Zápis z jednání výboru ČES (červen 08)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 24.6.2008

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Čáp, Dvořáková , Hampl, Hána , Lebl, Kodedová, Kršek, Límanová , Marek, Stejskal, Šnajderová, Vrbíková, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Cvejn, Kalvachová, Jenšovský, Vlček, Weiss.

Schůzi vedl prof. Marek a Hána.

 1. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES
 2. Schválen program schůze výboru.
 3. Informace o nových členech ČES – prof. Hána a prof. Marek : 2 noví členové. Dva členové ČES ukončili členství.
 4. Logo ČES
  Proběhla diskuse o návrzích. Ze zatím získaných návrhů nebyl žádný jednoznačně přijat. Prof. Kršek a Dr. Stejskal osloví ještě Matěje Chytila a přes sl. Ryšánkovou zajistí další návrhy. Měly by obsahovat kombinaci písmen, případně grafiku vyjadřující vztah k endokrinologii, „řízení“ apod.
 5. XXXII. Endokrinologické dny v Českém Krumlově v r. 2009. Bylo podrobně zpracováno srovnání jednotlivých návrhů a diskutovány možné varianty. Na závěr při hlasování vybrána firma Galén-Symposion – 13 hlasů pro, žádný proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 6. Příprava nových webových stránek ve spolupráci s Firmou Lundegaard za podpory firmy Pfizer. Zástupkyně firmy seznámila výbor s přípravou stránek a základními variantami stránek. Tyto nám zítra zašlou elektronicky. Členové výboru do 14 dnů vyjádří připomínky a podněty. Na příští schůzi výboru v září bude prezentována již připravená verze stránek.
 7. O cestovních grantech na ED na Štrbském plese informoval prof. Hána – zatím jsou 4 přihlášky z Endokrinologického ústavu.
 8. Žádost o cestovní granty – Mgr. E. Václavíková a Mgr. V. Sýkorová, které se aktivně (postery) účastní na kongresu ETA v Thessaloniki. Obě žádají o 15 000 Kč - na kongres. poplatek, letadlo a ubytování. Výbor jednoznačně souhlasil s udělením cest. grantů. Proplacení zajistí pokladník doc. Vlček.
 9. Prof. Marek navrhnul udělit prof. Lazúrové u příležitosti 50. narozenin čestné členství ČES. Jednoznačný souhlas výboru. Zajistí prof. Hána vč. diplomu.
 10. Prof. Zamrazil informoval o závěrech jednání ke Koncepci transformace oborů specializačního vzdělávání. 19.6. t.r. na MZ. Ze zápisu vyjímám:
  Informace o nové podobě specializačního vzdělávání:
  Bude v podstatě třístupňové
  základní kmen (2 - 3 roky)
  specializační příprava v oboru (3 - 4 roky)
  "funkční specializace" (specializační kurzy - 1 - 2 roky)
  Příprava bude probíhat na akreditovaných pracovištích, která na rozdíl od dosavadní praxe může být udělana MZ ČR buď na celou dobu přípravy, nebo pro její různé fáze. Finanční podpora bude udělována příslušnému akreditovanému pracovišti kde bude rezident registrován. Kmen nebude ukončen atestací, ale osvědčení o jeho absolvování vydá školitel. Specializační atestační zkouška bude složena do 3 let po ukončení přípravy. V tomto období již bývalý rezident nebude dostávat finanční příspěvek.
  Na přípravu bude dostávat rezident příspěvky pouze pro absolvování kmene a přípravy na specializační atestaci, nikoli na specializační kurzy, MZ ČR předpokládá, že v budoucnosti na tuto formu dostane příspěvek z EU.
  Počet a definice základních kmenů a specializačních atestací nebyly zatím přesně definovány, MZ ČR zpracovává 2 návrhy:
  Návrh kolegia děkanů (a Vědeckých rad) lékařských fakult
  počet kmenů: 7 (uvažuje se o osmém kmeni psychiatrie)
  počet specializací : celkem 36 na kterých se děkani shodli, 4 nebyly definitivně dohodnuty
  Návrh ČLK
  počet kmenů: 17
  počet specializací: 46
  Definitivní podobu zpracovává MZ ČR, podle vyjádření jeho představitelky se velmi blíží návrhu děkanů.
  Bylo všemi přítomnými představiteli opakovaně zdůrazňováno, že se jedná o předběžný návrh, který má být podkladem pro diskusi. Návrhy a náměty je možno zasílat na Odbor vzdělávání MZ ČR, příslušným orgánům ČLK, eventuelně přes odborné společnosti ČLS JEP.
 11. Doc. Šnajderová a prof. Kršek připravili dopis na SÚKL - Návrh ke změně úhrady léčiv ze skupiny pohlavních steroidních hormonů k náhradní hormonální léčbě. Souhlas výboru s jeho obsahem.
 12. Další výbor ČES se bude konat 9.9.2008 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

prof.V. Hána, věd. sekretář ČES