Zápis ze schůze Výboru ČES (listopad 2016)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 8. 11. 2016

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Novák, Weiss, Šnajderová, Vlček, Zamrazil Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Vrbíková Přítomní členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová Omluvení členové revizní komise ČES ČLS JEP (bez titulů dle abecedy): Stejskal

Schůzi výboru vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 8. 11. 2016.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání Výboru konaného dne 6. 9. 2016.
 3. Na schůzi Výboru přednesl prof. Švihovec přednášku, týkající se hodnotících zpráv a dalších dokumentů SÚKL, které jsou odborným společnostem postupovány k vyjádření.
 4. Výbor schválil, aby výše kongresového poplatku na Endokrinologické dny byla upravena na 1900,– Kč.
 5. Výbor schválil elektronické volby do orgánů organizační složky – Výboru a revizní komise ČES ČLS JEP s tím, že návrhy kandidátů a vlastní volby budou probíhat jako dosud, tj. současně do Výboru a Revizní komise.
 6. Výbor hlasoval jednomyslně proti rozšíření zvláštní smlouvy na léčbu akromegalie na Ústřední vojenskou nemocnici v Praze
 7. Na návrh prof. Lebla Výbor schválil, aby cena doc. Aloise Kopeckého 2017 spojená s obvyklou finanční odměnou byla udělena MUDr. Boženě Kalvachové.
 8. Doc. Šnajderová informovala, o přípravách Jarního endokrinologického sympozia, ve dnech 26. – 27. 5. 20017. Členové Výboru přislíbili poslat do konce listopadu 2017 doc. Šnajderové návrhy přednášek a řečníků podle předloženého seznamu žádaných témat.
 9. Prof. Zamrazil informoval o jednání jodové komise a o přípravách „Dne jodu 2017“ a „Týdne štítné žlázy 2017“. Výbor se domnívá, že by se v komisi mělo zvýšit zastoupení klinických endokrinologů zabývajících se jodovým deficitem včetně účasti ve vedení komise a pověřilo současné členy k jednání v tomto smyslu.
 10. Členové Výboru schválili následující podmínky pro udílení cen ČES ČLS JEP za nejlepší publikace:
 • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci);
 • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace;
 • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti;
 • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky.

Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové Výboru tajným hlasováním.

11. Prim. Dvořáková informovala, že z pověření Výboru ČES ČLS JEP opětovně podala návrh na zařazení kódu pro dynamické testy v endokrinologii do nové Úhradové vyhlášky. Návrh ČES ČLS JEP na navýšení frekvence úhrady jednotlivých analytů v rámci dynamických endokrinologických testů a návrh na úhradu molekulárního vyšetření z aspirační biopsie tenkou jehlou uzlů štítné žlázy rozešlou prim. Dvořáková a doc. Bendlová členům Výboru k vyjádření a následně budou návrhy a připomínky odeslány kompetentní orgánům nejpozději 24. 11. 2017.

12. Data dalších schůzí výboru:

 • 10. 1. 2017
 • 7. 3. 2017
 • termín schůze Výboru spojené se schůzí Programového výboru Endokrinologických dnů 2017 bude ještě upřesněn (koncem srpna 2017 nebo začátkem září 2017)
 • slavnostní schůze v rámci Endokrinologických dnů 2017 (termín bude upřesněn)
 • 14. 11. 2017

13. Prof. Lebl informoval o přednášce prof. Larona 22. 11. 2016 v 17:00 v Praze v hotelu Cosmopolitan. Účast všech je vítaná a lze pozvat i ostatní kolegy, kteří nejsou členy Výboru. Podmínkou účasti je předcházející bezplatná registrace přes odkaz v pozvánce, která byla členům Výboru rozeslána elektronicky.

14. Prof. Kršek informoval, že o členství v ČES ČLS JEP nikdo nový nepožádal ani nejsou žádní odhlášení členové.

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům výboru za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno. Další schůze bude 10. 1. 2017 od 15:00 v knihovně III. interní kliniky L. LF UK a VFN v Praze