Zápis z jednání výboru ČES (březen 09)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
v Knihovně III. interní kliniky 1. LF UK dne 10.3.2009

Přítomni (bez titulů) : Čáp,Dvořáková, Hampl, Hána , Lebl, Kalvachová, Kršek, Marek, Stejskal, Šnajderová, Vlček, Vrbíková, Weiss, Zamrazil

Omluveni (bez titulů): Broulík, Cvejn, Jenšovský, Kodedová, Límanová.

Schůzi vedl prof. Marek.

 1. Schválen program schůze výboru.
 2. Schválen zápis z minulé schůze výboru ČES dne 13.1.2009- všichni pro.
 3. Schůze zástupců Komise pro lékovou politiku (prof. Kršek a prof. Čáp)
  Účastníci schůze informovali, že na SUKL probíhá ročně více než 6000 správních řízení k lékům a toto množství nelze v daných lhůtách zvládnout. Tím jsou vysvětleny dlouhé termíny řízení.
 4. Schůze o návrhu vyhlášky , kterou se stanoví požadavky na minim. technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
  Doc. Vlček referoval o stanovených požadavcích. Požadavky mají být součástí vyhlášky k příslušnému zákonu. Údajně není jasné, zda zákon projde.
 5. Schůze pracovní skupiny k Sazebníku výkonů.
  Dr. Dvořáková dosáhla při jednání na MZd souhlasu s prováděním sdílených výkonů s oftalmology u endokrinních orbitopatií. Až přijde vyrozumění, budeme informovat endokrinology, aby dostali šanci tyto výkony provádět a také nasmlouvat s pojišťovnou.
 6. XXXII. endokrinologické dny v Českém Krumlově 24.-26.9.2009
  Prof. Marek a prof. Hána informovali o přípravě.
  Výbor vyjádřil přání vytisknout abstrakta jako samost. sborník v nakl. Galén s ISBN. Ještě ověříme cenu nákladu.
  Oznámení pošleme: ČES (cca 420), SES (300 v balíku na Slovensko - adresa: Kozáková Soňa, SLS, Cukrová 3, 811 00 Bratislava - oni rozešlou) dále našim osteologům – SMOS a obezitologům. Prof. Čáp zajistí oznámení sjezdu v časopise DMEV. Protože ten je rozesílán zdarma i diabetologům, nepovažuje výbor za nutné rozesílat zvlášť oznámení i diabetologům.
 7. XVI. kongres ČIS v Praze 13. – 16.9. 2009. Organizátoři vyhradili pro endokrinologickou sekci opět jednu hodinu. Výbor rozhodl, aby byla vyplněna dvěma příspěvky po 30 minutách.
  Za ČES navrženy příspěvky:
  Dr. J. Jiskra, PhD. – Amiodaron a štítná žláza
  Doc. Z. Límanová, CSc. – Štítná žláza a gravidita
 8. Vzdělávací program Endo + Dia. Společná akreditační komise.
  Prof. Marek referoval, že zatím není shoda v základních kmenech, takže zatím nebylo možno přistoupit k tvorbě dalších programů. Po ujasnění základních kmenů a postoje diabetologů bude pokračováno.
 9. UEMS – poplatky za členství a General Assembly. Prof. Marek referoval o upomínce endokrinologicko - diabetologické sekce UEMS na zaplacení členských příspěvků od r. 2007. Roční příspěvek činí 245 Euro. O tuto sumu se bude dělit ČES a Česká diabetologická společnost. Po dohodě s Českou diabetol. společností diabetologové zaplatí za rok 2007 a 2009 a dále liché roky, ČES za rok 2008 a dále sudé roky. Valné shromáždění endokrinologicko - diabetologické sekce se bude konat 4. a 5. dubna v Rize, Lotyšsko.
 10. Posudky pro SÚKL (Preotact a Lysodren). Prof. Marek informoval o posudcích, které vypracoval. U Preotactu doporučil preskripční omezení identické jako u Forsteo. U Lysodrenu doporučena dostupnost preskripce kromě onkologů i pro endokrinology . U Lysodrenu již SÚKL tomuto doporučení ve svém rozhodnutí vyhověl.
 11. Noví členové ČES – Prof. Marek informoval o dvou nově přijatých členech ČES: MUDr Hana Pospíšilová a MUDr Vladimíra Hauerová.
 12. Prof. Hána připomenul, že koncem roku 2009 končí mandát stávajícího výboru ČES a že na podzim 2009 budou vypsány dvojkolové volby do výboru ČES.
 13. Dr. Stejskal informoval o dostupnosti defin. loga. Výbor odsouhlasil platbu pro Matěje Chytila za přípravu loga ve výši 10000,- Kč. Zajistí pokladník doc. Vlček. Dopisní papír bude vyhotoven zvlášť v češtině a zvlášť v angličtině. Text byl předložen Dr Stejskalovi, jednotliví funkcionáři, jejichž spojení bude na dopisním papíře uvedeno, si připraví překlad svých adres do angličtiny.Vizitky členové výboru nepožadují.
 14. Dr. Stejskal informoval o stoupajícím tlaku pacientů, kteří nenacházejí endokrinol. péči. Proto navrhnul, aby byly získány formou dotazníku od terénních endokrinologů přesnější informace o situaci v jednotlivých regionech tak, aby bylo možné předložit požadavky zdrav. pojišťovnám k vytvoření dalších endokrinol. míst v oblastech, kde je to třeba. Připraví Dr. Stejskal.
 15. Prof. Zamrazil informoval o přípravě přednáškového dne věnovaného jodovému deficitu a štítné žláze v graviditě – v 3/2010.
 16. Prof. Hampl informoval, že se stal spolu s prof. Stárkou členem redakční rady nově vzniklého časopisu : Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation
 17. Programový výbor XXXII. endokrinol. dnů požádal ústy prof. Marka o zasílání námětů na přednášky a symposia.
 18. Prof. Marek informoval o dopise prof. Blahoše o možnosti zúčastnit se v seriálu pořadů s aktuální zdravotnickou tematikou v Českém rozhlase 2 a České televizi.
 19. Datum příští schůze výboru – 12. květen 2009 v 15 hodin.

prof. Dr. V. Hána, CSc., věd. sekretář ČES