi u příležitosti 60. narozenin. Diplom bude předán na ED v Plzni.

10. Výběrové řízení v karlovarském kraji. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu v Karlových Varech pořádá výběr. řízení na –uzavření smlouvy o poskytování a úhradě služeb pro ambulantní péči v oboru endokrinologie pro území Karlovarského kraje Prof. Marek pověřil účastí za výbor Dr. Romanu Chrastilovou.

11. Noví členové ČES – prof. Marek informoval o nově přijatých členech ČES: Dr Martina Lašticová, Dr Nelli Hajrapetjanová, Dr Václav Hána,ml., Dr Monika Nývltová..

12. Různé

  • Doc. Šnajderová spolu s prof. Hamplem připravují návrhy listů pro ZP pro stanovení Antimuller. hormonu a Inhibinu.
  • Doc. Šnajderová informovala o změně ve výrobě přípravku Cetreotid a nutnosti modifikovat protokol ochrany gonád.
  • Doc. Šnajderová informovala o přípravě Podzimního endokrinol. smyposia – dohodnut termín 15. – 16.11.2013 a vyzváni řečníci k přípravě temat.
  • Doc. Šnajderová informovala o požadavku doc. Neumanna diskutovat na výboru ČES problematiku mladistvých sex. deviantů a jejich léčby. Z diskuse na výboru vyplynulo, že by měla předcházet příprava této problematiky v okruhu pediatrických specialistů včetně endokrinologů, aby diskuse měla naději na kvalifikovaný výstup.

13. Příští schůze výboru se bude konat dne 14.5. 2013 v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK : od 14 hodin začne programový výbor Endokrinol. dnů 2013 a v 15:00 výbor ČES.

Zapsal Václav Hána