Zápis z jednání Výboru ČES (duben 2014)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 8.4.2014

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Šnajderová, Vlček, Weiss, Zamrazil. Omluveni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Vrbíková

Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Schválení programu schůze. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 8.4.2014.
 2. Schválení zápisu z minulé schůze. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 11. 02. 2014.
 3. Prof. Kršek navrhl výboru jmenování prof. Marka čestným předsedou ČES ČLS JEP, což výbor jednomyslně schválil. Prof. Kršek pak jménem výboru oficiálně poděkoval prof. Markovi za dlouholetou práci ve funkci předsedy výboru ČES.
 4. Prof. Kršek navrhl prof. Hánu zastupováním ČES v UEMS, což výbor jednomyslně schválil.
 5. Prof. Hána přednesl zprávu z jednání endokrinologické sekce UEMS (European Union of Medical Specialists), ve které mimo jiné informoval o výrazném poklesu zájmu o zřizování tzv. „endokrinologických center excellence“ v jednotlivých zemích z důvodů vysokých finančních nákladů a rozsáhlé agendy na jejich založení a nejasných výstupů a zdůraznil velké rozdíly v jednotlivých zemích. Výbor endokrinologické sekce rozhodnul, že se již dále uvedená endokrinologická centra zřizovat nebudou. Dále informoval o programu „Exchange in Endocrinology Expertise“(3E program), v rámci kterého je možné získat stipendium na pracovní pobyt v některém z evropských center endokrinologie, diabetologie a metabolismu. Na základě diskuse při jednání výboru UEMS budou navrhovaná pravidla pro udělování stipendií ještě upravena a po jejich obdržení je prof. Hána zašle členům výboru e-mailem a budou k dispozici na stránkách ČES pro potřeby případných žadatelů. Dále prof. Hána informoval o aktivitách UEMS v oblasti e-learningu. Na Evropském endokrinologickém kongresu ve Wroclawi v květnu 2014 bude UEMS věnován 50 minutový blok a budou tam informace o 3E programu, e-learningu apod. k dispozici. Příští zasedání UEMS se bude konat na jaře 2015 v Rotterdamu. Na závěr svého referátu prof. Hána poděkoval členům výboru ČES za důvěru a spolupráci při plnění funkce vědeckého sekretáře ČES, kterou vykonával téměř 20 let.
 6. Prof. Kršek následně poděkoval prof. Hánovi za jeho dlouholetou práci pro výbor ČES ve funkci vědeckého sekretáře.
 7. Prof. Čáp informoval, že programový výbor, který se sešel bezprostředně před jednáním výboru ČES, schválil program postgraduálního kurzu v endokrinologii v Hradci Králové.
 8. Prof. Kršek informoval, že na Endokrinologické dny 9. 10. – 11. 10. 2014 v Žilině navrhl a schválil výbor ČES devět vyzvaných přednášek z České republiky.
 9. Prof. Kršek informoval, že původně zamýšlené kurzy ESE v ČR se prozatím neuskuteční, zejména z důvodů problémů s financováním a malého zájmu sponzorů. Dále prof. Kršek informoval, že členové výboru již před dnešním zasedáním schválili hlasováním per rollam, že ČR nebude v letošním roce podávat přihlášku o pořadatelství kurzu ESE v základním výzkumu v endokrinologii na rok 2015 z důvodu příliš krátkého času na jeho kvalitní přípravu. Doc. Bendlová a prof. Lebl předpřipraví návrh, který bychom podali při výzvě v dalším termínu.
 10. Prof. Čáp informoval o kandidátech, kteří se přihlásili do soutěže ČES o nejlepší publikaci za rok 2013, a nechal hlasovat o vítězích v jednotlivých kategorií. V kategorii „knižní publikace“ byla nadpoloviční většinou odhlasována jako vítězná publikace „Malý atlas dětské endokrinologie“ autorů Jan Lebl, Eva Al Taji, Stanislava Koloušková, Renata Pomahačová, Marta Šnajderová, Zdeněk Šumník a Jiřina Zapletalová. V kategorii „práce autora do 35 let byla nadpoloviční většinou jako vítězná odhlasována práce autorů Souček O Zapletalová J, Zemkova D, Šnajderová M, Novotná D, Hirschfeldová K, Plašilová I, Koloušková S, Roček M, Hlavka Z, Lebl J, Šumník Z: Prepubertal girls with Turner syndrome and children with isolated SHOX deficiency have similar bone geometry at the radius. V kategorii „práce autora bez ohledu na věk“ byla jako vítězná nadpoloviční většinou odhlasována práce autorů Bičíková M, Hill M, Řípová D, Mohr P, Hampl R: Determination of steroid metabolome as a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia.
 11. Prof. Čáp požádal výbor o projednání a schválení pracovišť požadovaných pro uznání splnění požadavků vzdělávacího programu v předatestační přípravě. Výbor nadpoloviční většinou hlasů schválil dosavadní školící pracoviště a nadpoloviční většinou hlasů schválil zařazení pediatrické kliniky v Hradci Králové mezi školící pracoviště uznávané pro školení pediatrické endokrinologie lékařů-nepediatrů v přípravě na atestaci z endokrinologie a diabetologie.
 12. Prof. Kršek informoval, že již před dnešním zasedáním výboru byli hlasováním per rollam schváleni MUDr. Cvejn a MUDr. Stejskal, jako jeho zástupce, styčnými osobami ČES pro spolupráci s Pracovní skupinou pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. Oba s tímto návrhem již dříve souhlasili.
 13. Prof. Marek informoval výbor ČES o komplikovaných jednáních o dostupnosti trijodothyroninu v ČR. Ačkoliv byl SUKLem schválen specifický léčebný program, firma Sanofi-Aventis nakonec od dovozu preparátu Cynomel do ČR ustoupila. Podobně jednání s firmou Merck o preparátu Novothyral a jednání s firmou Sandoz nebyla úspěšná. Jedinou možností v současné době zůstává možnost nákupu přípravků obsahující trojodothyronin v zahraničí, nebo individuální dovoz. Jednání budou dále pokračovat.
 14. Prof. Vlček informoval o jednáních, která vedl o ceně preparátu Thyrogen, u něhož byly před časem sníženy úhrady, a hrozilo, že na něj zařízení, která ho používají, budou muset doplácet. Prof. Vlček informoval, že se s firmou Genzyme podařilo domluvit snížení ceny preparátu. Následně se rozvinula diskuze, zda má výbor ČES dopisem vyjádřit nesouhlas se snižováním úhrady ze strany SUKLu, avšak nakonec převážil názor, že v tuto chvíli výbor žádný dopis nezašle, což bylo nadpoloviční většinou hlasů schváleno.
 15. Prof. Zamrazil informoval chystaných akcích „Den štítné žlázy“ (25.5.2014) a „Týden zájmu o štítnou žlázu“ (25.-31.5 2014) pod záštitou ETA, zdůraznil význam popularizace této problematicky v mediích, a požádal členy výbor o aktivity v tomto směru.
 16. Prof. Kršek informoval, že předsedkyně České diabetologické společnosti prof. Pelikánová poděkovala ČES za spolupráci při tvorbě „Národního diabetologického programu.
 17. Prof. Kršek požádal výbor o vyjádření, zda v Ročním výkazu o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor diabetologie a endokrinologie pro UZIS má být nadále oddělena diabetologie a endokrinologie, nebo má dojít ke sloučení. Výbor následně nadpoloviční většinou schválil, že diabetologie a endokrinologie má nadále zůstat oddělena.
 18. Prof. Kršek seznámil výbor již před jeho zasedáním s návrhem strategického rozvoje endokrinologie a práce výboru pro další období s tím, že jednotlivé body budou realizovány postupně.
 19. Prof. Kršek zdůraznil význam prezentace ČES prostřednictvím webových stránek, které označil jako velmi kvalitní. Dále požádal členy výboru, aby vyjádřili své názory na to, jaké další informace by měly být na webových stránkách dostupné. Účastníci diskuze se převážně shodli, že na webových stránkách by měly být lépe dostupné atestační otázky z endokrinologie a diabetologie, vzdělávací programy, informace o tom, na jakém pracovišti a kdy se v blízké době budou konat atestace a odkazy na mezinárodní doporučené postupy. Prof. Čáp byl pověřen zpracovat a dodat Dr. Cvejnovi informace o vzdělávacích programech podle data zařazení do oboru a příslušné atestační otázky, jakož i informace o termínech kurzů a atestací. Vypracování vlastních národních doporučených postupů, které doporučovali někteří členové ČES, výbor t.č. nepodporuje. K problematice webových stránek a zlepšení kvality jejich obsahu se výbor vrátí na příštím zasedání.
 20. Prof. Kršek požádal členy výboru, aby vyjádřili svůj názor na efektivnost činnosti „pracovní skupin“ s tím, že by alternativně byla určena pro jednotlivé problematiky styčná osoba, která by si ad hoc dle potřeby vybrala pro řešení konkrétní problematiky spolupracovníky. V diskuzi mimo jiné zaznělo, že pracovní skupiny byly v určitých věcech přínosné a nakonec se členové výboru shodli na tom, aby „skupiny“ byly nahrazeny styčnými osobami: prof. Čáp pro problematiku postgraduálního vzdělávání, prof. Marek pro problematiku farmakoterapie, prim. Dvořáková pro jednání se zdravotními pojišťovnami, doc. Bendlová pro laboratorní komplement a prof. Vlček pro jednání s Českou lékařskou komoru.
 21. Prof. Kršek požádal členy výbor o vyjádření názoru na způsob e-mailové komunikace, především tzv. „hromadné e-maily“. Diskutující členové výboru dospěli k názoru, že některé informace lze zasílat adresně pouze vybraným jedincům a není podmínkou, aby veškerá e-mailová komunikace probíhala hromadně, pokud nejde o hlasování per rollam nebo informace důležité pro všechny členy výboru.
 22. Doc. Límanová informovala, že připraví návrh dopisu zdravotním pojišťovnám, ve kterém požádá o zařazení laboratorního screeningu tyreopatií v graviditě do preventivních programů pojišťoven. Dopis pak rozešle členům výboru k připomínkám. To výbor jednomyslně schválil.
 23. Prof. Hána a MUDr. Koloušková, která byla přizvána na jednání výboru, informovali o dopisu firmám, ve kterém žádají o podporu Registru REPAR. Text dopisu a jeho rozeslání farmaceutickým firmám výbor schválil.
 24. Prof. Kršek oznámil návrhy na přijetí nových členů ČES MUDr. Vítkové, MUDr. Lesné, MUDr. Pražákové a MUDr. Hollaye. Jejich přijetí za členy ČES výbor jednomyslně schválil. Výbor také jednomyslně odsouhlasil, že po dobu pobírání rodičovského příspěvku nadále nemusí členky a členové ČES platit příspěvky ČES.
 25. Doc. Šnajderová informovala, že po všeobecném konsenzu a hlasování per rollam se Podzimní endokrinologické symposium bude konat ve dnech 21.-22.11.2014, pravděpodobně znovu v Liblicích, a vyzvala členy výboru k podávání návrhů přednášek. Návrhy názvů přednášek a jejich autorů se mají zasílat do 15.5.2014 na e-mailovou adresu doc. Šnajderové.
 26. Prof. Vlček informoval členy výboru o hospodaření ČES v roce 2013, které skončilo sice s deficitem 75 162,48 Kč, přesto ve fondu JEP zbývá k 1.1.2014 částka 2 942 540,54 Kč. Podrobné vyúčtování je k dispozici u vědeckého sekretáře. Prof. Vlček také požádal všechny přítomné, aby si do příštího zasedání výboru ČES rozmysleli návrhy, jak prostředky ve fondu ČLS JEP využít.
 27. Prof. Marek požádal členy výboru o návrhy vyzvaných přednášek do bloku ČES na Sjezd internistické společnosti ve dnech 16.-18.10.2014 v Brně. Prof. Kršek následně navrhl přednášku na téma “diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy“ a požádal přítomné členy výboru MUDr. Nováka a doc. Jiskru, aby se na přípravě přednášky domluvili, s čímž oba souhlasili. Téma druhé přednášky bude upřesněno později.
 28. MUDr. Stejskal požádal výbor o názor na zavádění elektronických receptů před případným jednáním s Pracovní skupinou pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. V následné diskuzi MUDr. Novák a prof. Hána zdůraznili ekonomickou náročnost projektu a vyslovili pochybnosti o efektivitě takto vynaložených prostředků. MUDr. Stejskal upozornil, že podle jeho zkušeností nemalá část pacientů žádá o opětovné vystavení opakovacích receptů z důvodů jejich ztráty a naznačil, že elektronické recepty by v tomto směru mohly být přínosné. Žádný jiný z členů výboru v diskuzi jejich zavedení nepodpořil. O této problematice se nehlasovalo.
 29. Na závěr se členové výboru shodli na termínu konání příští schůze výboru ČES, který byl stanoven na 17.6.2014 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky VFN.

Prof. Kršek na závěr poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté byla schůze ukončena.

Zapsal Jan Jiskra