Zápis z Valného shromáždění SAE (Špindlerův Mlýn)

Zápis z Valného shromáždění Sdružení ambulantních endokrinologů

(dne 4.10.2007 ve Špindlerově Mlýně v rámci XXX. endokrinologických dní

Přítomni:dle prezenční listiny přítomno celkem 29 endokrinologů

důvodem nižší účasti bylo zařazení schůze na samý začátek Endokrinologickcýh dnů, kdy mnozí členové SAE teprve dojížděli do Špindlerova Mlýna a řádně se omluvili, průběh a závěry VS byly později diskutovány v rámci schůze ČES i v kuloárech)

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti SAE (MUDr. R. Stejskal)
  - zhodnocení uplynulého období od posledního VS, zejména pak průběh různých jednání na ČLK a v průběhu „Dohodovacího řízení „, výstupy z jednání výboru ČES ve vztahu k SAE (zejména vyjádření MZ k tzv. „směrnému číslu" počtu endokrinologů/100 000 obyvatel atp.)
 3. Zpráva o hospodaření SAE (MUDr. D. Kodedová)
  - stav finančních prostředků, průběh čerpání prostředků, reálná potřeba finančních prostředků potřebných pro další chod SAE
 4. Zpráva revizní komise
  - je vyvěšena na našich webových stránkách v sekci "Aktuality"
 5. Aktuální informace o průběhu dohodovacích řízení (MUDr. R. Stejskal)
  - průběh a příčiny výsledné „nedohody“ v segmentu ambulantních specialistů
 6. Návrh budoucí podoby SAE (MUDr. R. Stejskal):
  a/ snížení členského příspěvku od 1.1.2008 na 50,- Kč ročně
  b/ přizvání členů ČES k přidruženému členství - definováno jako druh členství, kdy přidružený člen nemá volební a hlasovací právo – je však zván na schůze, valná shromáždění a jiné akce SAE, získává informační servis a SAE vystupuje i jeho jménem při dohodovacích řízeních se ZP
  - přidružený člen se svým názorem může plně zapojit do diskusí včetně e-mailových o aktuálních otázkách vztahu k ZP apod.
  - SAE je Českou endokrinologickou společností chápáno jako platforma vzniklá v rámci ČES, řídí se svými stanovami, disponuje však hlasy všech členů ČES, neboť zastupuje i jejich zájmy (pokud se v tomto směru nevyjádřili jinak )
  - VS tento záměr výboru SAE schválilo jednomyslně
 7. Diskuse
  - diskutovány především problémy ohledně uzavírání nových smluv se ZP –
  požadavky VZP ohledně sonografických přístrojů atp.
 8. Závěr Valného shromáždění SAE a rozloučení

PS: Sledujte aktuální informace na našich www-stránkách (http://sae.rychnov.cz/) v sekci „Aktuality“