Zápis z jednání Výboru ČES (březen 2015)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 10. 3. 2015

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vrbíková, Weiss, Šnajderová, Zamrazil Omluveni (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Čáp, Vlček Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 10. 3. 2015.
 2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 13. 1. 2015.
 3. Výbor schválil, aby přednášky pro blok Endokrinologie na XXII. kongresu České internistické společnosti v Praze 22. – 25. 11. 2015 byly na téma „Screening tyreopatií v těhotenství“ (přednášející Doc. Jiskra) a „Normokalcemická primární hyperparatyreóza“ (přednášející bude upřesněn dodatečně).
 4. Výbor schválil stanovisko ČES ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“, které bude adresované předsedovi ČLS JEP a bude zveřejněné na stránkách ČES.
 5. Doc. Jiskra informoval, že je připravený text „Doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu tyreopatií pro praktické lékaře“, který bude po připomínkách od zástupců praktických lékařů poskytnut k oponentuře členům Výboru ČES.
 6. Doc. Jiskra informoval o výsledku jednání Výboru České gynekologicko-porodnické společnosti o konkrétním návrhu ČES na screening tyreopatií v graviditě. Dle sdělení zástupkyně gynekologů v pracovní skupině pro „Tyreoidální screening v graviditě“ doc. Měchurové se zejména zástupci ambulantních gynekologů obávají, aby kvůli screeningu nepřekročili regulační limity pojišťoven na laboratorní vyšetření a indukovanou péči. Jako vhodný další postup se nyní jeví zjistit, jaká je skutečná reálná situace. Vhodným řešením by bylo, aby pojišťovny vyjmuly náklady na vyšetření TSH a TPOAb v graviditě ze systému regulací. Dalším krokem bude jednání se zástupci pojišťoven, prozatím s VZP.
 7. Výbor schválil, aby byla vyhlášena „Cena ČES ČLS JEP za nejlepší publikace 2014“. Zveřejnění informace o soutěži již bylo zasláno do redakce DMEV prof. Čápem.
 8. Prim. Dvořáková informovala o schválení nového výkonu pod kódem č. 14220 „Perkutánní punkce a tenkojehlová biopsie štítné žlázy, útvarů v oblasti krku a hlavy pod sonografickou kontrolou“ pro odbornost endokrinologie a ORL, který je již v sazebníku výkonů a je možné ho s pojišťovnami nasmlouvat. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách ČES. Naopak, prozatím nebylo dosaženo shody ohledně vylepšení podmínek stávajícího kódu pro dynamické testy v endokrinologii. 
 9. Výbor schválil záštitu pro XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. – 10. 4. 2015 v Brně.
 10. Výbor schválil záštitu pro “CEE Endoconnect Meeting“ 11. – 12. 5. 2015 v Praze s tím, že bude požádáno o možnost účasti omezeného počtu zájemců z ČR.
 11. Prof. Marek informoval o jednání redakční rady časopisu DMEV
 • Za článek do DMEV podpoří v letošním roce firma Novartis dva mladé výzkumníky do 35 let částkou 5000,– Kč.
 • Časopis DMEV má finanční potíže s krytím nákladů na otištění abstrakt z Endokrinolo­gických dnů 2015. K otištění abstrakt v DMEV bude nutné získat sponzora.

12. Doc. Šnajderová informovala o dalších plánovaných jednáních o kódu pro vyšetření antimulleriánského hormonu. 13. Prof. Kršek informoval o možnosti získat „Small meeting grant“ pro organizaci endokrinologického symposia, workshopu, kurzu apod. s důrazem na základní výzkum. Bližší informace jsou na webových stránkách ESE. 14. Změna členské základny. O členství požádal MUDr. Sotorník, což výbor schválil. 15. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude netradičně ve středu 13. 5. 2015 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha. Schůzi výboru bude ve 14:00 předcházet schůze Programového a organizačního výboru Endokrinologických dnů ve Špindlerově Mlýne.

Zapsal Jan Jiskra