Zápis z jednání Výboru ČES (leden 2015)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 13. 1. 2015

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Šnajderová, Novák, Vrbíková, Weiss, Vlček, Zamrazil Omluveni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Marek Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 13. 1. 2015.
 2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 11. 11. 2014.
 3. Výbor schválil návrh členů akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie ve složení (bez titulů podle abecedy) Čáp, Dvořáková, Hána, Lebl, Marek, Olšovská, Šnajderová a Zapletalová.
 4. Prof. Kršek informoval členy výboru o zaplacení příspěvků UEMS a ISE.
 5. Prof. Kršek informoval o návrhu Doc. Límanové na zahájení jednání se Společností všeobecného lékařství o předávání nekomplikovaných endokrinologických pacientů do péče praktických lékařů s cílem zvýšit kapacitu endokrinologických ambulancí pro nové pacienty. Zdůraznil, že je třeba vypracovat doporučené postupy pro praktické lékaře a jednat o podmínkách předávání pacientů, což zahrnuje rámcových seznam diagnóz, které jsou vhodné pro výhradní péči praktických lékařů, a zároveň jednání o event. zvlášť hrazených sdílených výkonech pro praktické lékaře. Doc. Límanová informovala o zájmu praktických lékařů o této problematice jednat a zdůraznila, že vytvoření a zvláštní úhrady sdíleného výkonu pro praktické lékaře by muselo být provázeno zvýšenou úhradou za komplikované pacienty pro endokrinology. V následné diskuzi zaznělo, že praktiční lékaři mohou i za stávajících podmínek mít ve výhradní péči pacienty s nekomplikovanými endokrinologickými diagnózami – např. nekomplikovanou hypotyreózou. Prof. Lebl a prof. Kršek navrhli a výbor následně schválil ustavení pracovní skupiny pro další jednání v této problematice ve složení (bez titulů podle abecedy) Jiskra, Kodedová, Límanová, Stejskal, Vlček a Zamrazil, což výbor schválil. Doc. Šnajderová v této souvislosti upozornila také na dlouhé čekací lhůty a často problematické předávání nekomplikovaných endokrinologických pacientů do péče dospělých endokrinologů z pediatrických ambulancí.
 6. Prof. Lebl informoval o konkrétním návrhu na ustavení „hypofyzární center“, která mají zajišťovat komplexní specializovanou a zvláště nákladnou diagnostickou a léčebnou péči o nemocné v dětském i v dospělém věku s poruchou funkce hypofýzy a/nebo nemocné léčené přípravky s obsahem hypofyzárních hormonů nebo jejich analog. Tento návrh výbor následně schválil. Jedná se zejména o diagnostiku a léčbu těchto stavů:
 • diagnostika a léčba pacientů s akromegalií, gigantismem, centrální formou Cushingovy nemoci, TSH produkujícím hypofyzárním adenomem hypofýzy i s jinými patologickými procesy v sellární krajině;
 • diagnostika a léčba deficitu růstového hormonu v dětství i v dospělosti;
 • diagnostika a léčba jiných forem růstové poruchy indikovaných k léčbě růstovým hormonem v pediatrii;
 • diagnostika a léčba centrální předčasné puberty.

Hypofyzární centra zahrnují dosavadní centra pro léčbu růstovým hormonem Seznam Hypofyzárních center v pediatrii:

 • Pediatrická klinika UK-2.LF a FN v Motole, Praha;
 • Klinika dětí a dorostu UK-3.LF a FN Královské Vinohrady, Praha;
 • Endokrinologický ústav, Praha;
 • Dětská klinika Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem;
 • Dětská klinika LF UK a FN Plzeň;
 • Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové;
 • Dětská klinika nemocnice České Budějovice;
 • Pediatrická klinika MU a FN Brno;
 • Dětská klinika LF UP Olomouc;
 • Dětská klinika LF a FN Ostrava.

