Historie

Stručná historie vzniku Československé a později České a Slovenské endokrinologické společnosti a její současnost.

Dne 8. prosince 1937 se v posluchárně interní kliniky prof. Pelnáře v Praze konala informační schůze zakládajících členů Československé společnosti endokrinologické, svolaná Josefem Charvátem. Zúčastnili se jí (pořadí podle zápisu v podpisové knize, pokud se jména dnes dají identifikovat): Prát, Netoušek, Hepner, V. Jedlička, Mládek, Štejfa, Herles, Saidl, Lukáš, Vančura, Polák, Šula, Budínská, Kácl, Borovanský, Richter, Hejda, Skaličková, Písařovicová, Vahala, Charvát, Gawalovski, Vomela, Král, Kodíček, Polesný, Šilink, Cmunt, Brumlík, Mentl, Jonáš, Herfort, Vondráček, Lukl, Jedličková, Hynie, Křivý, Popek, Petřivalský, Rapant, Polčák, Filo, Karásek.

Ustavující Valná hromada se sešla 1. února 1938 za účasti: Charvát, Lukl, Saidl, Kodíček, Tachezy, Babička, Laufberger, Jedlička, Herfort, Jonáš, Nedvěd, Jedličková, Hejda, Písařovicová, Polesný, Sylaba, Pelnář, Sedláčková Vahala, Herles, Vančura, Schubert, Brumlík, Šilink, Markalous, Klein, Lukáš, Vondráček, Hepner, Král, Borovanský. Bylo zvoleno toto předsednictvo: Předseda: prof. Dr. Josef Charvát, 1. místopředseda: prof. Dr. V. Jedlička, 2. místopředseda: prof. Dr. J. Saidl, jednatel: doc. Dr. Vr. Jonáš, pokladník: Dr. Lukl, zapisovatel: Dr. Kodíček, členové: doc. Krajník, doc. Karásek, Dr. O. Schubert, revizoři účtů: prof. Dr. A. Ostrčil, prof. Dr. J. Pelnář. Stanovy byly zadány ministerstvu vnitra dne 14. prosince 1937, schváleny ministerstvem vnitra 11. ledna 1938 č. 1026/1038–6. Právní trvání spolku potvrzeno ministerstvem vnitra dne 24. února 1938 č. 8951 (1938).

Prvá schůze nově vytvořené Československé endokrinologické společnosti (dále ČsES) proběhla 8.3.1938.

Na Valné hromadě dne 15. 11. 1949 bylo zvoleno nové předsednictvo ČsES v čele s předsedou doc. Šilinkem a místopředsedy prof. J. Charvátem, V. Laufbergerem a V. Jedličkou. Na Valné hromadě 8. 5. 1951 byl zvolen předsedou ČsES opět prof. J. Charvát.

Po konstituování Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně (ČLS JEP) v roce 1951 se ČsES stala sekcí této společnosti a je jí dosud. Prvá schůze nového výboru se konala 15. 6. 1951 a účastnili se jí Charvát (předseda), Písařovicová – Čížková, Hořejší, Bleha, Šilinková a Feix a omluveni byli Šilink a Poupa. Jako sekretáři společnosti pracovali v té době Bleha a Feix.

Slovenské endokrinology zastupoval v 50-tých letech ve výboru ČsES doc. MUDr. J.Podoba, CSc.

Od roku 1957 jsou v zápisové knize zaznamenány i programy pracovních schůzí. Mezi přednašeči na prvých schůzích byli Bleha, Jirásek, Pacovský, Dubovský, Poupa, Fábry, Lát, Raboch, Řežábek, Feix, Záhoř, Petrášek, Polák, Němec, Schreiber a další. Konala se celá řada pracovních schůzí společnosti –od vzniku Československé endokrinologické společnosti až do konce roku 2003 bylo zaznamenáno v zápisové knize celkem 298 akcí.

K významným akcím konaným v 50.- tých a 60.- tých letech patří: 1958 – Brno – Celostátní endokrinologický sjezd „O hypofýze“, 1962 – Ostrava – celostátní „Konference o nadledvinách“, 1965 – Sympozium o endemické strumě a průvodních chorobách.

17. 9. 1957 se konala slavnostní schůze k 60. narozeninám prof. J. Charváta, kde přednášeli Šilink, Písařovicová, Mikulaj, Németh, Poupa, Kandráč, Bleha, Špaňár, Rezler a Soumar.

8. 9. 1967 oslavila společnost 70. narozeniny prof. J. Charváta na pracovní schůzi, kde přednášeli Šilink, Písařovicová, Podoba a Kandráč. Pracovní schůze Endokrinologické společnosti se konaly převážně v posluchárně III. interní kliniky FVL UK a Fakultní nemocnice v Praze.

V roce 1969 na základě zákona o federálním uspořádání ČSSR vznikají samostatné společnosti, zůstávající součástí Čs. lékařské společnosti JEP, tedy Česká endokrinologická společnost (ČES) a Slovenská endokrinologická společnost (SES).

V čele České endokrinologické společnosti stanul předseda prof. J. Charvát s vědeckým sekretářem prof. V. Schreiberem. Ustavující schůze Slovenské endokrinologické společnosti se konala 27. 3. 1969 v Bratislavě a byl zvolen výbor v čele s předsedou doc. Dr. J. Podobou, CSc a vědeckým sekretářem Dr. B. Lichardusem, DrSc. Doc. Podoba byl též místopředsedou Československé endokrinologické společnosti po dobu předsednictví prof. Charváta v čele ČsES. V dalších funkčních obdobích (1973, 1977 a 1981) byl vždy zvolen předsedou SES Dr.B. Lichardus, DrSc. a sekretářem Dr. P. Langer, DrSc.. Od roku 1986 byl předsedou Dr. B. Lichardus, DrSc. a sekretářem Dr.I. Klimeš,CSc. V dalším období byl předsedou SES od roku 1994 do r. 2002 Dr. A. Kreze,DrSc. a sekretářem Dr. I. Klimeš, DrSc. a od roku 2002 je předsedou doc. Dr. I.Klimeš, DrSc. a sekretářem doc. Dr. J. Michálek, CSc.

Na základě stanov Čs. lékařské společnosti JEP se v čele ČsES v době Československa střídali předsedové a sekretáři ČES a SES: 1969 – 1973 Charvát a Schreiber, 1973 – 1975 Schreiber a Petrášek, 1975 – 1979 Lichardus a Langer, 1979 – 1984 Schreiber a Petrášek (od 1981 Mašek), 1984 – 1988 Lichardus a Langer (od 1986 Klimeš).

ČsES pořádala od r. 1969 řadu významných celostátních odborných akcí, z nichž jsou nejvýznamnější od roku 1978 každoročně konané Endokrinologické dny. I po rozdělení Československa 1. 1. 1993 jsou pořádány dále Českou endokrinologickou společností a Slovenskou endokrinologickou společností střídavě v Čechách a na Slovensku.

Endokrinologické dny:

 • 1978 – Banská Bystrica
 • 1979 – Ostrava
 • 1980 – Prešov
 • 1981 – Brno
 • 1982 – Bratislava
 • 1983 – Praha
 • 1984 – Žilina
 • 1985 – Ostrava
 • 1986 – Košice
 • 1987 – Plzeň
 • 1988 – Banská Bystrica
 • 1989 – Karviná
 • 1990 – Bratislava
 • 1991 – České Budějovice
 • 1992 – Žilina
 • 1993 – Hradec Králové
 • 1994 – Košice
 • 1995 – Olomouc
 • 1996 – Žilina
 • 1997 – Zlín
 • 1998 – Bratislava
 • 1999 – Teplice
 • 2000 – Košice
 • 2001 – Hradec Králové
 • 2002 – Liptovský Mikuláš
 • 2003 – Liberec
 • 2004 – Piešťany
 • 2005 – Olomouc
 • 2006 – Ružomberok
 • 2007 – Špindlerův Mlýn
 • 2008 – Štrbské Pleso
 • 2009 – Český Krumlov

Endokrinologické dny se staly významným celostátním fórem experimetálních i klinických endokrinologů. Endokrinologické dny jsou zahajovány slavnostní Charvátovou přednáškou – prvá odezněla za přítomnosti profesora Charváta u příležitosti jeho 80. narozenin už rok před prvými Endokrinologickými dny (23.9.1977 Vr. Schreiber).

K dalším významným endokrinologickým akcím patří Postgraduální endokrinologické kurzy, které byly nejprve pořádány každý druhý rok Endokrinologickým ústavem ve spolupráci s ČES od roku 1994 v Třešti, v r. 2000 v Praze a od roku 2002 jsou organizovány ČES v Hradci Králové.

ČsES byla organizátorkou či spolupořadatelem významných mezinárodních akcí – k nejvýznamnějším patří konference Evropské tyreoidologické asociace (ETA) v Praze v r. 1974, kterou organizoval z iniciativy doc. Šilinka Výzkumný ústav endokrinologický v Praze spolu s ČsES. Na akcích pořádaných ČsES přednášela řada světově proslulých vědců jako např. Selye, Kochakian, Yalowová, Klotz, Biglieri, Bertagna.

Mezinárodní členství ČES ČLS JEP:

Členové České endokrinologické společnosti ČLS JEP jsou členy International Society for Endocrinology (ISE) (a European Federation of Endocrine Societies (EFES) – tady již EFES končí a nově je ESE, kde ale bude jen individ. členství, že se každý přihlásí a zaplatí.)

Předsedové, místopředsedové a vědečtí sekretáři Československé endokrinologické společnosti ČLS JEP a od roku 1993 České endokrinologické společnosti ČLS JEP:

roky předseda místopředseda vědecký sekretář
1938 – 1973 Josef Charvát V. Jedlička  

J. Saidl
Vr. Jonáš .[vicepresident] | Bleha
Feix
Schreiber

1949 – 1951 Karel Šilink J.Charvát

V. Laufberger
V. Jedlička .[vicepresident] | Jiří Šonka

1951 – 1973 Josef Charvát   Vratislav Schreiber
1973 – 1981 Vratislav Schreiber   Vladimír Holeček do 1975

Jan Petrášek (od 1975)

1981 – 1993 Vratislav Schreiber Jitka Kobilková Zdeněk Mašek
1994 – 2001 Vratislav Schreiber Luboslav Stárka  

Josef Marek .[vicepresident] | Václav Hána

2002 – 2005 Josef Marek Václav Zamrazil

Jan Lebl .[vicepresident] | Václav Hána

2006 –2009 Josef Marek Václav Zamrazil

Jan Lebl
Dagmar Kodedová
.[vicepresident] | Václav Hána

2010 – 2013 Josef Marek Michal Kršek

Jan Lebl
Dagmar Kodedová .[vicepresident] | Václav Hána

2014 – Michal Kršek Jan Čáp Marta Šnajderová Vladimír Weiss Jan Jiskra

Na schůzi výboru ČES 15.1.2002 byl prof. MUDr. Vratislav Schreiber zvolen čestným předsedou ČES ČLS JEP.

Na schůzi výboru ČES 8.4.2014 byl prof. MUDr. Josef Marek zvolen čestným předsedou ČES ČLS JEP.