Zápis z jednání Výboru ČES (listopad 2015)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 10. 11. 2015

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vlček, Weiss, Šnajderová, Zamrazil

Omluvení (bez titulů dle abecedy): Vrbíková

Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová Omluveni (bez titulů dle abecedy): Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

  1. Výbor jednomyslně schválil program schůze dne 10. 11. 2015.
  2. Výbor jednomyslně schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 2. 9. 2015.
  3. Prof. Čáp informoval o úspěšně proběhlých Endokrinologických dnech 2015 ve Špindlerově Mlýně, účetní uzávěrka dosud není k dispozici.
  4. Výbor ustavil programový výbor Hradeckého postgraduální kurzu v roce 2016 ve složení Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vlček, Vrbíková, Weiss, Šnajderová, Zamrazil a schválil termín úvodního zasedání na 2. 12. 2015 v 15 hodin na sekretariátu 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
  5. Prof. Kršek informoval o zasedání European Council of Affiliated Societies.
  • Byl vysloven souhlas s pokračováním příprav na jednotné evropské vzdělávací curriculum v endokrinologii, následovat by pak měla příprava společné evropské endokrinologické atestace (zahrnující endokrinologii a diabetologii pro dospělý věk). Příprava potrvá zřejmě řadu let a předpokládá se, že dále bude platná legislativa se vzájemným uznáváním specializačních zkoušek s tím, že lékaři se společnou evropskou atestací by měli oproti lékařům s lokální atestací potenciální výhodu při konkursech.
  • Duální členství v národních společnostech a v ESE za zvýhodněných podmínek: vzhledem k tomu, že nedošlo ke konsensu ohledně duálního členství, bylo rozhodnuto, že členové národních endokrinologických společností by se od roku 2017 mohli přihlásit k členství v ESE za redukovaný poplatek, pravděpodobně 55 EUR ročně (oproti současným 80), redukovány by byly i poplatky pro studenty, mladé lékaře v přípravě a zachovány by byly všechny výhody včetně bezplatného přístupu k odborným časopisům ESE.

6. Výbor schválil zástupce ČES do komisí výběrových řízení Magistrátu hl. m. Prahy prof. MUDr. V. Zamrazila, DrSc., Doc. MUDr. Z. Límanovou, CSc. a MUDr. R. Stejskala.

7. Výbor odsouhlasil umístění upoutávky na 15th International Workshop on Multiple Endocrine Neoplasia and other rare endocrine tumors, Utrecht 29. 9. – 1. 10. 2016 (www.worldmen2016.org) na stránkách ČES ČLS JEP.

8. Doc. Bendlová informovala o udělení pamětní medaile ČLS JEP prof. Stárkovi. Slavnostní předání se uskuteční 23. 11. 2015 v 17:00 v Lékařském domě.

9. Prof. Marek informoval, že dle předběžného vyjádření MZ ČR bude specifický léčebný program pro Cynomel schválen na další 2 roky.

10. Doc. Jiskra informoval o pilotním projektu, který vypracovala pracovní skupina pro screening tyreopatií v graviditě na žádost ředitele UZIS Doc. Duška, který je gestorem národního programu „Screening a sekundární prevence nemocí“, který jako tzv. Akční plán č. 7 schválila 20. 8. 2015 Vláda ČR“. Oficiální podporu screeningu a pilotního projektu prozatím vyjádřila kromě ČES ČLS JEP také Česká diabetologická společnost ČLS JEP.

11. Výbor schválil, aby prof. Marek a prof. Kršek připravili znění dopisu SÚKLu ohledně úpravy úhrady růstového hormonu.

12. Prof. Zamrazil informoval o konferenci na téma „Zásobení jodem jako prevence tyreopatií, která se uskuteční 4. 3. 2016 ve Státním zdravotnickém ústavu. Výbor vyjádřil podporu této konferenci.

13. Inventarizace: jediným hmotným majetkem ČES ČLS JEP je již nefunkční tiskárna, která za letošní rok bude potvrzena v inventáři a v příštím roce bude řádným způsobem odepsána.

14. Na návrh prof. Lebla výbor schválil udělení ceny Doc. Kopeckého za celoživotní přínos pediatrické endokrinologii MUDr. Janštové.

15. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP požádala MUDr. Eva Stolariková a MUDr. Lukáš Zlatohlávek, což Výbor schválil. O ukončení členství nikdo nepožádal.

16. Data dalších schůzí výboru jsou: 12. 1. 2016, 8. 3. 2016, 10. 5. 2016, 6. 9. 2016, 8. 11. 2016.

17. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude v úterý 12. 1. 2016 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra