Dopis členům ČES

Česká endokrinologická společnost Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Vážená kolegyně a vážený kolego.

Dovolte, abychom vám na začátku nového roku zaslali několik informací:

1. XXXIV. endokrinologické dny se budou konat v Brně v Besedním domě 20.-22.10.2011. Žádáme členy ČES, aby zaslali na adresu výboru své návrhy, jaká témata by uvítali v programu Endokrinol. dnů v Brně.

2. ČLS JEP nechala vyrobit karty členů ČLS JEP – zasíláme vám vaši kartu.

3. Prohlášení výboru ČES ČLS JEP k akci „Děkujeme, odcházíme“.

Výbor ČES projednal na své schůzi dne 11.1.2011 aktivity spojené s iniciativou nemocničních lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Výbor podporuje tuto iniciativu jako snahu o nápravu situace ve zdravotnictví a zlepšení postavení a ohodnocení zdravotníků po dlouhodobě nerealizovaných slibech vlád ČR. Výbor si uvědomuje, že cílem akce by neměla být personální destrukce zdravotnického systému ČR a považuje za podstatné, aby došlo k jednání mezi zástupci zdravotníků a ministerstvem zdravotnictví ČR s cílem řešit vyjmenované problémy.

4. Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti.

Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za práce v oboru endokrinologie v těchto kategoriích:

Knižní publikace: spojená s cenou 10 000,– Kč

Práce nebo soubor prací v časopisech: spojená s cenou 5 000,– Kč

Práce nebo soubor prací v časopisech pro autory do 35 let: spojená s cenou 5000,– Kč

Podmínky soutěže:

Práce byla uveřejněna v roce 2010

Práce vznikla na pracovišti v ČR

Návrhy do soutěže prosím zasílejte na adresu prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., 2. interní klinika, Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové a to do 30. dubna 2011.

Žádost musí obsahovat:

originál nebo separátní výtisk práce (případně alespoň kopii)

údaje o navrhovaném autorovi vyžadované ČLS: jméno, titul, rodné číslo, trvalé bydliště

O laureátech rozhodne výbor endokrinologické společnosti v červnu a ceny budou vyhlášeny a předány na Endokrinologických dnech v Brně v říjnu 2011.

5. Informace doc. MUDr. Límanové, CSc. k péči o gravidní ženy:

Vážení kolegové, problematika tyreopatií ve vztahu ke graviditě je vám dostatečně známá. Připomínáme, že 3–5% asymptomatických žen, převážně bez rizikových faktorů, má sníženou funkční rezervu štítné žlázy, a až 10% má pozitivní protilátky TPOab, která rovněž přinášejí ženám určitá rizika pro graviditu. Prosíme, abyste o této skutečnosti nadále informovali gynekology, abyste urgentně k vyšetření přijímali těhotné ženy s odchylnými nálezy a věnovali se jim dle platných zvyklostí. O zavedení všeobecného screeningu se nadále jedná, patrně vše bude záviset i na reformě zdravotnictví a možnosti připojištění. Aktuální informace budou na webu ČES JEP.

6. Smuteční oznámení

Dne 4.1.2011 zemřel ve věku nedožitých 85 let Ing. Milan Zaoral, DrSc.,objevitel desmopresinu, laureátplakety J.Heyrovského za zásluhy v chemických vědách.

7. V European Society of Endocrinology je členství v posledních letech založeno již na individuálním přistoupení jednotlivců a každý člen platí příspěvky sám. Webová stránka ESE je www.euro-endo.org a tam najdete všechny informace včetně způsobu přihlášení se do ESE.

8. Členské příspěvky v ČESjsou 300,– Kč pro pracující vysokoškoláky od 30 let věku, 200,– Kč do 30 let věku. Pro nepracující důchodce jsou příspěvky 100,– Kč, pro středoškoláky 200,– Kč. Rozesílání složenek na zaplacení členských příspěvků zajišťuje Oddělení členské evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.22426 6216, fax 22426 6212, e-mail:cle@cls.cz). Podle ČLS JEP je nezaplacení příspěvků po dobu dvou let důvodem pro vyloučení neplatiče ze společnosti. Výjimkou je výborem schválená žádost člena, který nemůže platit z vážných důvodů (kupř. matka na mateřské). Na uvedenou adresu hlašte, prosím, všechny Vaše změny, především případnou změnu Vašeho bydliště!!!

9. Informace o ČES ČLS JEP, zápisy ze schůzí výboru ČES a SAE a různá zajímavá internetová spojení pro endokrinology najdete na webových stránkách ČES a Sdružení ambulantních endokrinologů (SAE) : www.endokrinologie.cz Informace o zahraničních kongresech najdete též nejlépe na webu. Přihlášky na akce pak v tiskové podobě vám může v některých případech zaslat sekretář ČES, pokud je dostane od pořadatele. Na webové stránky můžete umístit cestou správce stránek (MUDr. Cvejn Miroslav, Endokrinologická ordinace, Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 515 636, e-mail: cvejn.ambu@rychnov.cz) též spojení na sebe. Podle potřeby se obracejte písemně, elektronickou poštou nebo i jinak na členy výboru ČES tak, jak jsou uvedeni na webových stránkách. Aktivita všech členů ČES je vítána.

   Na závěr nám dovolte, abychom vám jménem výboru ČES popřáli všechno nejlepší v roce 2011.

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

Předseda ČES Vědecký sekretář ČES

III.interní klinika 1.LF UK III.interní klinika 1.LF UK

U nemocnice 1, 128 21 Praha 2 U nemocnice 1, 128 21 Praha 2

tel. 224962995,fax 224919780 tel. 224962919,fax 224919780

e-mail: jmarek@lf1.cuni.cz V Praze 14.1.2011 e-mail: vhana@lf1.cuni.cz