Zápis z jednání výboru ČES (květen 2013)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 14. 5. 2013

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Plášilová, Stárka, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil.

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Hána, Stejskal

Program schůze výboru ČES, ČLS JJEP

1. Schválení programu Jednomyslně byl schválen návrh programu schůze.

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané dne 12. 3. 2013
Jednomyslně a bez připomínek byl schválen zápis z minulé schůze.

3. Informace Dr. Dvořákové o stavu žádosti o schválení výkonu „Perkutánní punkce a tenkojehlová biopsie“
Výkonu byl přiřazen kód, nyní čeká na podpis ministra. Kód má vyšší hodnotu oproti dříve vykazovanému a zohledňuje provedení až 3 diagnostických vpichů během jednoho výkonu. Měl by vejít v platnost s novou vyhláškou, která má vstoupit v platnost 1.1.2014.

4. Jednání o plné úhradě přípravků růstového hormonu
SÚKL provedl revizi úhrad přípravků s obsahem růstového hormonu, který je zařazen do skupiny „Hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga“, ve které jsou zahrnuty i přípravky Increlex (hrIGF-I) a Somavert (pegvisomant). Při revisi SÚKL navrhuje podstatně snížit úhradu přípravků růstového hormonu, což by mohlo mít za následek vznik i neúměrně vysokých doplatků pro nemocné, včetně dětských pacientů. Protože v každé skupině musí být alespoň jeden přípravek s plnou úhradou, argumentuje SÚKL tím, že bez doplatku je v této skupině již pegvisomant (Somavert) a zákonu by tak bylo vyhověno.. Prof. Marek proto za ČES ČLS JEP napsal na SÚKL dopis s žádostí, aby alespoň jeden přípravek růstového hormonu byl plně hrazený.. Ze SÚKLu však dostal odpověď Dr. Žáčkové, která v podstatě obhajuje způsob tohoto stanovení úhrady s tím, že je „podle zákona“, Prof. Marek proto vstoupil do jednání s MUDr. Martinem Gregorou, poslancem PSP ČR, který předložil v poslanecké sněmovně návrh změny přílohy příslušného zákona ve smyslu vynětí přípravků somavert a mecasermin ze zmíněné skupiny, takže ve skupině zůstanou pouze přípravky růstového hormonu, z nichž podle zákona alespoň jeden bude muset být plně hrazen. 5. Ocenění publikací za r. 2012.
Výbor rozhodl o udělení cen za publikace za rok 2012 takto:
Cena za knižní publikaci nebyla přidělena , protože do uzávěrky soutěže nebyla žádná knižní publikace přihlášena.

  1. Cena za původní práci pro mladé autorky a autory do 35 let věku:

Byly uděleny 2 ceny ve výši 5 000,–Kč: Dr. Gabalcovi za publikaci: Dopamine 2 receptor expression in various pathological types of clinically non-functioning pituitary adenomas. Gabalec F, Beranek M, Netuka D, Masopust V, Nahlovsky J, Cesak T, Marek J, Cap J. Pituitary. 2012 Jun;15(2):222–6 IF 1,830

Dr. Václavíkové za publikaci: Hirschsprung's di­sease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene.Vacla­vikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Pediatr. Surg. Int. 2012 Feb;28(2):123–8. IF 1,253

  1. Cena za původní práci pro autorky a autory bez rozdílu věku:

Cena ve výši 5 000, Kč byla udělena doc. Zelinkovi za soubor 6 původních prací věnovaných sekundární hypertenzi se souhrnným IF 10,665

6. Informace z Evropské endokrinologické společnosti (ESE) Prof. Marek informoval o nových členech Executive Committee ESE, jména nových členů výboru jsou uvedena na stránkách ESE. Dále informoval, že ČES byla požádána prof. Milewiczem o nominování hodnotitelů abstrakt a potenciálních předsedajících sekcím na Evropský endokrinologický kongres ve Wroclawi v roce 2014.

7. Informace o týdnu štítné žlázy Prof. Marek informoval, že seminář k týdnu štítné žlázy v Poslanecké sněmovně PČR plánovaný na 17. 5. byl z nám neznámých důvodů zrušen.

8. Přednáška prof. Foleyho z Pittsburghu Prof. Marek informoval, že se dne 4. 6. 2013 ve 13:00 bude v Charvátově sálu 3. interní kliniky konat přednáška prof. Foleyho, pediatrického endokrinologa z Pittsburgu, USA, na téma „Černobyl a štítná žláza“.

9. Dopis MZd týkající se lázeňské léčebné péče Prof. Marek informoval, že obdržel dopis od Dr. Třeštílkové z MZd poukazující na vysoký útlum (nad 20%) lázeňské péče. Výbor se domnívá, že se jedná u logický důsledek úprav indikačního seznamu a vzal informaci na vědomí.

10. Změny členské základny V období od minulé schůze zemřel doc. Kopecký a ze společnosti se odhlásil Dr. Holub. Nově výbor schválil přijetí 3 nových členů Katariny Pantlíkové, nemocnice Znojmo, Moniky Šrámkové, Endokrinologický ústav Praha, Renaty Hřebíkové, Endokrinologický ústav Praha.

11. Různé Na podnět doc. Límanové byl diskutován výkon „Reflex Achillovy šlachy“, jeho význam a racionalita provádění. Výbor se domnívá, že je vhodné výkon v sazebníku zatím ponechat pro ojedinělé případy, kdy jeho provedení může být přínosné.

Doc. Šnajderová navrhla finanční odměnu dvěma pracovnicím podílejícím se na studii “Působení analogů gonadoliberinu na endokrinní a reprodukční funkci ovarií v průběhu protinádorové léčby u mladých dívek a žen ve fertilním období: projekt farmakologické ochrany gonád a ochrany reprodukčních funkcí”. Odměna ve výši 6000,0 Kč byla schválena.

Prof. Lebl navrhl, aby se zvážila cílená podpora ČES, resp. její zvýšení, jejím členům, zejména na podporu vědy a vzdělávání. Bylo rozhodnuto, že pracovní skupina (dle abecedy a bez titulů: Čáp, Hána, Kršek, Lebl) připraví návrhy, které budou diskutovány na zářijovém výboru.

Příští schůze výboru ČES: 3. září 2013 v 15:00 hod. Příští schůze programového výboru XXXVI Endokrinologických dnů: 9.7.2013 v 15:0­0 hod.

V Praze dne 14. 5. 2013 zapsal

Michal Kršek