Seznam Hypofyzárních center v dospělém věku:

 • III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze;
 • Endokrinologický ústav Praha;
 • IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové;
 • II. interní klinika MU a FN u svaté Anny, Brno;
 • I. interní klinika LF a FN Plzeň;
 • III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika LF a FN Olomouc;
 • Interní klinika LF a FN Ostrava.

7. Prof. Kršek informoval o přípravách Endokrinologických dnů ve Špindlerově Mlýně a navrhl, aby předsedou organizačního a programového výboru byl prof. Čáp, což výbor schválil. Definitivní složení bude dále upřesněno návrhy a hlasováním per rollam. 8. Doc. Šnajderová informovala o konání tradičního endokrinologického sympozia v Liblicích 29. 5. – 30. 5. 2015. 9. Prof. Zamrazil informoval členy výboru o jednáních jodové komise. Uvedl, že Mezinárodní den jodu bude v březnu 2015 nezávisle na „Týdnu štítné žlázy“. Dále rozdal členům výboru letáky o významu jodu a možnostech jeho suplementaci, které vypracovala prim. Dvořáková. Výbor se shodl na tom, že nejjednodušší způsob distribuce letáků mezi terénní endokrinology bude prostřednictvím reprezentantů farmaceutických firem. Prof. Zamrazil přislíbil, že firmy s tímto návrhem osloví. Prof. Vlček vznesl dotaz, zda jsou k dispozici aktuální data o saturaci jodem v České republice. V následné diskuzi prof. Zamrazil vysvětlil, že celopopulační studie jsou staršího data a recentní data jsou k dispozici u těhotných žen a ukazují významný jodový deficit. Prof. Lebl připomněl, že určitou informaci o saturaci populace jodem lze získat analýzou hodnot TSH ze screeningu kongenitální hypotyreózy uvedl, že by data měla být ve screeningových cen­trech v Praze a Brně dostupná. 10. Prof. Lebl informoval o konání mezinárodní konference „Pediatrická endokrinologie 2015: Aktuality pro pediatry a endokrinology“ ve Fakultní nemocnici v Motole 19. 3. 2015 a pozval členy výboru k účasti. Pozvánka na konferenci bude rozeslána členům ČES ČLS-JEP e-mailem prostřednictvím sekretariátu ČLS-JEP. 11. Doc. Jiskra informoval, že pracovní skupina pro screening tyreopatií v graviditě oslovila e-mailovým dopisem s konkrétním návrhem na realizaci screeningu odpovědné zástupce Gynekologicko-porodnické společnosti ČLS-JEP, zatím však nedostala odpověď. 12. Prof. Kršek informoval, že o členství ČES ČLS-JEP požádal MUDr. Andrysík, což výbor schválil, a o ukončení členství požádali MUDr. Biskupová a MUDr. Němcová. Prof. Kršek navrhl, aby ČES ČLS-JEP prostřednictvím svého předsedy informovala výše uvedené lékařky o možnosti bezplatného členství pro lékaře-důchodce, což výbor schválil. 13. Doc. Bendlová navrhla ocenění prof. Stárky u příležitosti jeho 85. narozenin. Prof. Lebl navrhl uspořádat k této příležitosti speciální sekci přednášek na Endokrinologických dnech ve Špindlerově Mlýně na téma historie Endokrinologického ústavu. Oba návrhy budou ještě upřesněny a projednány. 14. Prim. Dvořáková znovu uvedla, že stále není schválený výkonu na antimülleriánský hormon. Doc. Šnajderová připomněla, že návrhový list na tento kód byl opakovaně vytvořen, nikdy ale nebyl příslušnými institucemi schválen. Protože z následné diskuze vyplynulo, že je možné, že tento výkon z historických důvodů spadá do kompetence České společnosti nukleární medicíny ČLS-JEP, přislíbil prof. Vlček, jako člen výboru této společnosti, získat do příští schůze podrobnější informace. 15. Již před dnešním zasedáním byla výborem ČES per rollam schválena a podpořena žádost prof. Hány o proplacení nákladů jeho cestu na jednání UEMS 24. – 26. 4. 2015 v Rotterdamu z prostředků ČES ČLS-JEP. 16. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 10. 3. 2015 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra