Zápis z jednání Výboru ČES (červen 2014)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 17. 6. 2014

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Šnajderová, Vrbíková, Weiss Omluveni (bez titulů dle abecedy): Vlček, Zamrazil,

Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Límanová Omluveni (bez titulů dle abecedy): Kodedová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Schválení programu schůze. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 17. 6. 2014.

2. Schválení zápisu z minulé schůze. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 8. 4. 2014.

3. Postgraduální kurz v endokrinologii v Hradci Králové. Prof. Čáp informoval členy výboru, že letošní postgraduální kurz byl úspěšný a měl historicky nejvíce účastníků – lékařů (304). Hospodářská bilance kurzu byla vyrovnaná. Výbor dále schválil, aby organizaci kurzu i v budoucnu zajištovala firma Galén-Symposion.

4. Prof. Kršek připomněl, že XXXVII. Endokrinologické dny v Žilině se konají 9. - 11. 10. 2014 a potvrdil, že Výbor již dříve schválil devět vyzvaných přednášek. Abstrakta vypracují a zašlou řečníci do 30. 6. 2014.

5. Prof. Kršek připomněl, že XXI. kongres České internistické společnosti JEP se koná 15. 10. - 18. 10. 2014 v Brně a byly upřesněny názvy dvou přednášek a přednášející v bloku České endokrinologické společnosti, kterými budou: „Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy“ (MUDr. Novák) a „Ultrazvuk a biopsie štítné žlázy“ (MUDr. Jiskra).

6. Prof. Kršek vyzval členy výboru k výběru místa pro XXXVIII. Endokrinologické dny v ČR v r. 2015. Návrhy obdrželi členové výboru již dříve e-mailem. Výbor prozatím schválil do užšího výběru dvě lokality: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseníky a Ústí nad Labem. Předběžný termín konání je polovina října 2015.

7. Prof. Kršek informoval o své účasti na zasedání ECAS (European Council of Affiliated Societies), kde těžištěm jednání byla snaha o navázání bližší spolupráce regionálních společností s ESE. Jednalo se také o společném členství v ESE a regionálních společnostech, které ale nemá většinovou podporu a nebylo zatím schváleno. Výbor následně jednomyslně podpořil účast prof. Krška na dalším zasedání ECAS v Paříži dne 31. 10. 2014 a schválil úhradu jeho cesty na zasedání z rozpočtu ČES.

8. Prof. Kršek informoval o konání PEDIM (Prague European Days of Internal Medicine) v Praze ve dnech 18. 9 - 20. 9. 2014 a o přednášce prof. W. Wiersingy v rámci tohoto kongresu dne 18. 9. 2014 s názvem „Thyroid investigations in populations at risk to develop autoimmune thyroid disease“, den před tím přednese další přednášku na 3. Interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze dne 17. 9. 2014 ve 14:00 s názvem „Persistent dilemmas around amiodarone and thyroid“. Výbor následně doporučil, aby tyto informace byly rozeslány členům endokrinologické společnosti e-mailem.

9. Priority činnosti ČES, prezentace ČES, webové stránky, sekce mladých endokrinologů.
Prof. Kršek navrhl, aby tvorba a údržba webových stránek ČES ČLS JEP zůstala nadále nezměněna, což výbor schválil. Členové výboru vesměs vyjádřili názor, že webové stránky jsou kvalitní a jejich tvorba je efektivní. Původně zamýšlená změna správce se jeví spíše jako nevýhodná.
Prof. Kršek vyzval členy výboru, aby vyjádřili názor na vznik „Sekce mladých endokrinologů“ v rámci ČES ČLS-JEP, což tito podpořili. Prof. Kršek navrhl, aby styčné osoby pro vznik této platformy byly MUDr. Gabalec a MUDr. Krátký, což výbor schválil. Do příští schůze výboru bude nutné zjistit přesná pravidla ČLS-JEP pro založení „sekce“ v rámci odborné společnosti a vytvořit přípravný výbor.

