Zápis z jednání Výboru ČES (květen 2015)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 13. 5. 2015

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vlček, Vrbíková, Weiss, Šnajderová Omluveni (bez titulů dle abecedy): Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal Omluveni (bez titulů dle abecedy): Límanová

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 13. 5. 2015.
 2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 10. 3. 2015.
 3. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o jednání programového výboru Endokrinologických dnů 2015 ve Špindlerově Mlýně, které se uskutečnilo 13. 5. 2015. Další zasedání programového výboru bude 2. 9. 2015 v 14:00 v knihovně 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
 4. Prof. Hána informoval o jednání UEMS („XXVIIIth General Assembly of the Monospecialist Section of Endocrinology of the UEMS and of the XXIth General Assembly of the European Board of Endocrinology“, Rotterdam 25. 4. 2015), zpráva z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Výbor ČES ČLS JEP podpořil, aby prof. Hána zorganizoval příští schůzi výboru UEMS v Praze, termín 23. dubna 2016, předpokládaný počet účastníků cca 30–40 lidí. Náklady na jednání budou hrazeny výborem UEMS. Výbor dále schválil, aby odkaz na kurzy e-learningu (www.endoupdate.eu) byl zveřejněn na stránkách ČES ČLS JEP.
 5. Prof. Kršek informoval o jednání Education Committee ESE. V dalších letech bude ESE pořádat 4 postgraduální kurzy, tzv. Endocrine Update v Abu Dhabi, ve spolupráci s Endocrine Society tzv. Endobridge v Antalyi v Turecku a 2 postgraduální kurzy v endokrinologii, preferenčně v zemích střední a východní Evropy. Byla rovněž diskutována jednotná evropská atestace v endokrinologii. Jednotlivé národní endokrinologické společnosti byly vyzvány, aby zaslali k posouzení své vzdělávací programy.
 6. Prof. Kršek informoval, že ČES ČLS JEP podala přihláška do výběru místa konání ECE 2020.
 7. Prof. Kršek informoval o stanovisku ČES ČLS JEP k dokumentu „Akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků“, ve kterém ČES ČLS JEP odmítla tento dokument jako celek, a které bylo odesláno předsednictvu ČLS JEP. Dále členové výboru diskutovali o možnosti jednotné evropské atestace v endokrinologii, jejíž zavedení se v horizontu několika let nejeví ani jako přínosné ani příliš reálné.
 8. Výbor schválil upřesnění pravidel pro udělování cestovních grantů pro mladé endokrinology v roce 2015. Podmínky pro udělení grantu zůstávají stejné (jsou k dispozici na webových stránkách ČES ČLS JEP) s tím, že v roce 2015 poskytne ČES granty pro prvních 10 žadatelů. Výše grantu zůstává maximálně 15 000,– Kč na jednoho žadatele. Podmínky pro rok 2016 budou upřesněny na posledním zasedání výboru v r. 2015.
 9. Prof. Hána informoval o vyhodnocení efektu léčby Somavertem u nemocných s akromegalií pro VZP. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 10. MUDr. Kodedová informovala o dalších případech odmítnutí nasmlouvání nového kódu 14220 „Perkutánní punkce a tenkojehlová biopsie štítné žlázy, útvarů v oblasti krku a hlavy pod sonografickou kontrolou“ u pojišťoven VZP a OZP. Výbor schválil odeslání dopisu na odpovědná místa uvedených pojišťoven, ve kterém bude žádat vysvětlení, z jakého důvodu nebyl kód nasmlouván, bude žádat sjednání nápravy a záruky, že se v budoucnu nebude ani na ostatních regionálních pobočkách uvedených pojišťoven podobná situace opakovat.
 11. Doc. Jiskra informoval o činnosti „pracovní skupiny pro screening tyreopatií v graviditě“. Další jednání o screeningu uvázla na mrtvém bodě z důvodu neochoty zástupů ČGPS ČLS JEP dále jednat a spolupracovat. Z tohoto důvodu byl dopis adresovaný řediteli VZP (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) odeslán pouze za endokrinologickou část pracovní skupiny, zástupci gynekologů nominovaní ČGPS ČLS JEP (doc. Měchurová a MUDr. Skřivánek) odmítli dopis podepsat. Zástupci endokrinologů pracovní skupiny se pokusí iniciovat další jednání o screeningu mezi gynekology, endokrinology a diabetology prostřednictvím předsedy ČLS JEP.
 12. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP požádala MUDr. Leblochová, což výbor schválil.
 13. Doc. Bendlová informovala o nadcházejícím jednání „ESE Science Ambassadors“ v Dublinu a vyzvala členy výboru, aby se zamysleli na event. nosným tématem základního výzkumu u nás, o jehož podporu by bylo možné žádat. Prof. Kršek připomněl možnost organizace kurzu v základním výzkumu u nás.
 14. Prof. Marek informoval o možnosti nominace mladých výzkumníku do 40 let na cenu „Discovery Award“, kterou sponzoruje firma Novartis. Soutěž je vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na následující oblasti:
 • inovativní klinické, diagnostické a preventivní postupy včetně prototypů nástrojů a přístrojů včetně ICT;
 • základní výzkum v oblasti biomedicíny.

Přihlášky lze posílat prof. Markovi nebo podávat elektronicky na www.discoveryaward.eu/ do 15. 6. 2015 24:00.

15. Data schůzí výboru na podzim 2015 jsou středa, 2. 9. 2015 v 15:30, a úterý, 10. 11. 2015 v 15:00 hod.

16. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude v úterý 2. 9. 2015 v 15:30 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha. Předcházet bude schůze programového výboru Endokrinologických dnů 2015 ve Špindlerově Mlýně od 14:00 hod.

Zapsal Jan Jiskra

http://www.endokrinologie.cz/…-zapisu.docx

http://www.endokrinologie.cz/…-zapisu.docx

***