Zápis z jednání Výboru ČES (únor 2014)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 11. 2. 2014

Odstupující výbor: Přítomni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Čáp, Dvořáková, Kalvachová, Kodedová, Kršek, Lebl, Límanová, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil. Omluveni (bez titulů dle abecedy): Hána, Plášilová, Broulík

Nově zvolený výbor: Přítomni (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil. Omluveni (bez titulů dle abecedy): Hána, Novák

Schůze odstupujícího výboru ČES, ČLS JEP

Schůzi odstupujícího výboru vedl prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

 1. Schválení zápisu z minulé schůze. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 12. 11. 2013.
 2. Dopis profesorky Hníkové. Prof. Marek výboru přečetl dopis profesorky Hníkové, která děkuje za udělení ceny doc. Kopeckého, které si velmi váží.
 3. Postgraduální kurz v endokrinologii v Hradci Králové. Profesor Čáp referoval o průběhu příprav postgraduálního kurzu. Organizace kurzu probíhá bez problémů, program vyzvaných přednášek je hotov, čeká se na abstrakta. Je předpoklad, že po stránce finanční bude kurz zajištěn.
 4. Podzimní endokrinologické symposium. Doc. Šnajderová informovala o chystaném tradičním Podzimním endokrinologickém symposiu, vyzval k návrhu témat. Termín bude upřesněn tak, aby nekolidoval s jinými významnými akcemi.
 5. „Nedostatkové“ léky:
 1. T3. Prof. Marek informoval o průběhu jednání o dovozu T3 do ČR. Opakovaně se nedaří zajistit dovoz vhodného preparátu trijodothyroninu do ČR poté, co dříve oslovené firmy dovoz přislíbily, ale nakonec odmítly. Nyní probíhají jednání s firmou Merck a byla oslovena firma Akacia, která provede průzkum trhu a možnosti dovozu.
 2. Synacthen. Prof. Marek a doc. Šnajderová informovali o tom, že je nyní možné dovézt preparát Synacthen 250 ug australské provenience, který je ale výrazně dražší, cena za 1 amp. se pohybuje kolem 2300, -Kč. Je nutno požadovat preparát k intravenóznímu podání, protože existuje i preparát intramuskulární. I preparát intramuskulární lze však použít za stejných pravidel testu, jako je test i. v.
 3. Ketokonazol. Prof. Marek informoval, že jsou vedena jednání o možnosti dovézt jako mimořádný dovoz preparát ketokonazol k léčbě Cushingova syndromu, cena bude pravděpodobně významně vyšší, než byla u Nizoralu.
 4. Thyrogen. Prof. Vlček informoval o tom, že firma sníží cenu tak, aby Thyrogen zůstal pro pacienty bez doplatku.

6. ED v Plzni. Prof. Marek a prof. Vlček informovali o uzavření rozpočtu ED 2013 v Plzni, který skončil ziskem pro ČES. 7. Články do DMEV. Prof. Marek informoval o tom, že není dostatek publikací s endokrinologickou tématikou do časopisu DMEV a vyzval k jejich zasílání. Termíny dodání pro další čísla jsou do: 4. 4., 4. 6. a 30. 9. 2014. 8. Změny členské základny. Prof. Marek referoval o nových členech ČES a byl vysloven souhlas s přihláškami MUDr. Moniky Choholáčové a MUDr. Marii Kures. Členství v ČES ukončili MUDr. O. Okrouhlická, MUDr. J. Neumann a MUDr. I. Čermáková. 9. Návrh na snížení resp. odpuštění členských příspěvků ČES důchodcům. Prof. Lebl navrhl diskusi o možnosti odpuštění členských příspěvků důchodcům. Na dalších jednáních bude tato otázka diskutována, zejména jak specifikovat věk a event. pracovní poměr. Prof. Lebl navrhl, aby příspěvky byly prominuty nepracujícím důchodcům. Nehledě na členské příspěvky do ČES však pravděpodobně nebude možno odpustit základní příspěvek členství v ČLS JEP. Možnosti budou upřesněny a dále diskutovány. 10. Různé.

 1. Diplomy celoživotního vzdělávání. Prim. Dvořáková diskutovala možnost vyznačení aktivní účasti resp. počtu kreditů za vzdělávací akce přímo na certifikátu. Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že na pořadatele akcí bude vznesen požadavek, aby na certifikátech o účasti byl uváděn počet bodů za pasivní i za aktivní účast s tím, že pokud by aktivní účastník uplatňoval vyšší sazbu, k certifikátu by přiložil program kurzu.
 2. Den štítné žlázy. Prof. Zamrazil požádal o záštitu ČES nad Dnem štítné žlázy. Záštita byla schválena.
 3. Vyšetření štítné žlázy v těhotenství. As. Kalvachová informovala o trvající neochotě některých lékařů k provádění thyreologických vyšetření v graviditě resp. před plánovanou graviditou a uvedla příklad, že po jedné takové žádosti lékař požadoval na pacientce v případě vyhovění sponzorský příspěvek. Bylo rozhodnuto, že bude v této záležitosti znovu osloveno MZd, event. budou vyvolána další jednání s pojišťovnami.

11. Před ukončením zasedání odstupujícího výboru prof. Marek poděkoval za dosavadní činnost odstupujícím členům výboru za vykonanou práci.

Schůze nově zvoleného výboru ČES -ČLS JEP

Schůzi nově zvoleného výboru zahájil prof. Marek. Jediným bodem programu byla volba funkcionářů nově zvoleného výboru.

Výsledky volby a složení nového výboru ČES ČLS JEP

Předseda: prof. MUDr. Michal Kršek CSc.

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD.

1. místopředseda: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Místopředseda: doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. (zástupce pediatrických endokrinologů)

Místopředseda: MUDr. Vladimír Weiss, CSc. (zástupce praktických endokrinologů)

Pokladník: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Členové podle abecedy:
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
MUDr. Miroslav Cvejn
prim. MUDr. Marcela Dvořáková, PhD.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
doc. MUDr. Jana Vrbíková, PhD.
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Složení revizní komise ČES ČLS JEP:

Předseda: MUDr. Richard Stejskal Členky: MUDr. Dagmar Kodedová
Doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc.

Prof. Kršek poděkoval za nový výbor odstupujícím členům a funkcionářům za jejich dosavadní práci, u řady z nich mnohaletou a náročnou, a poděkoval za nově zvolené funkcionáře za důvěru. Navrhl, aby se prof. Marek stal čestným předsedou ČES ČLS JEP. Poté byla schůze ukončena.

Další schůze se bude konat 8. 4. 2014 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky Schůze programového výboru Postgraduální kurzu v endokrinologii v Hradci Králové bude předcházet schůzi výboru ve 14:00.

Zapsal

Michal Kršek