Zápis z jednání výboru ČES (listopad 08)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 18.11.2008

Přítomni (bez titulů) : Broulík, Cvejn, Čáp,Dvořáková, Hána , Lebl, Kodedová, Kršek, Límanová, Marek, Stejskal, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Hampl, Jenšovský, Kalvachová, Šnajderová.

Schůzi vedl prof. Marek.

 1. Schválen program schůze výboru.
 2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES dne 9.9.2008.
 3. Prof. Marek informoval o návrzích vyhlášek MZd o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zkušebním řádu při konání atestační zkoušky, výběrovém řízení na residenční místo aj. Jde o proces, který se vyvíjí. Nyní se předpokládá společný program pro endokrinologii a diabetologii v jedné specializaci. Základem bude 2 letý kmen a 3 roky spec. přípravy.
 4. XXXII. endokrinologické dny. Prof. Hána informoval o začátku příprav. Byly diskutovány připomínky k dospisu, který odešle Galen symp. firmám.
 5. Informace o žádosti o souhlas oftalmologické společnosti se sdílením výkonů exophtalmometrie a echo očního scanu s endokrinology. Otázka vlastního kodu na perkutánní punkci štítné žlázy a okolních struktur pod echografickou kontrolou. Informace o výsledcích dosavadního jednání přednesla Dr. M. Dvořáková. Souhlas výboru, aby v aktivitě Dr. Dvořáková pokračovala a spolu s Dr. Stejskalem vypracovali podklady k jednání o kódu.
 6. Doc. Límanová přednesla informace o zahájení screeningu onemocnění št. žlázy za těhotenství. Radou VZP schválen pilotní projekt ve vybraných laboratořích a u příslušných endokrinologů a gynekologů. Gynekologové dostanou za provedení odběru, odeslání krve do laboratoře a sdělení výsledků nemocné 80 bodů.
 7. Léčba růstovým hormonem ve FNKV. Prof. Marek informoval o dopise prof. Hníkové, ve kterém upřesnila aktuální stav na endokrinologické jejich ambulanci a garanty léčby růst. hormonem v dětském věku. Následně proběhlo tajné hlasování výboru, zda má být přidělen Klinice dětí a dorostu statut Centra pro léčbu GH v dětském věku. Výsledek: pro 4 hlasy, proti 4, zdrželi se 4. Následně výbor při nekonklusivním výsledku hlasování rozhodnul , aby komise složená z Dr. Kalvachové, doc. Zapletalové a doc. Šnajderové vypracovala podmínky pro založení centra léčby GH v dětském věku a podle nich se rozhodlo o centru ve FNKV jakož i dalších žádostech.
 8. O stavu příprav webových stránek ČES informoval prof. Hána a Dr. Cvejn. Do vánoc by měly být připraveny pro celý výbor k přístupu a připomínkám. Počátkem roku 2009 by se mohly zpřístupnit veřejnosti.
 9. Logo ČES. Informoval Dr. Stejskal – domluví s Matějem Chytilem dopracování návrhu.
 10. Útlum výroby Carbimazolu. Informoval prof. Marek. Perspektiva, že bude ukončena výroba počátkem roku 2009. Prep. budeme nahrazovat jiným z této skupiny.
 11. Vzhledem k problémům kolem zajíštění léků pro pacienty vyhlásil prof. Marek potřebu Lékové komise výboru ČES pro jednání se SÚKL- členy jsou profesoři Marek, Kršek a Zamrazil.
 12. Prof. Marek informoval o stanovisku k přípravku Thyreotom forte, který musel urychleně vypracovat. Ve stručnosti shrnuto -… jsou situace, když možnost podávání kombin. přípravku T4 a T3 je výhodná a je doporučeno kombinovaný přípravek ponechat na trhu.
 13. Prof. Marek informoval o jednání kolem zajištění Fludrocortisonu a jeho úhrady běžným způsobem na trhu. Dosavadní jednání ukazují, že schvalování úhrady v SÚKL může probíhat ještě cca půl roku. Schvalování se zpozdilo odvolacím řízením se strany VZP proti nové maximální ceně. Zatím možno žádat RL o schválení plné úhrady dle par. 16. zákona 48 z r. 1997.
 14. Evropský endokrinol. kongres v Praze v r. 2010 ve dnech 24. až 28. dubna. Informoval prof. Marek – přepošle členům výboru ČES návrhové listy, na něž může kdokoliv navrhnout své náměty do programu kongresu.
 15. Prof. Marek informoval o jednání Gen. Council ICE v Rio de Janeiru. Další kongres ICE bude v Kyotu v r. 2010.
 16. Prof. Marek informoval o zprávách v dopise v ČIS.
 17. Nové žádosti o členství v ČES – Dr. Zima z Litomyšle a Dr. Kalvachová z Prahy.
 18. Prof. Marek informoval o nabídce německých endokrinologů, aby se ČES podílela na přípravě programu Kongresu německé endokrinol. společnosti (DGE) v březnu 2010. Vzhledem k souběhu termínu s Evropským kongresem v Praze nelze očekávat početnou účast českých endokrinologů na německém kongresu.. Je však možná participace na programu kongresu. Zástupci EÚ přislíbili projednat na pracovišti a během týdne dát odpověď.
 19. Další výbor ČES se bude konat 13.1.2009 v 15 hod. v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK.

prof. V. Hána, věd. sekretář ČES