Zápis z jednání Výboru ČES (září 2013)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 3.9. 2013

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Vrbíková, Weiss, Zamrazil.

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Kalvachová, Plášilová, Stejskal, Šnajderová,Vlček

Program schůze výboru ČES ČLS JEP

1. Schválení programu Jednomyslně byl schválen návrh programu schůze.

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané dne 14.5. 2013
Jednomyslně a bez připomínek byl schválen zápis z minulé schůze.

3. XXXVI. Endokrinologické dny v Plzni Prof. Marek informoval o přípravách. Přihlášeno je zatím 482 účastníků, očekává se 530 a dalších 50 zástupců firem. Prof. Hána zajistí diplomy.

4. Sjezd ČIS v Praze – endokrinologická sekce Dne 4.10. ve 14 – 15 hod. budou přednášet prof. Broulík – Dif.dg. hypokalcemie a prof. Zamrazil – Jsou důvody, aby se internista zabýval saturací jodem?

5. Postgraduální kurs ČES v Hradci Králové Prof. Čáp zablokoval termín konání 15. – 17.5.2014 na Pedagogické fakultě. Organizátorem kursu bude Galén Symposion.

6. Informace o výkonu 14 220 – FNAB pod sono kontrolou Informoval prof. Marek a prim. Dvořáková. Nyní je schválení výkonu před podpisem ministrem zdrav. Pokud ministr podepíše, bude kod platit od 1.1.2014. Zatím byl odhad provedených punkcí u klientů VZP za r.2012 kolem 3600 výkonů za rok, ale předpokládá se, že takových výkonů bude provedeno zřejmě více.

7. Informace o trijodthyroninu Prof. Marek informoval o specifickém léčebném programu k zajištění dovozu trijodtyroninu. Chystá se dovoz prep.CYNOMEL firmy  Sanofi – Aventis z Francie. Ma­teriály jsou na MZ a SUKL a čeká se na vyřízení. Dle odhadu tyreoidologů by bylo léčeno 1000 pac. ročně. V žádosti je požadavek na dovoz 30 000 balení trijodthyroninu 0,025 mg po 30 tabletách ročně. 8. Informace o European Endocrine Update UEMS připravuje projekt elektronické učebnice endokrinologie, která by byla dostupná členům endokrinol. společností podle e-mailových adres. K tomu bychom měli poskytnout údaje – el. adresy zájemců o přístup z ČR. Během ED zajistíme adresy od zájemců. Prof. Hána připraví výzvu, která bude vyvěšena na stránkách ČES a v papírové podobě předána do tašek na ED.

9. Smlouva o spolupráci na projektu „Celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem“. Prof. Marek informoval, že smlouva je podepsaná. Prof. Hána informoval, že se připravuje databaze a na ED v Plzni by pravděpodobně mohla být první verze demonstrována lékařům z center pro léčbu GH.

10. Cílené podpory ČES na vědu a vzdělávání Pracovní skupina Lebl, Čáp, Hána, Kršek připraví návrh k diskusi do příští schůze.

11. Stav členské základny a noví členové. Aktuální stav je 455 členů. Noví členové – J. Sehnálková – Český Krumlov, A. Krubnerová- ČB, P. Krupková – Pelhřimov, G. Vajdová – Havířov, N. Probstová – Praha, B. Hamplová – Praha, V. Hundža – Pardubice, V. Sigmundová – Kolín.

12. Různé

  • Prof. Marek informoval o plánované schůzce zástupců endokrinol. společností s předsedou ESE, která se koná ve Vídni 13. – 14.9 – již minule delegován prof. Kršek. Schválena úhrada cestovného.
  • Dle dopor. Doc. Šnajderové schvá­lena odměna ve výši 6000,– Kč i třetí pracovnici v pro­jektu “Působení analogů gonadoliberinu na endokrinní a reprodukční funkci ovarií v průběhu protinádorové léčby u mladých dívek a žen ve fertilním období: projekt farmakologické ochrany gonád a ochrany reprodukčních funkcí”.  Schválení odměn předchozím dvěma pracovnicím přijal výbor ČES již na minulé schůzi.

 

13. Příští schůze výboru ČES: 12.11.2013 v 15:00 hod. Pracovní oběd výboru ČES 10.10. ve 12.00 hod. v Parkhotelu v Plzni.

V Praze dne 3.9.2013 zapsal Václav Hána