Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2016)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 12. 1. 2016

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Vrbíková, Šnajderová, Zamrazil Omluvení (bez titulů dle abecedy): Marek, Vlček, Weiss Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 12. 1. 2015.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 10. 11. 2015.
 3. Prof. Čáp informoval o probíhajících přípravách Hradeckého postgraduální­ho kurzu.
 4. Výbor souhlasí s návrhem MUDr. Filgasové a podá žádost SÚKLu o rozšíření preskripce léků s účinnou látkou doxazosin a eplerenon i na endokrinology.
 5. Výbor schválil podporu pro novou endokrinologickou ordinaci v severomoravském regionu.
 6. Výbor schválil úhradu věnce za ČES ČLS JEP při posledním rozloučení s prof. Schreiberem.
 7. Prof. Hána informoval o připravované schůzi výboru UEMS Endocrinology (XXIInd General Assembly of the European Board of Endocrinology) 22. – 24. 4. 2016 v Praze. Výbor schválil, aby náklady do výše 3000,– Euro byly hrazeny z prostředků ČES ČLS JEP. Náklady budou následně proplaceny z UEMS.
 8. Výbor schválil žádost Mgr. Šrámkové o cestovní grant České endokrinologické společnosti na 17th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florencie, 2. – 5. 3. 2016 podle pravidel zveřejněných na stránkách ČES ČLS JEP.
 9. Výbor schválil proplacení daru k životnímu jubileu prof. Marka z prostředků ČES ČLS JEP. Horní limit částky výbor nestanovil, předpokládá se ale, že půjde o částku do 20 000,– Kč.
 10. Výbor schválil udělení záštity České endokrinologické společnosti ČLS JEP nad seminářem „Tyreopatie v ordinaci všeobecného praktického lékaře – implementace doporučených postupů. Spolupráce endokrinologů a praktických lékařů.“, konaným 17. 3. 2016, v konferenčním centru CITY CONGRESS v budově City Tower, Pankrác (pořadatel Galén symposion). Členové výboru obdrží pozvánku během několika týdnů.
 11. Doc. Šnajderová informovala o aktuálních problémech s hormonální preskripcí pro transsexuální osoby u sexuologů, kteří nejsou zařazeny mezi obory s možností preskripce preparátů s estrogeny. Výbor následně schválil podporu pro možnost preskripce preparátů s estrogeny a GnRH analogy sexuology. O konkrétní podobě podpory se bude dále v nejbližších dnech jednat.
 12. Prof. Čáp požádal o vyhlášení soutěže o ceny ČES pro nejlepší publikace za rok 2015. Výbor následně schválil termín pro přihlášky do soutěže do 29. 2. 2016.
 13. Doc. Bendlová a někteří další členové výboru vyjádřili obavy z možného nedostatečného přísunu jodu jako negativního důsledku při snaze o snižování množství soli v potravě. Prof. Zamrazil přislíbil, že znovu přednese tuto problematiku při dalším jednání jodové komise, což výbor podpořil.
 14. MUDr. Stejskal znovu připomněl potřebu předávání nekomplikovaných endokrinologických pacientů s tyreopatiemi do péče praktických lékařů s cílem zlepšení průchodnosti endokrinologických ambulancí a zkrácení objednacích lhůt. V této souvislosti informoval o na jaro plánovaném cyklu edukativních seminářů i s touto problematikou pro endokrinology.
 15. Výbor schválil, aby se schůze původně plánovaná na 10. 5. 2016 přesunula na 12. 5. 2016, a uskutečnila se v Hradci Králové, před zahájením postgraduální­ho kurzu.
 16. Data dalších schůzí výboru jsou: 8. 3. 2016, 12. 5. 2016 (v rámci Hradeckého kurzu), 6. 9. 2016, 8. 11. 2016.
 17. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude v úterý 8. 3. 2016 v 15:00 v knihovně 3. interní kliniky l. LF UK a VFN, Praha.

Zapsal Jan Jiskra