Zápis z jednání výboru ČES (září 08)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 9.9.2008

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková , Hána , Lebl, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová , Marek, Vlček, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Hampl, Jenšovský, Stejskal, Šnajderová Vrbíková.

Schůzi vedl prof. Marek.

 1. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES
 2. Schválen program schůze výboru.
 3. Informace o nových členech ČES – prof. Hána : 1 nový člen.
 4. Screening thyreopatií v graviditě
  Doc. Límanová informovala o průběhu přípravných jednání s VZP. Zatím zahájení programu bránilo stanovisko předsedy výboru ČGPS Dr Dvořáka, které presentoval při jednání ve VZP a které projekt screeningu negovalo. Dosud oslovení ambulantní gynekologové však s projektem souhlasí a neodmítají jej. Navíc dohodnuto, že na projektu budou moci participovat nemocniční gynekologové, kteří projekt rovněž podporují. Odsouhlaseno pozvat zástupce gynekologů na ED v Č. Krumlově v r. 2009 ke kulatému stolu. Zajistí doc. Límanová.
 5. Škodlivost kabergolinu – fakta či mýtus? Prof. Marek shrnul současné závěry ze studií, které sledovaly vliv podávání kabergolinu na srdce (chlopně, endokard, perikard) v průběhu léčby hyperprolaktinemie. T.č. nejsou jasné důkazy, že by v dávkách obvyklých v léčbě hyperprolaktinemie kabergolin způsoboval poškození srdečních chlopní. V liter. byl prokazován nežádoucí efekt kabergolinu na srdeční chlopně při léčbě parkinsoniků kabergolinem, kde jsou podávány podstatně vyšší dávky. V této skupině pacientů s Parkinsonovou chorobou nebyla pozorována závislost postižení na dávkách a délce podávání. Prof. Marek s kardiologem doc. Králem připravuje článek na dané téma.
 6. Specifický léčebný program – fludrokortison. Prof. Marek informoval, že výroba Fludrokortisonu přešla do Austrálie, čímž se zkomplikovala situace. Tím, že není výrobce v EU a není Fludrokortison registrován v EMEA, probíhá složitý proces registrace vyžadující řadu formalit. Pokud se vše podaří, mohl by spec. léčebný program začít opět od 10/2008.
 7. Dopis SÚKL o zavedení kategorie léků „bez lékařského předpisu s omezením“. Jediná připomínka výboru – navrhnout, aby byl stanoven časový limit pro nákup léků této kategorie pacientem.
 8. Postgraduální specializace. Prof. Marek a prof. Zamrazil informovali o návrzích úprav postgrad. specializace. Obdobné informace byly nedávno publikovány v časopise ČLK. Zatím mnoho nejasností. Dle těchto informací by atest. zkoušky měly probíhat na MZ.
 9. Žádost doc. Votavy z Kliniky dětí a dorostu FNKV o zpětné zařazení do seznamu specializovaných pracovišť, které slouží pojišťovnám při rozhodování o kódu J5. Navrženo, aby prof.Marek získal doplňující informaci, kdo bude garantem léčby GH na pracovišti FNKV.
 10. Volby do výboru Evropské endokrinologické společnosti v r. 2009. Přijat návrh, aby byli do voleb nominování prof. Kršek a doc. Čáp, kteří mají o kandidaturu zájem. Prof. Hána byl též navržen, ale t.č. kandidovat nechce.
 11. Stanovisko ČES k přípravku Lysodren. Prof. Marek informoval o dopisu SÚKL ke kategorizaci Lysodrenu a stanovení maxim. ceny a podmínek úhrady. Součástí je požadavek, aby byla preskripce umožněna kromě onkologa i specializaci endokrinologa.
 12. Hospodaření za prvé pololetí 2008. Prof. Marek informoval, že na účtu JEP je přes 715 tis. Kč.
 13. Logo ČES
  Proběhla diskuse o návrzích.
  Doporučeno, aby prof. Hána pokračoval v jednání s paní Prchlíkovou, která předložila poslední návrhy. Cílem je dosáhnout rozpracování základního návrhu, modifikace písem a barevné modifikace.
 14. Příprava nových webových stránek ve spolupráci s Firmou Lundegaard za podpory firmy Pfizer. Členové výboru vyjádřili připomínky a podněty:
  Prof. Hána s Dr. Cvejnem budou ve spojení s firmou Lundegard stránky modifkovat.
  Zachovat adresu www.endokrinologie.cz SAE volit jako samostatnou rubriku. rubrika „kontakty“ má být výraznější resp. v hlavním menu /výraznější položka/. přidat do hlavní lišty mapu stránek.
  Přidat přehled toho, kdo obdržel jakou cenu (výroční,za monogrfaii), event. kdo měl kdy Charvátovu a Šilinkovu přednášku, nebo nově přednášku prof.Písařovicové – zajistí prof. Čáp
  Zavést RUBRIKY: - bude nutné specifikovat, kdo je bude naplňovat a aktualizovat– všichni za své oblasti dodávat podklady
  o nás - kde je ČES afiliována – ESE, ICE a odkazy
  kontakty – výbor celý, rev. komise, od kdy do kdy
  stanovy – asi odkaz na ČLS
  přihláška
  kongresy a kurzy, u složky "Kongresy" napsat odděleně ČES, ECE, ENEA, ENDO, ETA ... pod každý nadpis rok a odkazy na web stránky a pod. To pak zadáme výrobci stránek.
  aktuality
  Informace členům
  zápisy z výborů
  cestovní granty – vypsané podmínky různých grantů a udělené granty
  postgraduální vzdělávání
  diskuse - nezavádět
  Zajímavé odkazy: ESE, ICE, ČIS, SES, ESPE, ENEA, ENDO, ETA, MZd, ECE 2010, VZP, ČLK, ČLS, Česká diabetol, SMOS..... ?? akreditace
  Průběžné vedení stránek – Dr. Cvejn
 15. XXXII. Endokrinologické dny v Českém Krumlově v r. 2009. Prof. Hána zahajuje jednání s Mgr. Středovou a obešlou firmy. Termín konání - 24.- 26.9. 2009
 16. O cestovních grantech na ED na Štrbském plese informoval prof. Hána – zatím je 6 přihlášek
 17. Další výbor ČES se bude konat 18.11.2008 v 15 hod v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

prof.V. Hána, věd. sekretář ČES