10. Realizace programu skríningu tyreopatií v graviditě. Prof. Kršek informoval, že výbor ČES ČLS-JEP odeslal dopis s „návrhem na zařazení tyreoidálních testů mezi preventivní vyšetření v graviditě“ řediteli VZP, členům Dozorčí rady VZP a členům Správní rady VZP. Doc. Límanová informovala o určitých benefitech, které poskytují některé pojišťovny (např. příspěvek na prvotrimestrální screening těhotným ženám, nebo příspěvek na vyšetření trombofilních mutací ženám před zahájením užívání hormonální antikoncepce). V následné diskuzi Výbor doporučil, aby zástupci ČES vstoupili do jednání o screeningu se zástupci ministerstva zdravotnictví ČR.

11. Prof. Kršek informoval o změnách členské základny: novými členy se stali MUDr. Hana Cábová a MUDr. Radek Mikulecký.

12. Prof. Kršek připomněl předem e-mailem avizovaná data dalších schůzí Výboru, která jsou 9. 9. 2014, 11. 11. 2014, 13. 1. 2015, 10. 3. 2015 a 12. 5. 2015, což Výbor schválil.

13. Doc. Bendlová informovala o nejnovějších aktivitách Evropské endokrinologické společnosti (informace ze 2nd Meeting of the ESE Science Ambassadors, 4.5.2014, Wroclaw), které mají posílit zájem o základní výzkum v endokrinologii a pomoci mladým výzkumníkům prohlubovat své znalosti (krátkodobé i dlouhodobé stáže, kurzy) a prezentovat své práce na kongresech (podpora účasti na ECE). Bližší informace jsou dostupné na http://www.ese-hormones.org/. Konkrétně jsou dotovány: Short-Term Fellowships: 1 týden – 3 měsíce pro mladé členy ESE (nejvýše 2500 EUR). Uzávěrka žádostí každoročně 31.5. a 30.11 http://wwww.ese-hormones.org/prizes/ESEShortTermFellowship.aspx
Basic Science Meeting Grants: podpora účasti výzkumníků na ECE (udělení 100 cestovních grantů/450 EUR, není již omezeno 10 lety po ukončení Ph.D.) http://wwww.ese-hormones.org/prizes/ESEBasicScience.aspx
ESE ENDO International Endocrine Scholars Programme: podpora 2-3leté stáže v renomované laboratoři (laboratorně zaměřený výzkum), určeno pro výjimečně talentované žadatele (ukončené MD či PhD) http://wwww.ese-hormones.org/education/iesp.aspx
Kurzy EYES (European Young Endocrine Scientists): 2nd EYES Annual Meeting, Bělehrad, Srbsko, 24.-26.9.2014 http://wwww.ese-hormones.org/youngendo/
Prof. Kršek a Doc. Bendlová vyzvali členy Výboru, aby se zamysleli nad možnými tématy a dalšími aspekty případné organizace „Basic Science Course“ v ČR. Případné zaměření a náplň kurzu bude projednána na dalších schůzích Výboru. V následné diskuzi prof. Lebl zdůraznil důležitost podpory základního výzkumu a propojení základního a klinického výzkumu. Doc. Bendlová upozornila na neudržitelnost stávajícího grantového systému, který ohrožuje kontinuitu výzkumných témat a výzkumných týmů, neúměrně byrokraticky zatěžuje výzkumníky a značně zhoršuje konkurenceschopnost českého výzkumu. Je třeba, aby základní i aplikovaný výzkum byl pokryt nejméně z 40% institucionálními prostředky, tak jak je tomu v jiných vyspělých státech. Je třeba apelovat na vládní úrovni. V diskusi zazněla také potřeba větší finanční podpory základního a klinického výzkumu v endokrinologii cestou lepší prezentace oboru mediím, široké veřejnosti a zejména odpovědným státním institucím. K tomuto tématu se Výbor vrátí na některé z příštích schůzí.

14. Různé
Doc. Šnajderová informovala, že z finančních důvodů nepodpoří letos firma Ferring pořádání „Podzimního endokrinologického sympózia“, a to se tudíž bohužel nebude konat. Výbor dále souhlasil, aby Doc. Šnajderová vedla další jednání s firmou Ferring o organizaci a finančním zajištění tohoto sympozia na jaře 2015.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 9. 9. 2014 v 15:00 knihovně 3. Interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra