47. Endokrinologické dni

pořádá Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS, Česká endokrinologická společnost ČLS JEP, Lekárská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Datum konání akce
17. 10.
-
19. 10.

Hlavné témy kongresu

  • štítna žľaza
  • hypotalamus a hypofýza
  • nadobličky
  • gonády
  • prištítne telieska a poruchy kostného metabolizmu
  • guidelines jednotlivých endokrinopatií
  • perioperačný manažment pacienta s endokrinopatiami
  • obezita
  • manažment diabetes mellitus pre endokrinológa
  • pediatrická endokrinológia

Registrácia (aktívna/pasívna účasť)

online na webovej stránke konkgresu www.endo2024.sk

na mieste 17. 10. 2024 - štvrtok 10:00 - 18:00 hod.
  18. 10. 2024 - piatok 08:00 - 18:00 hod.
  19. 10. 2024 - sobota 08:00 - 11:00 hod.

Pokyny pre aktívnych účastníkov

Abstrakt je možné zaslať online prostredníctvom registračného formulára pri registrácii na webovej stránke kongresu www.endo2024.sk, alebo elektronicky na adresu vician@sls.sk 
Termín na zaslanie abstraktov: najneskôr do 15. 7. 2024.
Štruktúra abstraktu: NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky, výsledky, záver. Maximálny rozsah 250 slov.

Definitívne rozhodnutie o zaradení do programu prednášok alebo posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Postery budú vo formáte 100 (v) x 90 (š) cm.

Registračný poplatok

  členovia SES, ČES nečlenovia SES, ČES študenti, dôchodcovia, zdravotné sestry
do 1. 8. 2024 150,- EUR 170,- EUR 10,- EUR
na mieste 170,- EUR 200,- EUR 15,- EUR
Lekár do 35 rokov s aktívnou účasťou (prednášajúci): BEZ POPLATKU

Registračný poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200 Variabilný symbol: 241198009
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 BIC: SUBASKBX
Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 7. 2024 na e-mail vician@sls.sk 

Soubory ke stažení

velikost 287 KB