Zápis z jednání Výboru ČES (září 2014)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 9. 9. 2014

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vrbíková, Weiss

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Šnajderová, Vlček, Zamrazil

Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Schválení programu schůze. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 9. 9. 2014.
 2. Schválení zápisu z minulé schůze. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 17. 6. 2014.
 3. Endokrinologické dny 2015 Jeseníky – výbor schválil termín 15.10. – 17. 10. 2015.
 4. Prof. Kršek a doc. Jiskra referovali o záměru usilovat o získání organizace některého z příštích meetingů ETA do Prahy, což výbor schválil. Tento záměr se bude diskutovat na osobním setkání s prof. Wiersingou po jeho přednášce, která se uskuteční 17. 9. 2014 v Praze, dle jeho doporučení budou následovat další jednání.
 5. Endokrinologické dny 2014 v Žilině. Prof. Kršek navrhl, aby vyzvaní řečníci mohli žádat o proplacení cestovních výdajů a výdajů za ubytování ČES, což výbor schválil. Registrační poplatek vyzvaní řečníci neplatí.
 6. Cynomel, specifický léčebný program, distribuce do lékáren, stanovení úhrady. Prof. Marek informoval, že konečná cena preparátu Cynomel se bude pohybovat kolem částky 53,– Kč za balení á 30 tablet. Prof. Hána navrhl, aby ČES vzhledem k nízké ceně preparátu nežádala SÚKL o stanovení úhrady, což výbor schválil. Výbor dále využil předchozí nabídky prof. Zamrazila a pověřil ho o stručnou informaci o indikacích a způsobu použití trijodtyroninu v endokrinologické praxi, která by byla otištěna v časopise DMEV. Informaci o dostupnosti preparátu Cynomel obdrží členové ČES ČLSJEP e-mailem a bude také zveřejněna na webových stránkách ČES. V následné diskuzi se prof. Lebl pozastavil nad skutečností, že seznam e-mailových adres není k dispozici členům Výboru ČES. Prof. Kršek vysvětlil, že seznam e-mailových adres členů ČES ČLS JEP je dostupný na sekretariátu ČLS JEP, jehož prostřednictvím lze jakoukoliv informaci členům ČES kdykoliv bezpečně odeslat. Výbor následně schválil, že tuto zvyklost není potřeba měnit. Prof. Marek poté požádal, aby se výbor vyjádřil k seznamu lékáren (který členové výboru obdrželi předem e-mailem), do kterých by se měl preparát Cynomel přímo distribuovat. Po krátké diskuzi následně Výbor schválil návrh prof. Marka, aby byl stávající seznam lékáren rozšířen o chybějící lékárny v krajských a velkých okresních městech. Výbor také schválil návrh prof. Hány, aby bez ohledu na tento seznam mohl být Cynomel k dispozici na objednání v kterékoliv lékárně v ČR, pokud ho zde bude pacient s řádně vystaveným receptem žádat.
 7. Fludrocortison. Prof. Marek informoval, že specifický léčebný program preparátu Fludrocortison byl prodloužen o další rok, přičemž stanovená maximální úhrada se nemění.
 8. Screening tyreopatií v těhotenství, strategie dalšího postupu, jednání s ČGPS. Doc. Límanová informovala o odpovědi VZP na dopis Výboru, ve kterém zástupce VZP deklaruje připravenost k jednání o screeningu tyreopatií v těhotenství se zástupci ČES a ČGPS ČLS JEP. Doc. Límanová také upozornila na nejnovější vědecké poznatky v této problematice, které dokumentují vysoký záchyt klinicky významných tyreopatií v univerzálním screeningu. Prof. Lebl navrhl, aby tato konkrétní data byla předložena zástupcům ČGPS jako argumenty pro zavedení screeningu. MUDr. Stejskal upozornil na možné problémy s odesíláním pozitivně screenovaných těhotných žen do endokrinologické ambulance z důvodu dlouhých objednacích lhůt a upozornil, že některé endokrinologické ambulance nepřijímají nové pacienty. V následné diskuzi se výbor shodl, že by bylo užitečné motivovat endokrinology k bezodkladnému vyšetření těhotných žen se záchytem tyreopatie např. formou zvláštní úhrady této péče ze strany pojišťoven, která by byla předmětem dalších jednání Výbor následně schválil návrh prof. Krška, aby jednání o screeningu nejdříve proběhlo mezi zástupci ČES a ČGPS a teprve poté se s jednotnou strategií jednalo o ekonomických aspektech s VZP.
 9. Seminář k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce – účast zástupce ČES. Členové Výboru se shodli, že účast zástupce ČES na semináři je nutná a předběžně ji přislíbil předseda prof. Kršek.
 10. Endokrinologie – strategie oboru. Prof. Kršek zdůraznil nutnost větší propagace endokrinologie mezi odbornou a laickou veřejností a požádal členy Výboru o jakékoliv návrhy a iniciativy v této oblasti. V následné diskuzi zaznělo, že jednou možností propagace a větší medializace je právě problematika negativních důsledků neléčených tyreopatií v těhotenství.
 11. ICE/CSE 2016 Peking. Prof. Marek navrhl, aby ČES nominovala prof. Krška do programového výboru ICE/CSE 2016, což výbor jednomyslně schválil.
 12. ECAS. Výbor jednomyslně podpořil účast prof. Krška na dalším zasedání ECAS v Paříži dne 31. 10. 2014 a schválil úhradu jeho cesty na zasedání z rozpočtu ČES.
 13. Přednáška prof. Wiersingy. Prof. Kršek pozval členy Výboru na přednášku prof. Wiersingy na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze dne 17. 9. 2014 ve 14:00 s názvem „Persistent dilemmas around amiodarone and thyroid“. Výbor následně schválil úhradu místních cestovních výdajů a výdajů na občerstvení při následném setkání s členy ČES z rozpočtu ČES.
 14. Dr. R. G. Ahmed (Egypt) požádal o členství v ČES. Výbor se shodl, že členem ČES ČLS JEP může být kdokoliv, avšak pravidla pro placení členských příspěvků stanovená ČES je nutno dodržovat a tudíž není možné Dr. R. G. Ahmeda od jejich placení osvobodit. V tomto smyslu zástupce Výboru ČES Dr. Ahmedovi odpoví.
 15. Noví členové. Prof. Kršek informoval, že t. č. ČES neeviduje žádnou novou žádost o členství.
 16. Různé. Prof. Kršek požádal členy Výboru, aby vyjádřili svůj názor na možnost udělování pamětních medailí ČES významným osobnostem. Výbor se shodl na tom, že je dostatečné udělování pamětních medailí ČLS JEP a zavedení další medaile ČES je nadbytečné.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 11. 11. 2014 v 15:00 knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra