Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2016)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 8. 3. 2016

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Vlček, Weiss, Šnajderová, Zamrazil Omluvení (bez titulů dle abecedy): Hána, Vrbíková Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal Omluvení (bez titulů dle abecedy): Límanová

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

  1. Výbor schválil program schůze dne 8. 3. 2016.
  2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 12. 1. 2016.
  3. Prof. Čáp informoval o přípravách Hradeckého postgraduální kurzu a o programu, který byl schválen programovým výborem 8. 3. 2016.
  4. Prof. Kršek informoval o Endokrinolo­gických dnech v Košicích. Výbor schválil následující nominované přednášky: doc. RNDr. Běla Bendlová CSc. (Biologická funkce C-peptidu a jeho terapeutický potenciál), prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. (Indukce spermiogenese u hypogonadotrop­ního hypogonadismu), doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD. (Pokroky v ultrazvukové diagnostice tyreoidálních uzlů), prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. (Poruchy sekrece kortizolu a metabolismus glukózy), prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Jak interpretovat magnetickou rezonanci u poruch funkce hypofýzy), prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. (Jodový deficit: současný stav, a co dál?). Výbor dále schválil možnost hrazení cestovních nákladů pro nominované řečníky z prostředků ČES, pokud nebude jiná možnost.
  5. Výbor odhlasoval vítěze soutěže o nejlepší publikace v roce 2015.

V kategorii „knižní publikace“ cenu získala kniha autorky Žofková, Ivana, „Actual insights into endocrine and genetic aspects of the skeleton“, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015, 58 stran, ISBN: 978–3–659–71304–0. V kategorii „práce autora do 35 let“ cenu získala publikace autorů Roženková K, Malíková J, Nessa A, Dušátková L, Bjørkhaug L, Obermannová B, Dušátková P, Kytnarová J, Aukrust I, Najmi LA, Rypáčková B, Šumník Z, Lebl J, Njølstad PR, Hussain K, Průhová S: „High Incidence of Heterozygous ABCC8 and HNF1A Mutations in Czech Patients With Congenital Hyperinsulinism“, J Clin Endocrinol Metab, 2015 Dec;100(­12):E1540–9, IF 6.209. V kategorii „práce autora bez ohledu na věk“ cenu získal Zelinka, Tomáš za soubor prací: 1) Holaj R, Rosa J, Zelinka T, Štrauch B, Petrák O, Indra T, Šomlóová Z, Michalský D, Novák K, Wichterle D, Widimský J Jr. Long-termeffect of specific treatment of primary aldosteronismon carotid intima-media thickness. J Hypertens, 2015, Apr;33(4):874–82, IF 4.720; 2) Rosa J, Widimský P, Toušek P, Petrák O, Čurila K, Waldauf P, Bednář F, Zelinka T, Holaj R, Štrauch B, Šomlóová Z, Táborský M, Václavík J, Kociánová E, Branny M, Nykl I, Jiravský O, Widimský J Jr. Randomized comparison of renal denervation versus intensified pharmacotherapy including spironolactone in true-resistant hypertension: six-month results from the Prague-15 study. Hypertension, 2015, Feb;65(2):407–13, IF 4.720; 3) Zelinka T, Petrák O, Hamplová B, Turková H, Waldauf P, Rosa J, Šomlóová Z, Holaj R, Štrauch B, Indra T, Kršek M, Brabcová Vránková A, Musil Z, Dušková J, Kubinyi J, Michalský D, Novák K, Widimský J Jr. Biochemical Testing After Pheochromocytoma Removal: How Early? Horm Metab Res, 2015, Aug;47(9):633–6, IF 2,121; a 4) Bílek R, Zelinka T, Vlček P, Dušková J, Michalský D, Novák K, Bešťák J, Widimský J Jr. Deconjugated urinary metanephrine, normetanephrine and 3-methoxytyramine in laboratory diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma. Physiol Res, 2015, 64 Suppl 2:S313–22, IF 1.293.

6. Výbor schválil zaplacení řádného poplatku UEMS ve výši €245,– z prostředků České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

7. Výbor schválil, aby zástupci ČES do Komise pro lékovou politiku zůstali nadále prof. Marek a doc. Šnajderová. Dále výbor požádal zástupce, aby vypracovaná stanoviska byla před odesláním Komisi pro lékovou politiku dána na vědomí členům výboru.

8. Výbor schválil, aby se sympozia „Rare endocrine diseases“ v Leidenu 17. 3. 2016 za ČES zúčastnil doc. Šumník, včetně proplacení cestovních náhrad z prostředků ČES.

9. Výbor schválil, aby předseda prof. Kršek podal přihlášku ČES o pořádání ECE 2021.

10. Doc. Jiskra informoval o semináři „Tyreopatie v ordinaci všeobecného praktického lékaře – implementace doporučených postupů. Spolupráce endokrinologů a praktických lékařů.“, 17. 3. 2016, konferenční centrum CITY CONGRESS v budově City Tower, Pankrác, pořadatel Galén symposion.

11. Prof. Marek požádal o uvolnění z funkce zástupce České endokrinologické společnosti ČLS JEP ve vědecké radě České lékařské komory. Nový zástupce bude určen v horizontu 1 měsíce.

12. Výbor schválil udělení cestovního grantu MUDr. M. Kosákovi na aktivní účast na ECE v Mnichově 2016.

13. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES, požádali MUDr. Jakub Orolin, MUDr. Barbora Doležalová, MUDr. Eva Koláčková a MUDr. Miroslav Šuly, což výbor schválil. O ukončení členství nikdo nepožádal.

14. Prof. Zamrazil informoval o proběhlé XI. konferenci u příležitosti Dne jódu a poděkoval výboru ČES za udělení záštity nad touto akcí.

15. Výbor schválil, aby se oficiálním časopisem ČES stal nově založený časopis “Endocrine Oncology and Metabolism” (EOM) (www.eom.hdeo.eu). Členy redakční rady výbor schválil prof. Michala Krška, doc. Bělu Bendlovou, prof. Jana Čápa, prof. Petra Vlčka a doc. Tomáše Zelinku.

16. Data dalších chůzí výboru: 12. 5. 2016 (v rámci Hradeckého kurzu), 6. 9. 2016, 8. 11. 2016.

17. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 12. 5. 2016 v Hradci Králové.

Zapsal Jan Jiskra