Zápis z jednání Výboru ČES (listopad 2014)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 11. 11. 2014

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vrbíková, Weiss, Vlček, Zamrazil

Omluveni (bez titulů dle abecedy): Šnajderová Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 11. 11. 2014.
 2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 9. 9. 2014.
 3. Ing. Jindra, který byl pozván na jednání výboru, informoval o organizaci „Podzimního endokrinologického sympozia“. Výbor následně schválil termín a místo konání: 29. – 30. 5. 2015, Liblice.
 4. Prof. Kršek informoval o změně lokality pořádání XXXVIII. Endokrinologických dnů, které se uskuteční 15. – 17. 10. 2015 v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.
 5. Výbor jednomyslně schválil nominaci Doc. Bendlové pro zastupování ČES ve Science Committee ESE. Doc. Bendlová poděkovala za nominaci a zdůraznila nutnost zapojení dalších potenciálních subjektů do základního výzkumu v endokrinologii (Akademie věd České republiky apod.).
 6. Výbor schválil částečnou změnu zástupců ČES pro jednání KPLK: hlavním reprezentantem zůstane prof. Marek a zastupovat ho bude doc. Jiskra. Na základě podnětu prof. Lebla zašle prof. Kršek prof. Švihovcovi návrh, aby do KPLK byla kooptována i doc. Šnajderová za pediatrickou endokrinologii.
 7. Prof. Kršek informoval o zasedání ECAS (European Council of Affiliated Societies). Na zasedání proběhlo představení jednotlivých národních endokrinologických společností. Byl oznámen zvolený 1. držitel tzv. European Hormone Medal, kterým se stal sir. S. O‘Rahilly a ex-officio zástupce ECAS v Executive Committee of ESE, kterým se stal prof. G. Mastorakos z Řecka. Dále byly diskutovány problematické otázky duálního členství n národních společnostech a ESE a také otázka jednotné evropské specializační zkoušky z endokrinologie. Obě otázky budou vzhledem k řadě problematických bodů dále diskutovány na různých dílčích úrovních.
 8. Výbor schválil nominaci prof. Schreibera, prof. Marka a prof. Stárky na ocenění „International Excellence in Endocrinology Award“.
 9. Prof. Kršek informoval výbor o dopisu předsedy ČGPS ČLS-JEP doc. Feyereisla a nominaci Doc. Měchurové a Dr. Skřivánka pro zastupování ČGPS ČLS-JEP pro další jednání o screeningu tyreopatií v graviditě. Výbor následně schválil, že ze strany ČES se jednání budou účastnit tito členové výboru v pořadí dle abecedy: doc. Jiskra, doc. Límanová, prof. Marek a prof. Zamrazil. Doc. Límanová a Doc. Jiskra informovali členy výboru o jednání na schůzi podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci parlamentu ČR a dalších aktivitách v této oblasti (článek doc. Límanové v Lidových novinách, rozhovor doc. Jiskry v České televizi apod.).
 10. Prof. Lebl informoval o záměru ustanovení “hypofyzárních center” pro péči o pacienty, kteří vyžadují nákladnou léčbu. Výbor následně schválil prof. Lebla a prof. Hánu jako zástupce ČES pro další jednání v této věci a prostřednictvím prof. Krška je požádal, aby v budoucnu informovali členy výboru o konkrétní koncepci, zejména o tom, kterých hypofyzárních poruch se léčba v těchto centrech bude týkat, kolik center a na jakých pracovištích bude plánováno apod.
 11. Výbor schválil udělení ceny doc. Kopeckého za rok 2015 spojené s finanční odměnou 25 000,– Kč pro prof. Lisou.
 12. Prof. Kršek stručně informoval o pravidlech tzv. transparentní spolupráce s farmaceutickými firmami a s tím související problematice.
 13. Prof. Vlček informoval o hospodaření ČES v roce 2014 a návrhu rozpočtu na r. 2015, s předpokládaným deficitem cca 75 000,– Kč, což výbor schválil.
 14. Inventarizace majetku ČES. Prof. Kršek a prof. Vlček informovali, že jediným evidovaným majetkem ČES je tiskárna k počítači na 3. Interní klinice 1. LF UK a VFN.
 15. Prof. Kršek navrhl, aby příspěvky pro členy ČES na r. 2015 zůstali stejné jako dosud, což výbor schválil.
 16. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES zažádal MUDr. Jakub Navrátil, což výbor schválil.
 17. Prof. Kršek vyzval k diskuzi o připomínkách výboru k navrhované příloze vyhlášky ministra zdravotnictví o „Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče“ k zákonu č. 48/1997 Sb. Prof. Marek informoval, že již v roce 2012 vydal výbor ČES připomínky, k endokrinologickým indikacím lázeňské péče, které byly akceptovány jen z části. Výbor následně pověřil doc. Jiskru, aby na základě informací z proběhlé diskuze, znovu zformuloval indikace pro poskytování lázeňské péče v oboru endokrinologie, které budou vycházet z původního stanoviska z r. 2012. Jejich definitivní schválení bude následovat hlasováním per rollam.
 18. Prof. Zamrazil informoval o pořádání „15th International Thyroid Congress“ 18. – 23. 10. 2015 v Orlandu.
 19. Dr. Stejskal vyzval k diskuzi o nové „úhradové vyhlášce“ pro rok 2015. Žádné konkrétní připomínky k jejímu znění nikdo z členů výboru nepřednesl. Event. připomínky mohou členové výboru posílat do pátku 14. 11. 2014 prof. Krškovi nebo doc. Jiskrovi.
 20. Prof. Marek informoval o plánovaném zveřejnění informace o způsobu použití a dávkování preparátu Cynomel v časopise DMEV a požádal Doc. Límanovou a Doc. Jiskru, aby finálně upravili původní informaci, kterou připravil prof. Zamrazil, aby byla připravena k otištění.
 21. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 13. 1. 2015 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra