Zápis z jednání Výboru ČES (listopad 2013)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 12.11. 2013

Přítomni (bez titulů dle abecedy): Broulík, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Límanová, Marek, Plášilová, Šnajderová, Vrbíková, Weiss, Zamrazil.

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Lebl , Stejskal, Vlček

Program schůze výboru ČES ČLS JEP

1. Schválení programu Jednomyslně byl schválen návrh programu schůze.

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané dne 3.9. 2013
Jednomyslně a bez připomínek byl schválen zápis z minulé schůze.

3. Volby do výboru ČES Koncem roku 2013 uplyne 4-leté funkční období výboru a je nutné vypsat volby nového výboru. Odsouhlasen dvojkolový korespondenční systém. Prof. Hána zajistí rozeslání cestou ČLS. Volební komise- doc. Jiskra, dr. Bičíková, dr. Sýkorová Návrat návrhů na kandidáty do výboru (prvního kola) do 15.12.2013, termín zaslání hlasů druhého kola do 2. února 2014 na adresu paní Soukupové (3. int. klinika VFN).

4. Postgraduální kurs v Hradci Králové Termín konání 15. – 17.5.2014 na Pedagogické fakultě. Organizátorem kursu je určen Galén Symposion. Program bude připraven garanty jednotlivých okruhů (bez titulů,podle abecedy)- Hypofýza (Lebl, Marek), Štítná žláza (Dvořáková M., Zamrazil), Osteologie a parathyreoidea (Bayer, Palička), Nadledviny (Kršek, Pomahačová), Gynekol. endokrinologie (Rešlová, Vrbíková), Mužský hypogonadismus a poruchy fertility (Hána, Šnajderová), Metabolismus (Kalvachová, Šmahelová). Termín jednání programového výboru je 14.1.2014 v 15 h­odin na III. Interní klinice 1.LF UK v Praze.

5. Ustavení ceny doc. Aloise Kopeckého Návrh prof. Lebla přednesla Dr. Kalvachová. Cena by měla být udělována za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru dětské endokrinologie a měla by být spojena s finanční odměnou, která navržena 25 000,– Kč. Další specifikaci návrhu a formální atributy včetně přípravy diplomu spojené s cenou po projednání na ČLS JEP upřesní prof. Lebl . Definitivní projednání v plánu na setkání výboru 14.1.2014 v 15 h­odin na III. Interní klinice 1.LF UK v Praze. Výbor odhlasoval udělení této ceny v r. 2013 prof. MUDr. Olze Hníkové,CSc.

6. Návrh členů akreditační komise pro nástavbový obor Dětská endokrinologie a diabetologie. Na návrh prof. Marka výbor odsouhlasil navrhnout do akreditační komise i do zkušební komise pro nástavbový obor Dětská endokrinologie a diabetologie (bez titulů) níže jmenované: Jiřina Zapletalová (Olomouc), Dana Novotná (Brno), Marcela Dvořáková (Praha), Božena Kalvachová (Praha), Zdeněk Šumník (Praha), Marta Šnajderová (Praha), Ivana Plášilová (Hradec Králové), Jan Lebl (Praha).

7. Návrh pracovní skupiny o cílené podpoře ČES na vědu a vzdělávání Pracovní skupina Lebl, Čáp, Hána, Kršek připravila návrh, který byl v proběhlé diskusi upraven takto: Cestovní granty podává žadatel na adresu výboru ČES a jsou udělovány podle těchto pravidel:

  *   Maximální obnos pro jednotlivce činí 15 000,– Kč. Výjimky při zdůvodnění musí být projednány výborem. (Proplacení nákladů na cestu se uskuteční proti potvrzením.)   *   Cestovní granty jsou udělovány endokrinologům do 35 let.   *   Podmínkou je aktivní účast, tj. jako referující autor přednášky nebo prvý autor posteru a práce vznikla na pracovišti v ČR.   *   Žadatel musí být členem ČES.   *   Žadatel podá současně s žádostí rozpočet plánované akce a uvede případné další zdroje, které využije k financování své akce.   *   Žádost musí doporučit vedoucí pracoviště.   *   Žádost musí projednat a schválit výbor ČES

Dále bude výbor ČES vypisovat k některým akcím, jako je např. kurz Evropské endokrinol. společnosti cestovní granty, které budou upřesněny ve chvíli, kdy budou k dispozici potřebné informace k dané akci. Součástí informace bude informace o maxim. částce pro jednotlivce a o počtu vypsaných grantů. Zájemci najdou tyto informace na webových stránkách ČES v sekci Cestovní granty.

Navrhovaný základní celkový roční limit na Cestovní granty pro výbor je 200 000 Kč, který může být překročen ve zvláštního zřetele hodných situacích.

Výbor souhlasil s tím, že žádosti budou přijímány průběžně. Pokud počet žádosti překročí počet vypsaných grantů rozhoduje o přidělení výbor ČES.

8. Problematika trijodthyroninu Na minulé schůzi prof. Marek informoval o specifickém léčebném programu k zajištění dovozu trijodtyroninu. Byl připravován dovoz prep.CYNOMEL firmy  Sanofi – Aventis z Francie. V dalším průběhu jednání firma odmítla zajištění dovozu do ČR vzhledem k nedostatku preparátu. Výbor bude usilovat o zajištění jiného preparátu s obsahem T3. V diskusi zaznělo, že je možné pacientům vystavit recept na prep. Thybon 20 ug tbl, který je k dispozici v Německu a Rakousku.

9. Příspěvek na UEMS/ Endocrinology Prof. Marek informoval, že za naše členství v UEMS (společné členství ČES a ČDS) je potřeba zaplatit příspěvky za roky 2012 a 13. Výbor odsouhlasil, aby dle dřívější dohody mezi odb. společnostmi za rok 2012 byly příspěvky hrazeny z konta ČES a za rok 2013 z konta ČDS. Za rok 2014 bude opět platit ČES.

10. Účast na e-learningu – European Endocrine Update UEMS připravuje projekt elektronické učebnice endokrinologie, která by byla dostupná členům endokrinol. společností podle e-mailových adres. Dr. Cvejn předal seznam zájemců o EEU a V. Hána odešle tento seznam na adresu sekretářky prof. Lelyho k.vanderzwaan@erasmusmc.nl . Další zájemci nechť požádají o přiřazení do české databaze přímo na této adrese. Bylo konstatováno, že v ČR body CME neplatí.

11. Stav členské základny a noví členové. Zemřel MUDr. Jiří Petr, nar. 1929. Novými členy se stali : Dr. I. Jakubíková (Hradec Králové), J. Svilias (Hradec Králové) .

13. Různé a. Výbor v říjnu t.r. odsouhlasil udělení čestného členství ČES prof. MUDr. Lidce Lisé, DrSc., a na Endokrinologických dnech v Plzni byl paní profesorce diplom předán.

b. Výbor ČES odsouhlasil udělení čestného členství prof. A. Milewiczovi, předsedovi Polské endokrinologické společnosti.

c. Ketokonazol – Dle sdělení SÚKL nebude Ketokonazol dostupný od 10.12.2013. Důvodem je rozhodnutí Evropské komise z 11.10.2013, která rozhodla pozastavit registraci p.o. přípravků s obsahem ketokonazolu v celé EU (riziko hepatopatie).

d. Inventarizace – jediný invent. majetek je Tiskárna HP LaserJet 1010 u sekretáře e. Novou vyhláškou MZ byl atestační obor přejmenován na Endokrinologie a diabetologie.

14. Příští schůze starého i nově zvoleného výboru ČES bude 11.2.2014 v 15:0­0 hod.

V Praze dne 12.11.2013 zapsal Václav Hána