Zápis z jednání Výboru ČES (září 2015)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 2. 9. 2015

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vlček, Vrbíková, Weiss, Šnajderová, Zamrazil Omluveni (bez titulů dle abecedy): Cvejn Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal, Límanová

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 2. 9. 2015.
 2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 13. 5. 2015.
 3. Prof. Čáp informoval o jednání programového výboru Endokrinologických dnů 2015 ve Špindlerově Mlýně, které se uskutečnilo 2. 9. 2015. Program Endokrinologických dnů je připraven.
 4. Výbor odsouhlasil hlasováním per rollam přes e-mail udělení cestovních grantů ve výši 3000,– Kč na Endokrinologické dny ve Špindlerově Mlýně těmto kolegům: Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., MUDr. Hana Vítková, Mgr. Eliška Václavíková, MUDr. Jan Krátký, MUDr. Jan Schovánek, MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D., Mgr. Monika Šrámková, MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
 5. Výbor odsouhlasil hlasováním per rollam přes e-mail termín konání 7. Hradeckého postgraduálního kurzu v endokrinologii v Hradci Králové ve dnech 12. – 14. 5. 2016.
 6. Prof. Kršek informoval o plánovaném jednání European Council of Affiliated Societies v Amsterdamu 30. 10. – 31. 10. 2015. Výbor jednomyslně podpořil účast prof. Krška na tomto zasedání a schválil úhradu jeho cesty z rozpočtu ČES.
 7. Prof. Kršek navrhl udělení čestného členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP prof. Leblovi, prof. Nahodilovi a prim. Škvorovi, což výbor jednomyslně schválil. Výbor také schválil, že výše jmenovaní čestní členové budou osvobozeni od placení členských příspěvku ČES ČLS JEP.
 8. Výbor hlasováním rozhodl o cenách České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2014. V kategorii „knižní publikace“ cenu získala kniha autora Hána Václav, „Endokrinologie pro praxi“, vydáno 2014, vydavatel Maxdorf. V kategorii „práce autora do 35 let“ cenu získala publikace autorů Bradnová O, Kyrou I, Hainer V, Včelák J, Hálková T, Šrámková P, Doležalová K, Fried M, McTernan P, Kumar S, Hill M, Kunešová M, Bendlová B, Vrbíková J: „Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected gut hormones, Obes Surg, 2014, 24(5):718–726. V kategorii „práce autora bez ohledu na věk“ cenu získala publikace autorů Jiskra J, Fait T, Bílek R, Krátký J, Bartáková J, Lukáš J, Límanová Z, Telička Z, Zamrazil V, Potluková E. Mild iodine deficiency in women after spontaneous abortions living in an iodine-sufficient area of Czech Republic: prevalence and impact on reproductive health. Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Mar;80(3):452–8.
 9. Prof. Zamrazil a Doc. Bendlová informovali o projektu EUThyroid (Horizon 2020). Projekt je zaměřen na monitorování jodového deficitu na úrovni celé Evropské unie. Cílem je zhodnotit prevenci onemocnění z jodového deficitu a monitorovací programy v 28 zemích (32 partnerů projektu), koordinovat a podpořit (bohužel ne finančně) stávající národní aktivity, zejména pak harmonizovat a standardizovat diagnostické postupy. ČR zastupuje Endokrinologický ústav pod vedením prof. Zamrazila. Podrobnější informace o projektu je uvedena na oficiálních stránkách www.euthyroid.eu a bude vyvěšena také na stránkách Endokrinologického ústavu (www.endo.cz).
 10. Prof. Marek informoval, že v 10/2015 vyprší schválení Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu pro specifický léčebný program pro Cynomel tbl., a je třeba podat novou žádost a současně podat zprávu o jeho preskripci a použití v době od 8/2014 do 9/2015. Zprávu připraví prof. Marek, doc. Vrbíková a MUDr. Weiss. V době od 8/2014 do 9/2015 bylo předepsáno 1764 balení léku, zatímco původní odhad byl cca 30 000 balení ročně. Výbor předpokládá mírný nárůst preskripce v dalších letech a na základě dosud známých dat odhaduje předběžně potřebu cca 3000 balení ročně.
 11. Prof. Kršek informoval o plánovaném vzniku sdružení pacientů s hypokortika­lismem. Výbor následně schválil, že náklady na výrobu standardizované evropské kartičky o substituci kortikoidy ve výši 4000–5000 Kč, bude možné uhradit z prostředků ČES ČLS JEP po vzniku tohoto sdružení.
 12. Doc. Šnajderová informovala o jednáních o zavedení stanovení antimülleriánského hormonu do rutinní praxe. Žádost o schválení nového výkonu včetně indikací byla již odeslána na Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 13. Prof. Hána informoval o možnosti stanovení mutace genu receptoru beta pro tyreoidální hormony. Vzorky je možné odesílat do laboratoře molekulární genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2. Žádanky a informovaný souhlas požadovaný k vyšetření prof. Hána pošle členům výboru během 14 dnů.
 14. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP požádala MUDr. Anderlová Kateřina, což výbor schválil, o ukončení členství nikdo nepožádal.
 15. Data dalších schůzí výboru jsou: 10. 11. 2015, 5. 1. 2016, 8. 3. 2016, 10. 5. 2016, 6. 9. 2016, 8. 11. 2016.
 16. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude v úterý 10. 11. 2015 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra