Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2016)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 6. 9. 2016

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Jiskra, Kršek, Marek, Novák, Vrbíková, Weiss, Šnajderová Omluvení (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Hána, Lebl, Vlček, Zamrazil Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová Omluvení členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů dle abecedy): Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 6. 9. 2016.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 12. 5. 2016.
 3. Prof. Kršek informoval o nadcházejících Endokrinologických dnech 2016 v Košicích. Výbor schválil proplacení cestovních nákladů a ubytování pro vyzvané řečníky z prostředků ČES ČLS JEP.
 4. Prof. Kršek informoval o plánovaných 40. Endokrino­logických dnech v Praze (19. –21. 10. 2017, Hotel Pyramida). Výbor schválil, aby organizací kongresu byla pověřena agentura Galén Symposion.
 5. Výbor schválil prof. Vlčka a doc. Jiskru jako zástupce ČES ČLS JEP pro konzultace a jednaní o DRG restart.
 6. Výbor schválil, aby prof. Kršek a doc. Jiskra nominovali lokální zástupce ČES ČLS JEP do výběrových komisí na lékařská zařízení v oboru endokrinologie.
 7. Výbor schválil proplacení cestovních nákladů prof. Krška na zasedání Congress Committee ESE v Mnichově.
 8. Výbor schválil umístění inzerátu na lékaře pro KNM FN Motol na stránky ČES.
 9. Výbor schválil, aby ČES ČLS JEP požádala předsedu ČLS JEP prof. Svačinu o jednání o prodloužení lhůty k doručení stanoviska vypracovaného podle „Smlouvy o spolupráci“ mezi SÚKL a ČLS JEP. Výbor schválil jako garanty ČES ČLS JEP pro komunikaci se SÚKL podle „Smlouvy o spolupráci“ prof. Marka, doc. Šnajderovou, prof. Krška a doc. Jiskru. Výbor schválil, aby byl na příští schůzi pozván předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP lékové komise prof. Švihovec.
 10. Výbor schválil, aby při dalším správním řízení podala ČES ČLS JEP žádost o rozšíření preskripce přípravků Agolutin a Tamoxifen na endokrinology.
 11. MUDr. Weiss informoval o nemožnosti preskripce přípravků s estrogeny pro pacienty s diagnózou transsexualismu. Výbor schválil, aby při dalším správním řízení dala ČES ČLS JEP podpůrné stanovisko k rozšíření preskripce přípravků s estrogeny na odbornost sexuologie. MUDr. Weiss přislíbil, že zjistí podrobnosti od zástupců sexuologů.
 12. Doc. Šnajderová informovala o plánovaném „Jarním endokrinologickém sympoziu“. Výbor schválil možný termín na 12. – 13. 5. 2017.
 13. Doc. Bendlová informovala o plánovaných akcích k životnímu jubileu prof. Zamrazila (17. 10. 2016 slavnostní večer Spolku lékařů českých v Lékařském domě) a 60. výročí vzniku Endokrinologického ústavu, které připadá na 1. 1. 2017. Výbor schválil, aby ČES ČLS JEP navrhla prof. Zamrazila na udělení čestné medaile ČLS JEP (návrh podá doc. Jiskra) a zástupcům České lékařské komory na jmenování „Rytířem lékařského stavu“ (návrh přislíbil zformulovat prof. Kršek).
 14. Prim. Dvořáková informovala o možnosti získání přípravku s levotyroxinem ve formě gelu pro pacienty s poruchou resorpce formou mimořádného dovozu po schválení revizním lékařem. Výbor rozešle cestou ČLS JEP e-mailový dotaz terénním endokrinologům na potenciální počty pacientů, u kterých je zvažována porucha resorpce levotyroxinu (formu dotazu přislíbila připravit prim. Dvořáková).
 15. Výbor souhlasil s tím, že bude nezbytné zvýšení kongresového poplatku na další Endokrinologické dny počínaje rokem 2017, konkrétní výše bude upřesněna na příští schůzi Výboru.
 16. Výbor schválil, aby ČES usilovala o organizaci kongresu „GRS and IGF Society“. Návrh přislíbil podat prof. Kršek. Výbor schválil prof. Marka, prof. Lebla, prof. Hánu a prof. Krška jako potenciální členy lokálního organizačního výboru.
 17. Data dalších chůzí výboru:
 18. 11. 2016
 19. 1. 2017
 20. 3. 2017
 21. 5. 2017
 22. 9. 2017
 23. 11. 2017
 24. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP nikdo nový nepožádal ani nejsou žádní odhlášení členové.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 8. 11. 2016 od 15:00 v knihovně III. interní kliniky L. LF UK a VFN v Praze

Zapsal Jan Jiskra